tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 604-19/2010/26

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec / vzdrževalka cest 26617440

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

Vzdrževalec/vzdrževalka cest (7129.04)

3. Raven zahtevnosti

(II)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci
 • čisti ceste in obcestja
 • redno vzdržuje prometne površine, naprave za odvodnjavanje cest, brežino in vegetacijo, prometno signalizacijo in opremo ter cestne objekte
 • izvaja dela v zimski službi
 • zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira svoje delo in delo v skupini ali samostojno
 • sprejme navodila za delo in navodila za uporabo strojev
 • prebere delovno dokumentacijo in delovni nalog
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • seznani se z načrtom varstva pri delu

 • zna prebrati delovno dokumentacijo
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • samostojno izvede nastavitve stroja
 • samostojno namesti varnostne naprave
 • pregleda in odstrani ovire na delovišču
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri čistočo orodja

 • pozna navodila za delo na strojih
 • pozna osnove delovanja stroja
 • pozna uporabo zaščitnih in varnostnih naprav na strojih
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje
 • zna postaviti prometno signalizacijo za zavarovanje delovišča in svojega dela
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
Operativna dela Čisti ceste in obcestja
 • čisti ceste, mulde, koritnice in kanalete
 • čisti obcestja in počivališča
 • čisti vozišča po nezgodnih dogodkih (intervencijska služba)

 • pozna sestavne dele ceste
 • pozna meje cestnega zemljišča
 • pozna pomen pravočasnega čiščenja in popravila
 • zna očistiti cesto in obcestje
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • pozna pomen urejenega in čistega okolja
 • zna ločeno zbirati odpadke
 • pozna predpisano signalizacijo za zavarovanje ovire na cesti
 • pozna principe delovanja in rokovanja z absorpcijskimi sredstvi
 • pozna predpisani način za ročno usmerjanje prometa
 • zna očistiti cestišče po nezgodi
Redno vzdržuje prometne površine
 • ročno krpa gramozna vozišča
 • gramozira gramozna vozišča
 • ročno krpa udarne jame s hladno asfaltno maso
 • ročno krpa udarne jame z vročo asfaltno maso
 • sanira globinske poškodbe
 • popravlja bankine
 • zaliva reže in razpoke na cestišču

 • pozna značilnosti gramoznega vozišča
 • pozna vzroke za nastanek poškodb gramoznega vozišča
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • zna ročno krpati gramozno vozišče
 • zna napraviti zaseke za odvod voda z vozišča
 • zna izmeriti nagib vozišča
 • pozna vrste poškodb na asfaltu in vzroke za njihov nastanek
 • pozna posledice opuščanja ročnega krpanja udarne jame
 • pozna način shranjevanja in vgradnje  hladne asfaltne mase
 • zna ročno krpati udarne jame s hladno asfaltno maso
 • obvlada delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • pozna način vgradnje in shranjevanja vroče asfaltne mase
 • zna ročno krpati udarne jame z vročo asfaltno maso
 • pozna pomen utrditve posameznih slojev vozišča
 • pozna osnove vgrajevanja asfalta
 • zna sanirati globinsko poškodbo
 • pozna višino in nagib bankin
 • zna izdelati prečni izpust za meteorno vodo
 • zna utrditi bankino
Redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest
 • čisti naprave za odvodnjavanje
 • izdeluje enostavne naprave za odvodnjavanje
 • popravlja naprave za odvodnjavanje

 • pozna naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opustitve čiščenja
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • zna čistiti naprave za odvodnjavanje
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila in izdelavo naprav za odvodnjavanje
 • zna izdelati enostavne naprave za odvodnjavanje
 • zna popraviti naprave za odvodnjavanje
Redno vzdržuje brežine
 • popravlja brežine, zaščitne mreže in ozelenitve
 • odstranjuje nanose z brežin in čisti za mrežo

