POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 17.04.2012 , 604-8/2012/6

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja 40266170

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 7. komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 8. analizira obstoječe stanje, pripravlja rešitve za izboljšanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter varovanja podatkov in sodeluje pri njihovi izvedbi
 9. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 10. namešča in konfigurira strojno in sistemsko programsko opremo
 11. upravlja lokalna računalniška omrežja
 12. vzdržuje varnost informacijskega sistema
 13. pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 14. dokumentira lastno delo
 15. nadzoruje uporabo računalniških sistemov in omrežij
 16. zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira obstoječe stanje, pripravlja rešitve za izboljšanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter varovanja podatkov in sodeluje pri njihovi izvedbi
 • oceni obstoječe stanje
 • pripravi vsebinski predlog rešitve za izboljšanje poslovanja
 • izdela tehnično dokumentacijo
 • uporablja metode in tehnike načrtovanja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • organizira arhiviranje in obnavljanje podatkov in dokumentacije v sodelovanju z odgovornimi uporabniki
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna pravila o vodenju dokumentacije
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi operativne plane dela
 • načrtuje aktivnosti za tehnično izvedbo projektov računalniških sistemov
 • pozna procese izdelave planov
Operativna dela namešča in konfigurira strojno in sistemsko programsko opremo
 • namešča in konfigurira strojno in programsko opremo na strežnikih in delovnih postajah
 • namešča spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte, požarne pregrade
 • upravlja spletne strežnike, strežnike za izmenjavo datotek, strežnike elektronske pošte
 • namešča in administrira omrežne tiskalnike, optične čitalce, multifunkcijske naprave
 • obvlada delovanje sistemske programske opreme
 • obvlada delovanje strojne opreme
upravlja lokalna računalniška omrežja
 • načrtuje optimalna omrežja
 • primerja referenčne modele
 • centralno upravlja z omrežnimi operacijskimi sistemi
 • povezuje lokalna računalniška omrežja v globalna
 • izvaja meritve na računalniškem omrežju
 • izvaja zaščito pred vdori v računalniško omrežje
 • predlaga in izvaja politiko uporabniških imen in skupin ter jim dodeljuje pravice
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • obvlada topologije omrežij
 • zna povezati omrežja dislociranih enot z računalniškim centrom
 • pozna prednosti in slabosti povezovanja računalniških sistemov v računalniška omrežja
 • pozna prednosti in slabosti različnih načinov priključevanja uporabnikov na internet
 • obvlada komunikacijske protokole
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
vzdržuje varnost informacijskega sistema
 • konfigurira in nadzira varnost informacijskega sistema
 • pripravlja in konfigurira avtomatske varnostne kopije sistemskih podatkov
 • obnavlja (restavrira) z varnostnih kopij
 • obvlada protivirusno zaščito in jo zna namestiti
 • obvlada zaščito proti zlonamerni kodi in jo zna namestiti, konfigurirati in optimizirati
 • obvlada zaščito za preprečevanje vdorov
 • obvlada sisteme za arhiviranje
usposablja uporabnike računalniških sistemov
 • načrtuje in organizira usposabljanja tehničnih kadrov in operaterjev računalniških sistemov
 • pozna metode uvajanja in usposabljanja za uporabnike računalniških sistemov
Administrativna dela dokumentira lastno delo
 • zbira, vodi, arhivira dokumentacijo o celotnem sistemu, delu, postopkih in nalogah
 • obvlada sistemsko administracijo
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 • pripravlja sestavine ponudbe
 • izvaja tehnično podporo pri uporabi in nakupu računalniške opreme
 • ponudbe ekonomsko, pravno in tehnično ovrednoti
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
 • pozna razmere na trgu računalniške opreme
 • pozna aktualne programske rešitve s tehničnega, pravnega in ekonomskega vidika
Vodenje vodi tehnična dela pri projektih izvedbe računalniških sistemov
 • usklajuje dela in naloge izvajalcev projekta
 • motivira sodelavce
 • predlaga sestavo učinkovitih delovnih skupin
 • pozna tehniške predpise za računalniške sisteme in omrežja
 • pozna predpise o varstvu pri delu, požarni varnost in varovanju okolja
 • pozna temeljne metode odločanja
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna načela in metode timskega in projektnega dela
Nadzor dela nadzoruje uporabo računalniških sistemov in omrežij
 • nadzoruje uporabo računalniških sistemov in omrežij
 • pozna orodja za nadzor računalniških sistemov in omrežij
 • pozna zakon o avtorskih pravicah
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • oceni stroške delovanja sistema
 • spremlja opozorila o delovanju sistema
 • optimizira delovanje sistema
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna metode zagotavljanja zanesljivega delovanja računalniških sistemov in omrežij
Vzdrževanje in popravila vzdržuje računalniške sisteme
 • določa in izvaja vzdrževalne posege
 • vzdržuje in izvaja manjša popravila osnovne računalniške opreme
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna izvajanje določil proizvajalcev opreme glede vzdrževanja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Tone Gams, Šolski center Velenje
 • mag. Milan Meža, Šolski center Velenje
 • Andrej Obu, Šolski center Velenje
 • Srečko Zorman, Šolski center Velenje
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Tomaž Krofel, Gorenje, Velenje
 • Rajko Gorečan, Gorenje, Velenje
 • Koordinator: Matjaž Praprotnik, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI