tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Knjigovodja/knjigovodkinja 3440.004.5.0

Klasius-P16

Računovodstvo in revizija (0411)

2. Ime in koda poklica

Knjigovodja/knjigovodkinja (3433.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje lastno delo in pripravi delovno mesto v skladu z navodili
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v skladu z navodili za delo in varuje poslovne skrivnosti
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sodeluje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 8. upošteva ustrezne zakone in predpise ter navodila za delo
 9. vodi stroškovno knjigovodstvo
 10. vodi knjigovodstvo osnovnih sredstev
 11. vodi materialno in blagovno knjigovodstvo
 12. vodi finančno knjigovodstvo
 13. obračunava plače in ostale osebne prejemke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda dokumentacijo in pripravi delovno mesto
 • samostojno interpretira posamezne dokumente
 • pozna računovodsko dokumentacijo
 • pozna osnovne računovodske predpise in standarde
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • obvlada pisarniško tehnologijo in osnovno programsko opremo
 • pozna in zna uporabljati vse vire informacij za potrebe svojega dela
 • zna rokovati z elektronskimi mediji
Operativna dela vodi stroškovno knjigovodstvo
 • prevzema in razvršča knjigovodske listine
 • pripravlja in kompletira knjigovodske listine za obdelavo
 • pripravlja temeljnice za knjiženje
 • knjiži poslovne dogodke
 • uskladi analitične podatke z glavno knjigo
 • arhivira dokumentacijo
 • izdela zbirno obračunsko kalkulacijo
 • razvršča stroške po vrstah stroškov, po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • pozna pojem in vrste stroškov
 • pozna naloge stroškovnega knjigovodstva
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
vodi knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • izdela zapisnik o nabavi, prodaji ali izločitvi sredstev
 • vnese matične podatke v knjigo osnovnih sredstev
 • knjiži nabavo osnovnega sredstva
 • določi amortizacijske stopnje na podlagi podatka o dobi koristnosti
 • evidentira datum začetka uporabe, lokacijo, določi inventarno številko in izračuna nabavno vrednost osnovnih sredstev
 • obračuna amortizacijo osnovnih sredstev
 • knjiži vrednostne podatke o osnovnih sredstvih v glavno knjigo
 • odpiše osnovna sredstva na podlagi zapisnikov popisne komisije
 • knjigovodsko izloči osnovno sredstvo iz uporabe
 • obračuna DDV pri izločitvi neodpisane vrednosti osnovnega sredstva
 • knjiži popisne razlike pri osnovnih sredstvih
 • obračuna DDV pri primankljajih osnovnih sredstev
 • letno, na podlagi podatkov popisne komisije uskljajuje glavno knjigo s knjigo osnovnih sredstev
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna različne načine nabave osnovnih sredstev
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
vodi materialno in blagovno knjigovodstvo
 • vrednoti prevzeme na podlagi računov
 • mesečno vrednoti promet na podlagi izračuna zalog v skladišču
 • knjiži materialne temeljnice v glavno knjigo
 • knjiži temeljnice iz blagovnega knjigovodstva v glavno knjigo
 • uskladi glavno knjigo z materialnim knjigovodstvom na podlagi podatkov popisne komisije in knjiži popisne razlike
 • vrednoti zaloge materiala
 • vrednoti stroške porabe
 • vodi materialni dnevnik
 • pripravi podatke o stanju zalog materiala oz. blaga
 • obračuna DDV pri primanjkljajih materiala oz. blaga
 • kontrolira in uskladi realizacijo blaga in razknjiženje zalog
 • obračuna razlike v ceni pri prodaji blaga
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna različne metode vrednotenja nabave in porabe materiala
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
vodi finančno knjigovodstvo
 • pregleduje račune dobaviteljev
 • pripravi temeljnice
 • kontira in knjiži knjigovodske listine po kontnem načrtu
 • vodi evidence za DDV
 • pripravi podatke za obračun DDV
 • obračuna obresti
 • sproti dopolnjuje kontni načrt v skladu z navodili
 • arhvira dokumentacijo
 • pozna naloge in pomen finančnega knjigovodstva
 • pozna ustrezne predpise o finančnem poslovanju
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • pozna različne inštrumente plačilnega prometa
 • pozna različne načine obračunavanja obresti
obračunava plače in ostale osebne prejemke
 • pripravi podatke za obračun plač
 • ažurno spremlja podatke o stopnjah prispevkov za socialno varnost, povprečni plači, minimalni plači ...
 • sprejema in kontrolira bolniške liste zaposlenih
 • sprejema, kompletira in razvršča odbitke od plač (administrativne prepovedi, sklepi sodišč, članarine ...)
 • spremlja podatke o tekočih računih, hranilnih knjižicah, prevozih na delo in drugih nadomestilih
 • obračunava plače, odbitke, dodatke in ostala izplačila delavcem
 • obračuna vse davke in prispevke iz naslova plač
 • izračuna in kontrolira boleznine, invalidnine
 • izpiše, kontrolira in pripravi kompletno dokumentacijo za izplačilo plač
 • pripravi vse podatke za dohodnino v davčne namene
 • obračuna regres za letni dopust
 • izdela plačilne liste
 • pripravi podatke za ZPIZ
 • izdela poročilo in plačilne inštrumente za refundacijo sredstev
 • izdaja potrdila delavcem za pridobivanje posojil
 • izdaja potrdila o višini plač za različne namene
 • rešuje reklamacije s svojega področja
 • posreduje poročila za zunanje inštitucije
 • pripravi in posreduje podatke notranjim in zunanjim uporabnikom
 • obračuna pogodbeno delo in avtorske honorarje
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna zakonske predpise o delovnih razmerjih in obračunavanju plač
 • pozna naloge knjigovodstva osebnih prejemkov
 • pozna ustrezen računalniški program za obračunavanje plač
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • upošteva navodila za delo
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • skrbi za diskretnost in etičnost v stikih s strankami
 • vljudno komunicira s strankami
 • gradi in vzdržuje dobre odnose s strankami
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • opravlja vsa dela v skladu s predpisi, z internimi akti, navodili za delo ter skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna knjigovodska načela
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • obvlada poslovni bonton in vplive poslovne morale
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna pomen standardov kakovosti
 • pozna hierarhijo in osnovne oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam
Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in ostalim strokovnim oz. operativnim osebjem
 • sodeluje z banko oz. upravo za javna plačila ter upravnimi in davčnimi organi
 • pisno in ustno osebno, preko telefona ali elektronske pošte komunicira vsaki situaciji in stranki ustrezno
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami, povezanimi z njegovim delom
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih kanalih
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada podajanje povratne informacije
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Lidija Robnik, CPU-GZS
 • Iris Ucman, Višja strokovna šola
 • Anton Mihelič, Srednja ekonomska šola
 • Marjanca Jakše, Srednja ekonomska šola
 • Ružica Nastav, Zavod IRC
 • Jana Ravbar, CPI
 • Dunja Simšič, MUCH d. o. o.
 • prof. dr. Dane Melavc, Univerza v Mariboru
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word