 • pozna vrste in lastnosti brežin
 • pozna vrste zaščite brežin
 • zna presoditi nestabilnost brežine in vegetacije
 • zna očistiti brežino
Redno vzdržuje vegetacijo
 • obsekuje in obrezuje rastlinje
 • ročno kosi travo

 • pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • obvlada delo z ročnim orodjem za obsekavanje in obrezovanja rastlinja
 • obvlada delo z motorno žago in motornim obrezovalnikom
 • pozna pravila za osebno zaščito
 • zna varno rokovati z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • zna varno nalagati veje v rezalnik
 • obvlada delo s koso in z nahrbtno kosilnico
Redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo
 • čisti prometne znake, smernike in opremo
 • postavlja oz. popravlja prometne znake in opremo

 • pozna sredstva za čiščenje
 • zna ročno popravljati  prometne znake in opremo
 • obvlada orodja za montažo prometnih znakov in opreme
 • pozna seznam potrebne opreme
Redno vzdržuje cestne objekte
 • čisti cestne objekte
 • izvaja manjša popravila cestnih objektov

 • pozna vrste cestnih objektov
 • zna očistiti cestni objekt
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila
 • pozna posledice opustitve vzdrževanja
 • zna opraviti enostavnejša popravila cestnih objektov
Izvaja dela v zimski službi
 • ročno odstranjuje sneg in preprečuje poledico
 • pomaga voznikom pri montaži in demontaži zimske mehanizacije (plugi, posipalci)
 • odstranjuje ledene sveče na objektih

 • pozna vrste in uporabo materialov za preprečevanje poledice
 • pozna vpliv materialov za preprečevanje poledice na okolje
 • pozna vrste in delovanje zimske mehanizacije
 • pozna nevarnosti, ki jih povzročajo ledene sveče
Zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • dela v prometnih razmerah
 • postavlja signalizacijo pod nadzorom
 • postavlja signalizacijo za zavarovanje svojega dela

 • pozna prometno signalizacijo
 • zna postaviti signalizacijo za zavarovanje svojega dela in dela manjše skupine
Administrativna dela Izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo

 • zna izpolnjevati osnovne obrazce za spremljanje del
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kvaliteto opravljenega dela
 • kontrolira rezultate lastnega dela, količine in kakovost materialov za vgradnjo in opravljena dela
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • nadzira potek izvajanja delovnega naloga
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih delov
 • zna uporabljati enostavne merilne pripomočke
 • delo izvaja v skladu z elaboratom o varstvu pri delu
 • pozna pomen estetskega videza storitve
Vzdrževanje in popravila Preventivno vzdržuje ročno orodje in mehanizacijo
 • pregleduje, čisti in podmazuje naprave, stroje in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu

 • pozna pravila za osnovno vzdrževanje strojev in naprav
Komunikacija Komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci v skupini in z nadrejenimi

 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje
 • nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito
 • uporablja varnostno opremo na strojih in osebno varovalno opremo
 • upošteva navodila za varno izvedbo del
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu

 • pozna osnove predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
Primerno ravna z odpadki
 • poskrbi za neškodljivo skladiščenje, odlaganje in odstranjevanje odpadkov

 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton HRASTAR, inž. grad., Cestno podjetje Novo mesto d. d., direktor področja Vzdrževanje cest
 • Jure JESIH, univ. dipl. inž. grad., CPK d. d., namestnik direktorja
 • mag. Jože DRNULOVEC, univ. dipl. inž. grad., SCP d. o. o., vodja projekta Vzdrževanje
 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Janez PETROVČIČ, gradbeni tehnik, Cestno podjetje Ljubljana d. d., planer rednega vzdrževanja
 • Jelena SLAPNIK, univ. dipl. soc., Cestno podjetje Ljubljana d. d., vodja kadrovske službe

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

 

7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda


 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Pavle HEVKA, dipl. ekon., inž. grad., nadzornik 2, DDC svetovanje inženiring, d. o. o.
 • Jože Brecelj, dipl. inž. grad., direktor, CPG, d. d.
 • Andrej Sever, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, DARS d. d.

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

 

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word