tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka 2150.010.5.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka (7141.07)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vodi manjšo skupino
 5. sodeluje s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 6. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti dekorativnih poslikav in štukatur pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 7. zaščiti, čisti in sanira dekorativne poslikave in štukature po tradicionalnih tehnologijah pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 8. izdeluje dekorativne poslikave in štukature po tradicionalnih tehnologijah pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 9. modelira in demodelira manjkajoče dele, izdeluje odlitke in kopije pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 10. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe med izvajanjem posega pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 11. dokumentira vse faze posega pod vodstvom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke in informacije za načrtrovanje restavratorskih posegov glede na različne tehnologije in daje oceno o vzrokih, vrstah in stopnjah poškodb pod vodstvom restavratorja
 • vizualno in mehansko ugotavlja uporabljene gradbene, slikopleskarske in črkoslikarske materiale in tehnologije
 • uporablja restavratorski program in navodila za restavratorske posege
 • pravilno uporablja načrte in skice
 • grafično in foto dokumentira, prerisuje originale za pripravo šablon
 • posreduje podatke za analizo (pigmentov, barvnih študij ...)
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna osnovne principe organizacije individualnega in skupinskega dela
 • pozna fotografsko tehniko za fotografiranje detajlov
 • pozna tehnike prerisovanja
načrtuje restavratorske tehnologije pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • posreduje informacije za nadaljnje strokovne odločitve in izbiro metode sanacije
 • izbira, nabavlja, pripravlja in uporablja slikopleskarske in črkoslikarske materiale
 • odbira vzorce (sondira)
 • oceni vzorec (sondo)
 • pozna tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna centre za nabavo materiala
 • pozna načine sondiranja
Priprava dela oz. delovnega mesta zagotovi ustrezne delovne razmere za izvedbo postopka
 • pripravi varno delovno okolje za izvedbo postopka (dostopi, odri, delovne površine, ustrezna orodja ...), nadzoruje mikroklimo in upošteva vremenske razmere
 • zaščiti dela drugih strok v soseščini pred poškodbami med delom v skladu z restavratorskim programom
 • pozna pravila odranja in uporabe lestev
 • pozna postopke in materiale za zaščito
načrtuje izvedbe posega v sodelovanju s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 • pravilno izbira slikopleskarske, črkoslikarske in druge pomožne materiale
 • pravilno izbira restavratorske materiale
 • pripravi šablone in po potrebi izdeluje šablone, kontrolne šablone
 • prerisuje izvedbene risbe
 • pripravi orodje
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo
 • pozna konstrukcije, pravila in materiale za izris šablon
Operativna dela zaščiti dekorativne poslikave
 • zaščiti dekorativne poslikave in ornamente
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (nadzoruje stanje, opozarja na poškodbe)
 • pripravi šablone in po potrebi izdeluje šablone, prerisuje izvedbene risbe
 • pozna orodja in sredstva za čiščenje
 • pozna materiale za utrjevanje
čisti in pripravlja dekorativne poslikave na poseg, pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • čisti dekorativne poslikave in omete z različnimi metodami
 • utrjuje omete, dekorativne poslikave, štukature
 • odstranjuje sekundarne omete in beleže
 • sproti opazuje in opozarja na posledice
 • pozna tehnologije osuševanja zidov
 • pozna sredstva in orodja za čiščenje
 • pozna sredstva za utrjevanje
popravlja površinske in strukturne poškodbe, pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • utrjuje omete, podlago dekorativnih poslikav, štukatur, rustikalnih obdelav
 • injektira omete, štukature
 • pripravlja podlago, beli
 • utrjuje dekorativne poslikave, beleže, štukature
 • retušira
 • pozna in obvlada izdelavo štukatur in rustikalike
 • pozna stare načine beljenja
nadomešča poškodbe pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • modelira, domodelira manjkajoče dele v originalnih tehnikah
 • ročno in šablonsko izdeluje štukature in elemente
 • izdeluje kalupe in odlitke
 • retuštira dekorativne poslikave
 • izdeluje šablonske poslikave
 • izdeluje originalne tehnike slikopleskarske –črkoslikarske obrti: priprava podlage, beljenje, liniranje, šablonsko barvanje, poslikava ornamentov, štukaturna, rustikalna, pozlatarska dela
 • pozna tehnike jemanja odtisov obstoječih elementov
 • pozna materiale in orodja za modeliranje
 • pozna metode izdelav kalupov in metode vlivanja v kalupe
 • pozna tehnike beljenja in načine liniranja
 • pozna ustrezne pozlatarske tehnike
Administrativna dela dokumentira v vseh fazah posega v sodelovanju z restavratorjem
 • dokumentira stanje pred posegu in po njem
 • sprotno dokumentira postopke dela
 • izdela restavratorsko poročilo
 • podaja mnenje pri izdelavi navodil za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • pozna načine in pravila za vodenje dokumentacije
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za določanje cen
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Vodenje vodi slikopleskarsko – črkoslikarsko skupino pri izvedbi obnove v sodelovanju s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 • usmerja in vodi potek del slikopleskarske – črkoslikarske skupine
 • pozna tehnike in načine vodenja skupin
Nadzor dela nadzoruje delo v vseh fazah restavratorskega posega
 • sprotno primerja načrtovane posege z morebitnimi nepričakovanimi ugotovitvami ter opozarja na nove najdbe na objektu
 • pozna tehnike in načine nadzora
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • opravlja dela v skladu z metodologijo, programom in standardi varovanja kulturne dediščine
 • sprotno obvešča o novih najdbah in zapletih pri načrtovanemu delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • pozna normative in druge predpise s področja gradbeništva
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna osnove pravnih vidikov varovanja kulturne in naravne dediščine in osnovna spomeniško - varstvena izhodišča
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže, osebno orodje, stroje in naprave, opravlja manjša popravila le-teh oz. jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
opazuje spremembe na objektu po posegu in opravlja zaščitne posege
 • opazuje stanja in opozarja na nove poškodbe
 • vzdržuje in obnavlja zaščitne posege po posegu po navodilih strokovnjaka
 • izvaja zaščitna preventivna dela po navodilih restavratorskega programa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
 • pozna tehnike in načine komunikacije pri vodenju skupin
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za restavratorski poseg
 • dogovarja se s sodelujočimi pri pripravi restavratorskega programa obnove
 • dogovarja se s strokovnjaki o izvedbi del
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in načine poslovne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise delovne zakonodaje
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga odpadne materiale
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • pozna pomen racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Kavčič, JZVKDS - Restavratorski center
 • Ivan Bogovčič, ALU, Oddelek za restavratorstvo
 • Gavrilo Manjevič, Srednja gradbena šola Maribor
 • Marjan Lubej, Srednja gradbena šola Maribor
 • Koordinator:Matjaž Praprotnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word