tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/07.02.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka 2150.007.5.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka (7124.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vodi manjšo skupino
 5. sodeluje s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 6. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti lesenih konstrukcij in tesarskih elementov pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 7. pripravi lesene konstrukcije pred sanacijskim posegom obnove pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 8. izvaja posege obnove lesenih konstrukcij pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 9. čisti in sanira lesene konstrukcije po tradicionalnih tehnologijah pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 10. razstavlja, čisti, odpravlja poškodbe in vstavlja manjkajoče dele lesenih konstrukcij, jih zaščiti pred in med transportom, jih vgrajuje in zaščiti po vgrajevanju pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 11. izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik zidanih in betonskih konstrukcij pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 12. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem posega
 13. dokumentira vse faze posega

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za načrtovanje restavratorskih posegov in ocenjuje vzroke, vrste in stopnjo poškodovanosti lesenih konstrikcij pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg
 • opravlja izmere na terenu in pripravlja delovne skice za izdelavo dokumentacije
 • zbira in samostojno interpretira navodila za delo, tehnično dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo, restavratorski program
 • uporablja restavratorski program in navodila za sanacijske posege
 • vizualno in mehansko ugotavlja uporabljene gradbene materiale in tehnologije
 • ugotavlja vrste lesenih konstrukcij
 • odpira konstrukcijske sonde
 • namešča merilce vlage
 • pozna restavratorsko metodologijo
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna osnovne principe organizacije racionalnega, individualnega in skupinskega dela
 • pozna tehnike in pravila merjenja
načrtuje restavratorske posege pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • pripravi vzorce (lesa, lesene konstrukcije) za analizo
 • predlaga ustrezne tehnologije izvedbe tesarskih del ter ustrezne lesne/ tesarske zveze
 • pripravlja podatke pri analizi in sintezi informacij za delne in strokovne odločitve
 • predlaga vrste in pripravo lesa, pomožnih in nadomestnih sanacijskih materialov
 • predlaga metode obnove in sanacije
 • pripravi načrt demontaže in montaže konstrukcij
 • izdela delovne skice
 • nariše tehnično risbo
 • izdela specifikacijo materiala
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tradicionalne tesarske tehnologije obdelave, zaščite in montaže lesenih pomožnih ter nosilnih in nenosilnih konstrukcij
 • pozna sodobne, nadomestne tehnologije in materiale za sanacijo in obnovo pomožnih, nosilnih in nenosilnih lesenih konstrukcij
Priprava dela oz. delovnega mesta na osnovi programa (konservatorskih, restavratorskih) posegov pripravi delovno mesto
 • zavaruje gradbišče
 • postavlja zahtevnejše odre
 • podpira obstoječe konstrukcije
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • ugotovi značilnosti delovnega prostora in določi transportne poti
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • zaščiti originalne elemente lesenih konstrukcij pred poškodbami med delom v delovnem okolju v skladu z restavratorskim programom
 • zaščiti okolico objekta
 • nadzoruje in uravnava mikroklimo (vlago, temperaturo, upoštevanje vremenskih vplivov...) delovnega okolja
 • pozna vlogo, položaj v objektu in načine izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna uporabo, zaščito in kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito materialov (les, vezna sredstva, lepila, zaščitna sredstva za les...)
