tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Snemalec/snemalka 2130.026.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Snemalec/snemalka (3131.06)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 3. sporazumeva se s snemalno ekipo
 4. spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih
 5. racionalno uporablja energijo, material in čas
 6. varuje zdravje in okolje
 7. sodeluje pri pripravi snemalne knjige
 8. se estetsko in vizualno izraža v skladu z zahtevami projekta
 9. snema in upravlja s kamero
 10. vodi in nadzira proces snemanja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje proces snemanja v timu s sodelavci
 • načrtuje in pripravi lastno delo v sodelovanju z avtorji in v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • načrtuje delo v sodelovanju z ostalimi segmenti produkcije
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti snemalne tehnike
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo snemanja, nadzora in drugih aktivnosti (snemalni plan)
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela v skupini in oddelku
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti snemalne tehnike in spremlja njen razvoj
Priprava dela oz. delovnega mesta sodeluje pri pripravi snemalne knjige in pogojev za delo
 • pripravi seznam snemalne in scenske tehnike
 • sodeluje pri pripravi snemalne knjige z avtorji projekta
 • sodeluje pri izbiri lokacije
 • ogleda si lokacijo snemanja
 • pripravi in preveri izbrana delovna sredstva, potrebna za izvedbo projekta
 • pozna vrste in uporabo snemalne in scenske tehnike
 • pozna pravila gibanja kamere
 • pozna pravila kompozicije
 • upošteva estetsko vizualno izražanje, ki ga projekt zahteva
Operativna dela opravlja tehnično snemalna dela v predprodukciji
 • testno snema, da preveri objektive, razmerje formata slike, senzitometrijski test …
 • testno snema masko, barve, materiale, avdicije, posebne efekte idr.
 • razporedi snemalno tehniko
 • izbere filtre za snemanje
 • izbere nosilec slike in zvoka
 • nadzoruje postavitev tračnic, kranov in podobno za postavitev in gibanje kamere
 • obvlada delo s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna fotografska znanja fotooptike, fotokemije, kolorimetrije in eksponometrije
 • pozna osnove elektronskega zapisa slike in zvoka
 • pozna tehnološki proces in zmogljivosti opreme, ki jo uporablja
opravlja snemalna dela v produkciji po napotkih nadrejenih
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z igralci
 • odloči o izboru filtrov
 • opravi snemanje s kamero
 • upošteva scenarij in navodila nadrejenih
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere
 • sodeluje s tajnico režije
 • pazi na filmske smeri in kontinuiteto filmskega gibanja
 • obvlada elemente filmskega jezika: osnove režije, dramaturgije in dela z igralci; montažna pravila; filmske plane; rakurze
 • obvlada kompozicijo gibljive slike
 • obvlada osnove fotokemičnega in elektronskega zapisa
 • obvlada osnove fotografije: fotografske parametre, delovanje objektivov, formiranje slike z objektivi, ekspozicijo, reprodukcijo barv
 • pozna delovanje pripomočkov za premikanje kamere in upravljanje z njo
 • pozna parametre postavitve osvetljave
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • pripravlja spiske opreme, materiala, snemalne tehnike za potrebe snemanja
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji projekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • pripravlja poslovne dopise in poročila
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Vodenje vodi delo ekipe asistentov kamere
 • določi tim in razdeli naloge asistentov kamere (ostrilci, asistenti za material)
 • vodi delo asistentov kamere in po potrebi drugih sodelavcev
 • pozna organizacijo dela in delovne naloge asistentov kamere
 • pozna postopke dela
 • pozna principe vodenja in timskega dela
Nadzor dela nadzira proces snemanja
 • nadzoruje delo asistentov kamere in predlaga spremembe
 • nadzoruje brezhibnost snemalne tehnike
 • pozna delovanje snemalne tehnike
 • obvlada potek celotnega procesa snemalnih del
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela asistentov
 • predlaga možne rešitve pri snemanju
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčne prednosti
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost v Sloveniji, Evropi in svetu
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju filmskega in elektronskega snemanja
Komunikacija sporazumeva se s snemalno ekipo
 • komunicira z vodjo in s celotno ekipo projekta
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo v vsaj enem tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • obvešča sodelavce o sprejetih dogovorih
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • pozna strokovno terminologijo tudi v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostno-zaščitna oprema
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zoran Hochstätter, ZFS
 • Radovan Čok, ZFS
 • Željko Ivančič, RTV Slovenija
 • Jernej Pengov, RTV Slovenija
 • Bojan Kastelic, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj , Izobraževalno središče RTV
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Simon Tanšek, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Sabina Smodej, samostojna ustvarjalka na področju kulture
 • Katarina Podgoršek, OZS
 • Gregor Franken, GZS
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word