tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka 2150.008.5.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (7122.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vodi manjšo skupino
 5. sodeluje s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 6. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti pečarskih keramičarskih izdelkov pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 7. zaščiti objekt / peč z odprtim in zaprtim kuriščem ter pečnic pred in med posegom ter po njem pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 8. izvaja postopek restavriranja peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnic pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg in v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 9. razstavlja, rekonstruira in transportira peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 10. zaščiti keramične obloge pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 11. izvaja postopke restavriranja keramičnih oblog pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 12. ločuje od podlage, polaga in transportira keramične obloge pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 13. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe med izvajanjem posega
 14. dokumentira vse faze posega

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo o pečarskih keramičarskih elementih, potrebne za načrtovanje restavratorskih posegov pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 • ugotavlja uporabljene osnovne in pomožne materiale in tehnologije izdelave
 • ocenjuje vzroke in vrste poškodovanosti
 • uporablja opravljene analize (vrste glazur, gline, poroznosti)
 • meri in tehnično riše
 • grafično in foto dokumentira
 • uporablja arhivsko dokumentacijo, ustne vire, literaturo
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna osnovne principe organizacije racionalnega individualnega in skupinskega dela
 • pozna tehnike in pravila merjenja
načrtuje restavratorske posege pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 • svetuje za delne strokovne odločitve
 • dokumentira obstoječe stanje
 • pomaga pri sondiranju
 • svetuje pri izbiri in pripravi osnovnih in pomožnih materialov
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tradicionalne tehnologije izdelave, zaščite in montaže peči ter polaganja keramičnih oblog
 • pozna sodobne nadomestne tehnologije in materiale za sanacijo peči in keramičnih oblog
Priprava dela oz. delovnega mesta zagotavlja ustrezen prostor in klimo za hrambo objekta in izvedbo postopka
 • nadzoruje in uravnava klimo (vlago, temperaturo, upošteva vremenske vplive v zvezi z delovnim okoljem)
 • pripravi varno delovno okolje za izvedbo postopka (delovno površino, podstavke, transport, zavaruje objekt in okolico ...)
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
načrtuje izvedbo v sodelovanju s strokovnjakom, odgovornim za restavratorski poseg
 • bere strokovne risbe, posnetke, opise in navodila za načrtovane restavratorske posege
 • načrtuje in pripravlja orodja
 • načrtuje in pripravlja kalupe
 • pripravlja materiale
 • pripravlja varen transport v primeru razstavljanja peči (zaboji, palete ...)
 • načrtuje replike posameznih kosov keramičnih ploščic
 • pozna vlogo, položaj in način izvedbe posameznega elementa peči in keramičnih oblog
 • pozna uporabo, zaščito in kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito materialov za peči in keramične obloge (keramično gradivo, veziva, malte, lepila …)
 • pozna osnove statike gradbenih konstrukcij
Operativna dela zaščiti objekt (peč z odprtim in zaprtim kuriščem ter pečnic) pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje ...)
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite pečarskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite okolice
izvaja postopek restavriranja peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) ter pečnic pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg, in v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 • pripravi in uporablja osnovne materiale (gline, pigmenti, glazure ...) in pomožne materiale (malte, kiti, kovinski deli ...) za izvedbo restavratorskih posegov
 • pripravlja in uporablja (z upoštevanjem navodil proizvajalca/ ustrezne restavratorske materiale /utrjevalce, lepila …)
 • čisti (mehansko in kemijsko) s sprotnim opazovanjem sprememb na originalu in svetovanjem sprememb restavratorskega programa
 • popravlja površinske in strukturne poškodbe
 • utrjuje površine (glazur, keramike, konstrukcije ...)
 • lepi
 • dopolnjuje poškodbe in manjkajoče dele (domodelacija ...)
