tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Tajnik režije/tajnica režije 2130.028.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Tajnik/tajnica režije (4115.02)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo ter pomaga načrtovati delo izvedbene skupine oz. ekipe
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. pripravi se na izvedbo AV-projekta in pomaga pripraviti vse potrebno za izvedbo projekta
 10. usklajuje izvedbene postopke ter izvede naročila za potrebe AV-projekta
 11. zagotavlja, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa potrebna pisna in AV-gradiva
 12. beleži potek vaj
 13. koordinira potek snemanja, nadzoruje usklajenost s pisno zasnovo, skrbi za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva ter beleži podatke o posnetem gradivu AV-projekta
 14. opravlja dela tajnice režije pri manj zahtevnih filmskih snemanjih
 15. sodeluje pri različnih obdelavah AV- in filmskih projektov ter zbere, uredi in odda gradiva za arhiviranje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter pomaga načrtovati delo izvedbene skupine oz. ekipe
 • seznani se s programskimi in izvedbenimi zasnovami ter izhodišči AV- ali filmskega projekta (v nadaljevanju projekta)
 • sodeluje pri pisni in AV- pripravi projekta
 • načrtuje izvedbo del tajnice režije
 • predvidi in oceni potreben čas za izvedbo lastnega dela pri projektu
 • sodeluje pri načrtovanju izvedbenih sodelavcev, delovnih in materialnih sredstev za izvedbo projekta
 • oblikuje in izboljšuje svoje delovne postopke
 • racionalno uporablja materiale, energijo in čas izvedbe
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter usklajevanja (koordiniranja) dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna časovna in finančna merila za izvedbo produkcijskih načrtov in posameznih nalog
 • pozna poslovne in strokovnovsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v kateri dela
Operativna dela pripravi se na izvedbo AV-projekta in pomaga pripraviti vse potrebno za izvedbo projekta
 • razčlenjuje programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
 • razčleni scenarij in snemalno knjigo projekta
 • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
 • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
 • izdela lastno razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih in spisek nastopajočih po sekvencah ter spiske vseh drugih posebnih potreb (pirotehnika, kaskaderji, dublerji, različnimi posebnimi učinki ...)
 • pozna prvine televizijskega in filmskega jezika
 • pozna zvrsti AV-projektov
 • pozna osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • pozna osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
 • pozna vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • pozna postopke in tehnike analitskega dela
 • pozna osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • pozna postopke in tehnike kreativnega mišljenja in izražanja
 • obvlada organiziranje delovnih postopkov
 • obvlada delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi
usklajuje izvedbene postopke ter izvede naročila za potrebe AV-projekta
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski ...)
 • sodeluje z režiserjem in s producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj in snemanj (izvedbeni sestanki, ogledi terena ...)
 • vodi zapiske izvedbenih in drugih delovnih sestankov
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (lektorskih, bralnih, morebitnih aranžirkah, hladnih in vročih …)
 • uskladi svojo razdelavo scenarija in snemalne knjige z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije ter pripravi končno različico razdelave scenarija in snemalne knjige
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • obvlada organiziranje delovnih postopkov
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
 • pozna poslovne in strokovnovsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
zagotovi, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa pisna in avdiovizualna gradiva
 • preveri, ali imajo vsi sodelavci režije ter izvedbene ekipe (mešalec slike, zvokovni mojster, mojster luči, magnetoskopski tehnik ...) vsa potrebna pisna in AV-gradiva (scenarij, snemalna knjiga, spiski ...)
 • prevzame pripravljena gradiva (grafika, fotomaterial, nosilci slike in zvoka, glasbena oprema …)
 • preda pripravljene materiale odgovornim službam, sektorjem in oddelkom
 • zagotavlja, da so vsi naročeni nosilci slike in zvoka neoporečno pripravljeni
 • preverja, ali dela v garderobi in maski potekajo po določenem načrtu
 • pozna časovna in finančna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
 • obvlada postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta in arhiviranja)
beleži potek vaj
 • natančno si zabeleži (na vroči vaji) umestitve (stojišča) kamer, posnetke, objektive oziroma velikosti izrezov posnetkov, premike nastopajočih, kamer in scenskih elementov, starte različnih AV-insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • pazi na neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva
 • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
 • preveri in uskladi zabeležke potrebnih opravil za snemanje s člani ekipe in med samimi člani ekipe
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
 • obvlada prvine avdiovizualne pripovedi
 • obvlada tehnično pisanje avdiovizualnega jezika
 • obvlada osnovne zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
usklajuje potek snemanja, nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo, skrbi za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva ter beleži podatke o posnetem gradivu
 • da znak za začetek snemanja (starta snemanje) oddaje za vse nastopajoče ter celotno ekipo
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV-nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvočne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)
 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki v skladu z načrtovano pisno zasnovo
 • beleži točen vrstni red in dolžino (minutažo) sekvenc ali delov, kadar je sekvenca razdeljena v več delov zaradi dolžine ali drugih vzrokov (dialogi, zveznost/kontinuiteta garderobe, maske, rekvizitov, sprememb na sceni ...)