 • pozna osnove statike gradbenih konstrukcij
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
zaščiti lesene konstrukcije ali konstruktivne elemente pred in med transportom ter po vgrajevanju pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • zaščiti pred nastajanjem poškodb med posegom
 • zaščiti pred poškodbami med transporti
 • zaščiti pred poškodbami med vgrajevanjem oz. montažo
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite krovskih in kleparskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite okolice
Operativna dela pripravi lesene konstrukcije pred sanacijskim posegom obnove pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • odstranjuje sekundarne konstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente lesenih konstrukcij brez povzročanja poškodb (mehansko čiščenje, odstranjevanje škodljivcev, čiščenje s kemičnimi sredstvi)
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
izvaja posege obnove lesenih konstrukcij pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg ter v skladu s projektom izvedbe, konservatorskim in restavratorskim programom
 • izdeluje sonde na konstrukciji iz lesa
 • ugotavlja originalne sestavine ostrešja in drugih lesenih konstrukcij, lesnih / tesarskih zvez in veznih sredstev
 • izbira ustrezne vrste in kakovosti lesa, glede na osnovni material lesene konstrukcije
 • izvaja historične tehnologije obdelave lesa
 • izdeluje historične in nadomestne lesne-tesarske zveze
 • izdeluje in sanira lesene konstrukcije po tradicionalnih tehnologijah
 • izvaja historične površinske obdelave lesa
 • izvaja historične tehnologije vgrajevanja oz. montaže lesenih konstrukcij
izvaja historične lesene konstrukcije v sodelovanju s strokovnjakom, odgovornim za restavratorski poseg
 • razstavlja leseno konstrukcijo
 • čisti
 • ščiti
 • odpravlja poškodbe in vstavlja manjkajoče dele
 • predlaga izbiro, pripravo in uporabo ustreznih sanacijskih materialov za zaščito in utrjevanje lesa
 • nariše in pripravi šablone in kontrašablone za lesene pomožne ter nosilne in nenosilne konstrukcije
 • izdela pomožne konstrukcije, načrte, šablone, kontrolne šablone
 • izdela nadomestne manjkajoče dele ali vstavlja manjkajoče dele poškodovanih lesenih konstrukcij z ustrezno izbranim nadomestnim materialom
 • izdela historične in nadomestne lesne / tesarske zveze
 • pozna historične lesne / tesarske zveze in njihovo uporabo
 • pozne tehnologije popravila oz. obnove lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lesne / tesarske zveze za obnovo lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje lesa
izdela pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik zidanih in drugih historičnih konstrukcij pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • izdela pomožne-opažne konstrukcije za oblikovanje poškodovanih in izdelavo replik zahtevnih historičnih zidanih in drugih konstrukcij (loki, oboki, kupole)
 • izdela podlago za izvedbo historičnih kritin
 • izdela odre, podporne razbremenilne konstrukcije
 • pozna oblike in tehnologije izdelave historičnih zidanih in drugih konstrukcij ter pomožnih konstrukcij za njihovo sanacijo in izdelavo replik
Administrativna dela dokumentira vse faze posega v sodelovanju s strokovnjakom, odgovornim za restavratorski poseg
 • izdela skice obstoječega stanja pred posegom
 • izdela popis in postopek del v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 • sprotno dokumentira postopke dela (vodenje dnevnika, skiciranje, fotografiranje, izdelovanje načrtov)
 • arhivira dokumente v skladu z zahtevami stroke in zakonodaje
 • pripravi podatke za restavratorsko poročilo
 • pripravi podatke za navodila za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • opozarja na ključna in občutljiva mesta
 • pozna osnove stroke in zakonodajo o dokumentiranju in arhiviranju
 • zna sestaviti poročilo
 • pozna načine in se zaveda pomena opazovanja in vzdrževanja objekta oz. njegovih segmentov po posegu
 • pozna ključna in občutljiva mesta
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • pripravi podatke za določanje cen
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij, normative dela in porabe materiala
Vodenje vodi zidarsko skupino pri izvedbi obnove v sodelovanju s strokovnjaki, odgovornimi za restavratorski poseg
 • usmerja in vodi potek del tesarske skupine
 • pozna potek in tehnološke metode obnove
 • pozna osnove organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skadu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • opravlja dela v skladu z metodologijo, programom in standardi varovanja kulturne dediščine
 • sprotno obvešča o novih najdbah in zapletih pri načrtovanem delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • pozna normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka
 • pozna restavratorsko metodologijo
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže osebno orodje, stroje in naprave, opravlja manjša popravila le-teh oz. jih redno daje v popravilo
 • ostri ročno rezilno orodje
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
opazuje spremembe na objektu po posegu
 • opazuje stanja in opozarja na novo nastale poškodbe
 • vzdržuje in obnavlja zaščitne posege po posegu po navodilih strokovnjaka
 • izvaja zaščitna preventivna dela po navodilih restavratorskega programa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za restavratorski poseg
 • dogovarja se s sodelujočimi pri pripravi restavratorskega programa obnove
 • dogovarja se s strokovnjaki o izvedbi del
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise delovne zakonodaje
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Kavčič, JZVKDS - Restavratorski center
 • Jernej Hudolin, JZVNKD - Restavratorski center
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
 • Feliks Kokelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
 • Mirko Jurčič, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
 • Anja Killer Kovač, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola
 • Franc Bogovič, GPG Kadis
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word