tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 2150.011.5.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (7422.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira z restavratorjem, s strankami
 5. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti predmeta restavriranja po navodilih restavratorja
 6. čisti in klimatizira predmete restavriranja po navodilih restavratorja
 7. odstranjuje škodljivce in konservira po navodilih restavratorja
 8. restavrira bivalno in stavbno pohištvo, lesene uporabne in okrasne predmete po navodilih restavratorja
 9. nadomešča, popravlja in montira okovja po navodilih restavratorja
 10. dokumentira vse faze posega

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke in informacije za načrtovanje restavratorskih posegov ter oceni vzroke, vrste in stopnjo poškodovanosti predmeta restavriranja po navodilih restavratorja
 • ugotovi, iz katere vrste lesa oziroma furnirja je izdelan predmet restavriranja z uporabo makroskopske metode in z mehanskim sondiranjem
 • razpozna pomožne materiale, ki so uporabljeni pri predmetu restavriranja vizualno in s kemijskimi kontrolnimi postopki
 • zbere in analizira informacije za strokovno odločanje o stanju predmeta restavriranja
 • vizualno oceni vrsto poškodb in stopnjo poškodovanosti predmeta restavriranja
 • dokumentira predmete restavriranja pred restavratorskimi posegi v skladu z restavratorsko metodologijo
 • pozna osnove pravnih vidikov varstva naravne in kulturne dediščine
 • pozna osnovna spomeniško-varstvena izhodišča
 • pozna patologijo lesa in furnirja
 • pozna lastnosti lepil, sredstev za zaščito in površinsko obdelavo
 • pozna osnovne principe organizacije, racionalnega, individualnega in skupinskega dela
načrtuje restavratorske posege v sodelovanju z restavratorjem
 • načrtuje posege, potek del ter dokumentiranje restavratorskih del
 • izdela načrt posegov ali rekonstrukcij
 • pozna kulturno-zgodovinsko obdobje, v katerem je bil izdelan predmet restavriranja, in oblikovne, materialne ter konstrukcijske značilnosti pohištvenih slogov
 • pozna konstrukcijske možnosti za utrditev predmeta restavriranja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi dokumentacijo, materiale in delovna sredstva za restavratorske posege po navodilih restavratorja
 • pripravi predpisano dokumentacijo za restavratorske posege
 • izdela polproizvode, potrebne za restavratorske ali rekonstrukcijske posege
 • pripravi in preskusi ustrezne materiale in postopke za čiščenje, konservatorske, restavratorske ali rekonstrukcijske posege
 • izbere ali izdela specialna ročna orodja za čiščenje
 • izbere ali izdela specialna ročna in strojna rezila - orodja za obdelavo manjkajočih delov
 • izbere ali izjemoma izdela specialne naprave oz. pripomočke za spajanje, površinsko ali globinsko zaščito in površinsko obdelavo
 • pozna tehnološke in uporabne lastnosti materialov, vgrajenih v predmete
Operativna dela čisti in klimatizira predmete restavriranja po navodilih restavratorja
 • izvede postopke čiščenja, ne da bi poškodoval površino predmeta
 • izvede postopke naravne klimatizacije
 • preprečuje poškodbe zaradi klimatizacije predmeta restavriranja
 • uporabi ustrezna sredstva in postopke za čiščenje glede na načrtovane restavratorske posege
 • odstranjuje površinske premaze mehansko in kemično
 • pozna sredstva in postopke čiščenja
 • pozna postopke naravne klimatizacije
odstranjuje škodljivce in konservira po navodilih restavratorja
 • odstranjuje škodljivce površinsko in globinsko z ustreznimi sredstvi in tehnikami
 • nanese in injicira fungicidna sredstva
 • nanese preventivna in kurativna zaščitna sredstva proti biotskim škodljivcem
 • pozna sredstva in tehnike odstranjevanja škodljivcev
restavrira bivalno in stavbno pohištvo, lesene uporabne in okrasne predmete po navodilih restavratorja
 • razstavi izdelek z ročnim orodjem in pripomočki
 • odstrani poškodovane dele predmeta restavriranja z ročnim in strojnim ročnim orodjem
 • izdela krpe, dele izdelka ali kopije iz lesa, furnirja ali lesnih plošč z ročnim orodjem in z osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji
 • sestavi in lepi razstavljene dele in jih konstrukcijsko utrdi z uporabo izvirnih tehnologij
 • popravi intarzije
 • rezbari manjkajoče dele lesenih dekorativnih plastik
 • luži les
 • površinsko obdela predmete restavriranja z oljnimi premazi, voskanjem in poliranjem
 • pripravi kit in kita
 • retušira
 • izdeluje pozlate
 • pozna tehnologije intarziranja
 • pozna tehnologije vzdolžnega ročnega struženja
 • pozna tehniko reliefnega rezbarjenja po vzorcih
 • pozna tehnologije ročnega brušenja in struganja površin za površinsko zaščito in obdelavo dodanega manjkajočega dela
 • pozna tehnologije luženja lesa dodanega manjkajočega dela
 • pozna specialne ročne tehnologije površinske obdelave lesa
 • pozna metode kitanja, retuširanja in pozlatarskih del
nadomešča in popravlja ter montira okovja po navodilih restavratorja
 • čisti okovje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi
 • nariše načrte za vezno, vrtilno, zapiralno in okrasno okovje po vzorcih
 • montira pohištveno okovje
 • pozna osnove tehničnega risanja
Administrativna dela dokumentira v vseh fazah posega v sodelovanju z restavratorjem
 • skicira, riše, izdeluje načrte, fotografira, vzorči v skladu z restavratorsko metodologijo
 • arhivira dokumente v skladu z zahtevami stroke in zakonodaje
 • napiše navodila za pravilno rabo in vzdrževanje restavriranih predmetov
 • pozna zahteve stroke in zakonodajo o dokumentiranju in arhiviranju
 • zna sestaviti poročilo
 • pozna načine in se zaveda pomena opazovanja in vzdrževanja restavriranih predmetov
Komercialna dela izdela kalkulacijo stroškov za restavratorske posege
 • izdela kalkulacijo glede na potreben čas in materialne normative za restavratorske posege
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna elemente kalkulacije, normative dela in porabe materiala
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kvaliteto in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • opravlja kontrolne postopke vhodne kontrole materialov in sredstev, ki jih uporablja za restavriranje
 • opravlja restavratorske posege v skladu z izhodišči in metodologijo
 • sprotno obvešča o novih najdbah in zapletih pri načrtovanem delu
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • pozna osnove pravnih vidikov varstva naravne in kulturne dediščine
 • pozna osnovna spomeniško-varstvena izhodišča
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna in upošteva pomen estetskega videza izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • redno pregleduje, čisti, maže stroje, naprave in ročno orodje ter opravlja manjša popravila le-teh
 • ostri ročna rezilna orodja
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija komunicira z restavratorjem, naročniki in strankami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • jasno, nedvoumno, strokovno ustno in pisno sporoča v slovenskem in enem tujem jeziku
 • dogovarja se z restavratorjem in strankami o izvedbi del
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja zaščiti sebe in sodelavce
 • uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Grošelj, Srednja lesarska šola Škofja Loka
 • Davorin Pogačnik, Goriški muzej, Konzervatorska in restavratorska delavnica
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI
 • Koordinator:Veronika Šlander, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word