 • tonira
 • izdeluje vzorce z izračuni skrčkov, izdeluje kopije, rekonstrukcije, nove pečnice
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik različnih elementov peči
 • ročno izdeluje, suši, žge in glazira pečnice
 • sestavlja, veže in zapolnjuje pečnice
 • popravlja, rekonstruira ali na novo izvede funkcionalne elemente peči v skladu z restavratorskim programom del
razstavlja - rekonstruira in transportira peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte razstavljanja (označi in oštevilči vse elemente peči ali oblog, dokumentira)
 • pripravi objekt pred razstavljanjem (utrjuje, lepi)
 • odpira objekt, razstavlja in sestavlja elemente po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami ter sprotno dokumentira potek razstavljanja
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • čisti razstavljene elemente
 • klasificira razstavljene elemente
 • zaščiti razstavljene elemente in izdela nove elemente za peči
 • vstavlja manjkajoče dele peči
 • izdeluje sidra, ojačitve, pripravlja materiale za montažo
 • pripravlja in izvaja transport
 • rekonstruira po načrtu in navodilih
 • dokumentira rekonstrukcijo peči
 • pozna historične tehnologije izdelave pečarskih konstrukcijskih elementov in sestavljanja peči
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove pečarskih elementov s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje pečarskih elementov in materialov
 • pozna materiale in tehnologije izdelave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik pečarskih elementov
zaščiti keramične obloge pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje po posegu (utrjevanje, opazovanje …)
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite elementov peči med posegom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite okolice
izvaja postopke restavriranja keramičnih oblog pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg in v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 • pripravlja in uporablja osnovne in pomožne materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • pripravlja in uporablja (z upoštevanjem navodil proizvajalca) ustrezne restavratorske materiale
 • grobo in fino čisti (mehansko – kemijsko) keramične obloge
 • opazuje spremembe na originalu in svetuje spremembe restavratorskega programa
 • utrjuje površine (glazure, keramike, konstrukcije …)
 • lepi
 • dopolnjuje poškodbe in manjkajoče dele (domodelacija …)
 • tonira
 • izdeluje vzorce z izračuni skrčkov
 • izdeluje kopije, rekonstrukcije – samostojno ali v sodelovanju s proizvajalcem
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik različnih elementov keramične obloge
 • suši, žge in glazira
 • pripravlja podlage, utrjuje in opravlja druge posege v obstoječo podlago
 • polaga obloge ali dele oblog
 • stiči
ločuje od podlage-polaga in transportira keramične obloge pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte ločevanja keramične obloge od podlage (označi in oštevilči vse elemente keramične obloge, dokumentira)
 • pripravi objekt pred posegom (utrjuje, lepi)
 • ločuje od podlage in polaga keramično oblogo po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami
 • zaščiti elemente
 • pripravi in izvede transport
 • polaga po načrtu in navodilih restavratorskega programa del
 • dokumentira polaganja
 • pozna historične tehnologije izdelave keramičnih oblog
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz obnove keramičnih oblog s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za utrjevanje keramičnih oblog
 • pozna materiale in tehnologije priprave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik keramičnih oblog ali njihovih segmentov
Administrativna dela dokumentira v vseh fazah posega v sodelovanju s strokovnjakom, odgovornim za restavratorski poseg
 • izdela skice obstoječega stanja pred posegom
 • izdela popis in postopek del v skladu s konservatorskim in z restavratorskim programom
 • sprotno dokumentira postopke dela (vodenje dnevnika, skiciranje, fotografiranje, izdelovanje načrtov)
 • arhivira dokumente v skladu z zahtevami stroke in zakonodaje
 • pripravi podatke za restavratorsko poročilo
 • pripravi podatke za navodila za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • opozarja na ključna in občutljiva mesta
 • pozna osnove stroke in zakonodajo o dokumentiranju in arhiviranju
 • zna sestaviti poročilo
 • pozna načine in se zaveda pomena opazovanja in vzdrževanja objekta oz. njegovih segmentov po posegu
 • pozna ključna in občutljiva mesta
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • pripravi podatke za določanje cen
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij, normative dela in porabe materiala
Vodenje vodi pečarsko skupino pri izvedbi obnove v sodelovanju s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 • usmerja potek del delovne skupine
 • pozna potek in tehnološke metode obnove
 • pozna osnove organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • opravlja dela v skladu z metodologijo, s programom in standardi varovanja kulturne dediščine
 • sprotno obvešča o novonastalih najdbah in zapletih pri načrtovanemu delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka
 • pozna restavratorsko metodologijo
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže osebno orodje, stroje in naprave, opravlja manjša popravila le - teh oz. jih redno daje v popravilo
 • ostri ročno rezilno orodje
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
opazuje spremembe na objektu po posegu
 • opazuje stanje in opozarja na novo nastale poškodbe
 • vzdržuje in obnavlja zaščitne posege po posegu po navodilih strokovnjaka
 • izvaja zaščitna preventivna dela po navodilih restavratorskega programa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za restavratorski poseg
 • dogovarja se s sodelujočimi pri pripravi restavratorskega programa obnove
 • dogovarja se s strokovnjaki o izvedbi del
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise delovne zakonodaje
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Kavčič, JZVKDS - Restavratorski center
 • Janja Slabe, Narodni muzej Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Sol Mihelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Vesna Breskvar, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Marjan Škrjanec, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Franci Žakelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Tomaž Jenko, Pečarstvo Jenko
 • Koordinator:Matjaž Praprotnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word