POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Video oblikovalec/video oblikovalka 2130.035.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Video oblikovalec/video oblikovalka (3131.11)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 9. izdela načrt video projekta
 10. zapiše in/ali kreira ter predvaja vizualno podobo
 11. obdeluje in korigira sliko ter oblikuje končno sliko
 12. pretvarja sliko v končno obliko in format
 13. vodi in nadzira izvedbo videoprojekta

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji in v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde in zakonodajo s področja dela
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oz. delovnega področja
 • sodeluje pri pripravi zasnove projekta
 • pripravlja navodila za delo in tehnično-postprodukcijsko dokumentacijo
 • skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa pri pripravi projekta
 • racionalnouporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna osnovne principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna osnovne zakonitosti priprave in izvedbe projektov na področju video oblikovanja
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive postprodukcijske opreme
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postprodukcije
Priprava dela oz. delovnega mesta zbere in pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala in pripravi vse ostalo, kar je potrebno za delo
 • v sodelovanju z avtorjem določi tehnično zasnovo projekta
 • prevzame in pregleda predhodno pripravljen medijski material
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pregleda varnostno dokumentacijo
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za izvedbo projekta
 • obvlada delo z računalnikom in s programskimi orodji za video oblikovanje
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse video oblikovanja
 • pozna in razume tehnično, tehnološko, arhivsko in delovno dokumentacijo
Operativna dela izdela načrt medijskega projekta
 • pripravi tehnični načrt glede na pripravljeni scenosled projekta
 • obravnava naloge z izvajalci projekta
 • pripravi dispozicijo ekipe na projektu in sodeluje pri njenem načrtovanju
 • določi delovno ekipo za izvedbo projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo projekta
 • pozna tehnične standarde za pripravo načrta medijskega projekta
 • pozna osnovne zakonitosti zvoka in osvetljave
 • obvlada tehnike za načrtovanje postavitve video opreme
 • pozna delovanje in uporabo video naprav
 • pozna organizacijsko strukturo projektnega tima
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske-tehnologije
zapiše in/ali kreira ter predvaja vizualno podobo
 • uporablja strojno in programsko opremo za video oblikovanje
 • uporablja video mešalno mizo in programe za video oblikovanje
 • uporablja naprave za snemanje
 • uporablja naprave za reprodukcijo medijskih vsebin
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, vektroskop, osciloskop …)
 • sledi scenariju
 • pozna tehnične standarde zvočnih, video in računalniških vsebin
 • pozna svetlobna razmerja na scenografiji
 • pozna zvočna razmerja na scenografiji
 • obvlada delovanje in načine uporabe video naprav
 • pozna delovanje strojne opreme, ki jo uporablja
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
 • pozna osnovne zakonitosti režije in montaže
obdeluje in korigira sliko
 • procesira sliko
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo strojne video opreme
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo računalniških programov
 • upošteva veljavne videostandarde zapisov
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada načine, s katerimi korigira/popravlja sliko
 • pozna tehnične standarde video vsebin
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
oblikuje končno sliko
 • upravlja z video mešalno mizo
 • uporablja računalniška orodja in digitalne efekte za procesiranje slike
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja naprave za prikazovanje video in računalniškega zapisa
 • določa bravo, kontraste in druge elemente slike
 • določa fonte pri oblikovanju informacij na zaslonu
 • upošteva veljavne standarde pri video zapisih
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna tehnične standarde video vsebin
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
pretvarja sliko v končno obliko in format
 • pretvarja sliko v različne tehnične formate in pri tem upošteva namen uporabe in veljavnih standardov
 • določi končno barvo in kontrast slike
 • oblikuje končno sliko video zapisa
 • pripravi varnostno kopijo medijskega materiala
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna tehnike in standarde za pretvarjanje tehničnih formatov
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove medijskega arhiviranja
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji videoprojekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov)
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • pripravlja poslovne dopise
 • obvlada delo z računalniškimi bazami podatkov
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • pozna osnove poslovnega dokumentiranja in bontona
Vodenje vodi ekipo sodelavcev
 • predlaga najbolj racionalne sestave tehnične ekipe
 • vodi tehnične delavce ekipe po dispoziciji producenta oz. organizatorja projekta
 • po potrebi odreja dodatne zadolžitve za tehnične delavce
 • pozna pravila projektnega vodenja
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
Nadzor dela nadzoruje izvedbo projekta
 • razporedi naloge in delovna sredstva timu sodelavcev
 • nadzira proces dela v timu
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev med procesom
 • pozna načela timskega dela
 • pozna organizacijo dela v postprodukciji
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške idr. opreme, ki jo tim uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov ter potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti podjetja/videoprojekta
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti postprodukcijskih vsebin
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju video oblikovanja in drugih avdiovizualnih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje video in računalniške opreme
 • preventivno vzdržuje video in računalniško opremo
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča (ustrezen) oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci in naročniki, ki so povezani s procesom dela
 • komunicira s predstavniki dobaviteljev naprav in pripomočkov
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali od sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem in tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na opremi in napravah vgrajena varnostnozaščitna oprema
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in smernice razvoja na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boris Koren, RTV Slovenija
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Luka Dekleva, Društvo B 51
 • Luka Ferlan, Klika d.o.o.
 • Iztok H. Šuc, Kerozin d.o.o.
 • Klemen Smolej, Video produkcija Kregar VPK
 • Martin Mele, Inštitut in akademija za multimedije IAM
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI