tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka 2130.030.5.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Asistent/asistentka montaže slike in zvoka (3131.01)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 8. pripravi montažno zaporedje filmskih avdiovizualnih posnetkov
 9. pripravi grobo montažo televizijskih in drugih avdiovizualnih posnetkov
 10. izvaja postopke celotne montaže enostavnejših prispevkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • pripravi lastno delo v sodelovanju z avtorji in montažerjem v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko – produkcijske opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov in z njimi povezane delovne procese in postopke
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • pozna temeljne predpise in standarde svojega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala in pripravi še vse ostalo kar potrebuje za delo
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za izvedbo naloge
 • prebere montažno knjigo
 • prebere logging listo (lista kadrov/posnetkov) in logira material (material prenese na računalnik)
 • pregleda zajeti material in opravi meritev tehnične kvalitete materiala
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • razume tehnične postopke in dokumentacijo, ki jo prejme
 • obvlada postopke logiranja
 • obvlada računalniške programe za montažo
 • pozna merilne postopke in standarde za slikovni in zvokovni material
Operativna dela pripravi montažno zaporedje filmskih avdiovizualnih posnetkov
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • določi vstopno in izstopno točko vsakega kadra glede na časovno zaporedje kadrov
 • upravlja montažno delovno postajo
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka
pripravi grobo montažo televizijskih in drugih avdiovizualnih posnetkov
 • nastavi funkcijske in tehnične parametre montažnega projekta
 • vnese delovne kadre v program
 • prenese kadre na časovni trak in jih obdela
 • razporedi kadre po časovnem traku
 • upravlja montažno delovno postajo
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna tehnike obdelave slike in zvoka
izvaja postopke celotne montaže enostavnejših prispevkov
 • nastavi funkcijske in tehnične parametre montažnega projekta
 • vnese delovne kadre v program
 • prenese kadre na časovni trak in jih obdela
 • razporedi kadre po časovnem traku
 • dodaja dopolnilne kadre na ustrezne pozicije časovnega traku
 • določa prehode med kadri in druge efekte
 • nastavlja glasnost zvočnih posnetkov
 • opravi korekcijo barv in svetlobe
 • dodaja grafične podlage
 • renderira končni prispevek
 • pripravi material za distribucijo za zvokovno obdelavo
 • upravlja montažno delovno postajo
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna tehnike obdelave slike in zvoka
 • pozna osnove dramaturgije in likovne estetike
 • pozna glasbene zvrsti in njihov pomen ter zna glasbo ustrezno uporabiti
 • pozna različne vrste grafičnih podlag in njihov namen ter jih zna ustrezno uporabiti
 • pozna različne nosilce zapisov slike in zvoka
 • pozna postopke finalizacije (končne obdelave) avdiovizualnega izdelka
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov
 • pripravlja poročila in evidence za produkcijo in postprodukcijo
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzoruje procese v postprodukciji
 • sodeluje z ostalimi segmenti postprodukcije (laboratorij, telekino, zvokovni studio, studio za zahtevne posebne učinke
 • spremlja postprodukcijske procese
 • preverja izvajanje del v laboratoriju
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev skozi proces
 • pozna postopke postprodukcije
 • pozna organizacijo dela v postprodukciji
 • pozna načela timskega dela
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške in druge opreme, ki jo uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov ter potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna in upošteva interne pravilnike in navodila proizvajalcev opreme
 • pozna in upošteva postopke dela
 • pozna pomen tehnološkega razvoja v stroki
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Vzdrževanje in popravila organizira in vzdržuje naprave za montažo slike in zvoka
 • obvešča (ustrezen) oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • opravlja osnovna vzdrževanja naprav za montažo
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci in naročniki, ki so povezani s procesom dela
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna različne načine sporazumevanja
 • pozna osnovno strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna načela timskega dela
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in smernice razvoja na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tone Šturm, RTV Slovenija
 • Zlatjan Čučkov, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Stanko Kostanjevec, UL AGRFT
 • Klemen Smolej, Video produkcija Kregar VPK
 • Janez Bricelj, Viba film
 • Martin Mele, Inštitut in akademija za multimedije IAM
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word