 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetih trakov
 • beleži trajanje vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar
 • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
 • pozna tehnike organiziranja timskega dela
 • obvlada prvine avdiovizualnega jezika
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
 • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
 • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
 • obvlada tehnike beleženja dogovorov, dogodkov in podatkov o posnetem gradivu
usklajuje potek oddaj v živo in neposrednih prenosov (proslav, političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
 • usklajuje vklope/izklope oddaj z režijo predvajanja programa
 • usklajuje delovanje ekip organizatorja dogodka, realizacije prenosa in režije predvajanja programa med pripravami in prenosom
 • vodi spisek (preglednico) nosilcev slike in zvoka
 • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
 • obvlada načela neposrednega predvajanja oddaj
 • pozna časovna merila za izvedbo posameznih nalog
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada vrste in načine izvedbe posameznih spiskov (preglednic)
opravlja dela tajnice režije pri manj zahtevnih filmskih snemanjih
 • zbere in pripravi podatke ter pisne zasnove za izvedbo filmskega snemanja
 • pripravi svoj izvod scenarija ali snemalne knjige ter vanj vnese vse potrebne podatke
 • nadzira vse stopnje postopkov kreativnih in tehničnih del
 • vodi »klapo«
 • skrbi za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
 • zabeleži velikosti izrezov posnetkov (planov)
 • zabeleži spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
 • zabeleži opombe predvsem režiserja, snemalca in tonskega snemalca
 • opozarja na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
 • zabeleži dolžino (minutažo) posnetkov ter oznake nosilcev slike in zvoka
 • posreduje zvokovnemu snemalcu podatke o posnetkih za prepis zvoka
 • vodi spisek (preglednico) posnetih sekvenc, posnetkov, nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
 • dnevno oddaja poročila o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
 • sodeluje na ogledih posnetega gradiva
 • zbira podatke in piše dnevna poročila za producenta
 • zagotovi vsa potrebna presnemavanja posnetega gradiva na druge nosilce (VHS, DVD, DV, telekino idr.)
 • pozna zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • pozna vse postopke kreativnih in tehničnih del
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja)
 • obvlada načine timskega in projektnega dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih spiskov (preglednic)
sodeluje pri različnih obdelavah AV-in filmskih projektov ter zbere, uredi in odda gradiva za arhiviranje
 • opravi pregled in popis posnetega gradiva
 • pripravi predlogo za montažo oz. presnemavanje
 • pripravi gradiva za montažo, sinhronizacijo, morebitno postsinhronizacijo in presnemavanja
 • sodeluje pri montaži, sinhronizaciji in presnemavanjih
 • izdela dokončno besedilo (dialog listo) AV-ali filmskega projekta
 • izdela poročilo o posnetem AV-ali filmskem projektu za uredništvo, za usklajevanje (koordinacijo) predvajanja programa ter za TV-dokumentacijo (arhiv)
 • zbere in uredi gradiva za arhiviranje
 • odda v arhiv posnetek s končanim AV-ali filmskim projektom ter vsa pripadajoča pisna gradiva: izvirni in dokončni tekst ali, dialog listo, popis posnetkov oz. slikovnega gradiva, podatke o nastopajočih, podatke o programski in izvedbeni ekipi, tehnične podatke
 • sodeluje pri arhiviranju, skrbi za neoporečno arhiviranje
 • opozarja na spoštovanje avtorske zakonodaje za AV-gradiva
 • zbere, uredi in odda podatke za zaščito avtorskih pravic
 • pozna osnove televizijskega in filmskega jezika
 • pozna vse stopnje obdelave AV-projektov z video in filmsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v katerem dela
 • pozna zakonodajo in postopke za arhiviranje AV-in filmskih projektov
 • pozna avtorsko zakonodajo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s tehničnimi standardi in postopkovnimi pravili
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva dobre poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj na delovnem področju
 • vključuje nove tehnološke postopke v svoje delo
 • pozna pravila ovrednotenja projektov
 • pozna tehnološke postopke in tehnične standarde v video in filmski izvedbi
 • pozna organizacijo dela v televizijski, video in filmski izvedbi
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija komunicira s kreativno, z izvedbeno in s tehnično - produkcijsko ekipo
 • komunicira pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, z nastopajočimi (voditelji, igralci …) in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna pa tudi po zdravi pameti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Olga Čuk - Pajek, upokojena tajnica režije in skripterka
 • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Igor Maksim Košir, izr. profesor na Filmsko-televizijskem oddelku UL AGRFT
 • Marija Jurovič, RTV Slovenija
 • Ivana Jurkovič, Video produkcija Kregar VPK
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Martin Mele, Inštitut in akademija za multimedije IAM
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word