POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Kamerman/kamermanka 2130.034.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Kamerman/kamermanka (3131.06)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo asistentov kamere v predprodukciji in produkciji
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj televizijske tehnike in tehnologije ter stroke nasploh
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. sporazumeva se z izvedbeno in s tehnično ekipo
 6. varuje zdravje in okolje
 7. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 9. opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 10. sodeluje z režiserjem pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje
 11. sposoben je hitro in ustrezno reagirati
 12. spremlja in nadgrajuje svoje znanje o vsebinah, oblikah in novih kreativnih konceptih televizijskih žanrov
 13. vodi delo asistentov kamere

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo asistentov kamere v predprodukciji in produkciji
 • prebere scenarij ali snemalno knjigo
 • načrtuje in pripravlja svoje lastne posnetke v okviru koncepta snemanja
 • načrtuje lastno delo in delo asistentov kamere v sodelovanju z ostalimi člani ekipe pri televizijski oddaji
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • ogleda si vaje ali predstave (kulturne, informativne, zabavne in športne oddaje) pred snemanjem oz. živim prenosom
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • pozna načine projektnega in timskega dela
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela v skupini
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna postopke priprave in izvedbe televizijskih oddaj
 • obvladuje tehnološke značilnosti kamer in pripadajoče opreme v večkamernem televizijskem sistemu
 • pozna bistvene značilnosti, pravila in zakonitosti posameznih področij televizijskih oddaj (kulturne, informativne, zabavne in športne oddaje)
 • pozna načine racionalne uporabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta sodeluje pri izbiri snemalnih pozicij za dosego optimalnih posnetkov in ostalih možnosti za delo
 • ogleda si pozicije snemanja in preveri vse možne posnetke
 • izbere optimalne pozicije snemanja
 • preveri in prilagodi snemalno (kamere, objektivi in zaščitna sredstva) in scensko tehniko (piedestal, tračnice, podesti za kamere idr. pripradajoča oprema), potrebno za izvedbo projekta
 • predlaga izboljšave in spremembe mizanscene (gibanje nastopajočih po prostoru), luči, scenografije, kostumografije ...
 • predlaga spremembe postavitve tehnologije (avdio-/videotehnika, odrska oprema) glede na kompozicijo slike
 • pripravi osebna varovalna oz. zaščitna sredstva glede na pričakovane pogoje dela in vremenske razmere
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu več kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
Operativna dela opravlja potrebno oz. načrtovano število vaj
 • ogleda si vajo nastopajočih
 • določi posnetke v skladu s snemalno knjigo ali konceptom snemanja v sodelovanju z režiserjem in glavnim kamermanom
 • predlaga izboljšave izrezov in kompozicij posnetkov ter pozicij kamer
 • sodeluje pri snemanju vaj in pilotskih oddaj
 • ogleda si posneto vajo in pilotsko oddajo
 • sodeluje pri analizi posnetka in predlaga izboljšave
 • upošteva končni dogovor snemalnega načrta
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu večih kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z izvajalci
 • upošteva scenarij, snemalno knjigo ali koncept snemanja
 • upošteva navodila režiserja in se nanje ustrezno odziva
 • v okviru dogovorjenega in navodil režiserja pripravi najboljše možne posnetke
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre (goriščnico)
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere, kamere na roki in steadycama
 • sodeluje s tehnično in z izvedbeno ekipo
 • pazi na filmske smeri in osi gibanja
 • usklajuje svoje posnetke s posnetki ostalih kamermanov pri projektu
 • prilagodi posnetke grafični opremi in specialnim efektom
 • obvlada strokovno televizijsko izrazoslovje
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu večih kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
 • pozna pravila bontona, zlasti glede komuniciranja z režiserjem in nastopajočimi
 • pozna zakonitosti televizijskih žanrov (kulturni, informativni, zabavni in športni)
 • obvlada postopke snemanja različnih televizijskih žanrov
vodi delo asistenta/-ov kamere
 • razdeli naloge asistentom kamere (piedestal, voziček, roka, prenosna kamera in steadycam)
 • vodi delo asistentov kamere
 • pozna naloge asistentov kamere, ki jih vodi
 • pozna bistvene zakonitosti učinkovitega vodenja
 • pozna načela timskega dela in se po njih ravna
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • pripravlja poslovne dopise in poročila
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzira proces snemanja
 • spremlja izvedbo snemanja in skrbi zanjo v skladu s končnim dogovorom snemalnega načrta
 • sprotno prilagaja proces snemanja nepredvidenim okoliščinam in jih rešuje v skladu s snemalnim načrtom ter z navodili režiserja
 • nadzoruje brezhibnost snemalne tehnike
 • pozna vse faze televizijske produkcije
 • obvlada snemalne postopke
 • zna predvideti možna odstopanja od končnega snemalnega načrta in zna nanje hitro in pravilno reagirati
 • pozna delovanje snemalne tehnike in reagira ob nepravilnostih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela asistentov
 • predlaga možne rešitve pri pripravah in izvedbi snemanj in prenosov
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva pravila bontona
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna pravila bontona
 • pozna oblikovno-estetske zakonitosti posnetkov
 • pozna domače in svetovne smernice razvoja v kreativnih konceptih televizijskih oddaj in razvoju tehnike
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija sporazumeva se z režiserjem, z izvedbeno in s tehnično ekipo
 • komunicira z režiserjem in s celotno izvedbeno in tehnično ekipo projekta
 • sprejema informacije od režiserja in od sodelavcev v procesu predprodukcije in produkcije televizijskih oddaj in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo v vsaj enem tujem jeziku
 • ravna v skladu z bontonom
 • obvešča sodelavce o sprejetih dogovorih
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • pozna strokovno televizijsko terminologijo tudi v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna načela timskega dela in se po njih ravna
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna smernice razvoja na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Rok Škodlar, kamerman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Radovan Čok, filmski snemalec, DSFU
 • Gregor Kitek, Video produkcija Kregar, VPK
 • Klemen Dvornik, Društvo B51
 • Valentin Perko, filmski snemalec
 • Igor Maksim Košir, UL AGRFT
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Katarina Podgoršek, sekcija fotografov, OZS
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI