POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Podkovski kovač/podkovska kovačica 40235150

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Podkovski kovač/podkovska kovačica (7221.02)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. komunicira s strokovnjaki in strankami
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. varuje zdravje in okolje
 6. pripravi prostor in orodje za obravnavo in podkovanje živali
 7. pripravi žival za podkovanje ter izvaja nego kopit in parkljev
 8. izdela ali dodela podkev in podkuje konja ali vola
 9. izvaja nego kopit in parkljev
 10. vzdržuje opremo in orodja
 11. zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces in uporabniku predstavi storitev
 • načrtuje in organizira delo v podkovstvu ter pri negi kopit in parkljev živali organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • načrtuje nabavo in porabo materialov
 • predvidi morebitne težave pri delu
 • zna načrtovati in organizirati delo v podkovstvu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor in orodje za obravnavo in podkovanje živali
 • pripravi prostor za obravnavo živali
 • pripravi orodja, pripomočke in materiale
 • pripravi ognjišče oziroma peč
 • pripravi pripomočke za umirjanje živali po potrebi
 • pozna orodja, pripomočke in materiale, potrebne za delo
 • pozna vrste in načine vzdrževanja prostorov
 • zna pripraviti ognjišče oziroma peč
 • pozna pripomočke za umirjanje živali
Operativna dela pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev
 • pristopi k živali
 • ugotovi obnašanje in temperament živali
 • oceni stanje kopita oziroma parkljev
 • pozna načine obnašanja živali
 • spremlja in oceni obnašanje živali med posegom
 • pozna anatomsko-fiziološke značilnosti kopit in parkljev
 • zna oceniti stanje kopita in stojo živali
 • obvlada prijeme za dvigovanje in držanje nog
 • obvlada prijeme in pripomočke za umiritev živali med posegom
 • pozna pomen natančnega pregleda kopita pred podkovanjem
 • pozna zakonitosti nege ter oskrbe kopit in parkljev zdravih in bolnih živali
 • pozna orodja in pripomočke za pregled in oskrbo kopit
izdela ali dodela podkev in podkuje
 • umiri in pripravi žival za podkovanje
 • izdela in dodela podkev za podkovanje iz sodobnih materialov
 • izkuje podkev za delovne konje, kasače, jahalne konje in govedo
 • razkuje žival
 • umeri podkev
 • namesti in pribije podkev
 • sname korekcijsko podkev
 • izdela in namesti korekcijsko podkev
 • dodela kopito (oblikovanje, piljenje žebljev, mazanje kopita …)
 • pregleda in oceni kopito po podkovanju
 • preveri stojo in hod živali po posegu
 • varuje žival pred poškodbami med posegom
 • pozna zgradbo kopita
 • pozna postopek in pravila razkovanja konja
 • zna izdelati različne tipe podkev
 • pozna materiale za izdelavo podkev
 • pozna različne tehnike namestitve in snemanja podkev
 • pozna postopek umerjanja hladne podkve
 • pozna postopek umerjanja tople podkve
 • pozna orodja za izdelavo podkev
 • pozna kriterije za oceno kopita po podkovanju
izvaja nego kopit in parkljev
 • pripravi žival za nego oziroma obrezovanje
 • oceni stanje parkljev oziroma kopit
 • očisti kopita oziroma parklje
 • obrezuje kopita ali parklje (govedo)
 • pregleda parklje oziroma kopita po obrezovanju
 • mobilizira poškodovano nogo
 • pozna postopek priprave živali za nego in obrezovanje
 • pozna zgradbo parkljev
 • pozna bolezni, deformacije in poškodbe kopit ali parkljev
 • pozna vzroke za deformacijo kopit in parkljev ter zna izbrati ustrezen način oskrbe
 • pozna lastnosti roževine
 • pozna pravila za izvajanje nege kopit in parkljev
 • pozna postopek in pravila obrezovanja parkljev
Administrativna dela izpolnjuje tehnično dokumentacijo
 • vodi evidenco storitev, zlasti za bolezni in poškodbe kopit
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izdaja račune
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja promocijo poklicnih storitev
 • pripravi račun storitve za uporabnika
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
 • nabavlja in skladišči material
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene
Nadzor dela nadzoruje delo pomočnika pri podkovanju
 • nadzoruje delo pomočnika (lastnika) pri strokovnem delu in ga usmerja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje kvaliteto lastnega dela
 • ravna v skladu s poklicno etiko
 • se stalno strokovno izpopolnjuje
 • razvija občutek osebne in poklicne odgovornosti pri ravnanju z živalmi
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje opremo in orodja
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje in orodja ter zagotavlja njihovo delovanje
 • popravi, zamenja ali izdela novo delovno orodje
 • vzdržuje rezne ploskve in kote klina rezil
 • čisti orodje in prostor
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje prostorov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strankami in strokovnimi službami
 • komunicira v strokovnem timu
 • komunicira s stranko in ji svetuje
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarne varnosti
 • varuje svoje zdravje in zdravje sodelavcev ter okoje
 • varuje žival pred poškodbami med posegom
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • pozna veterinarske predpise
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in opremo
 • pozna nevarnosti pri delu z živalmi
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Janez Rus, Kobilarna Lipica
 • Zdravko Žunič, Kobilarna Lipica
 • Brane Brdajs, Postaja konjeniške policije
 • Bernard Vogrinc, Srednja šola kmetijske mehanizacije
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinator: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI

7.  Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda

 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji: Boštjan Košorok, CPI