tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent kamere/asistentka kamere 2130.025.5.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Asistent kamere/asistenka kamere (3131.06)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. sporazumeva se s snemalno ekipo
 3. spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. uporablja snemalno tehniko in opremo
 7. testno snema sliko in zvok
 8. ostri sliko in vlaga nosilec slike in zvoka
 9. snema kot druga/pomožna kamera
 10. snema enostavnejše video-avdio prispevke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo v timu s sodelavci
 • upošteva navodila vodje projekta in glavnega snemalca
 • načrtuje in pripravi lastno delo v timu s sodelavci (snemalna tehnika, scenska tehnika, tonska tehnika)
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti snemalne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo priprav, vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja dela v skupini
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna osnovne principe organizacije dela
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in preveri delovanje snemalne tehnike
 • pregleda seznam potrebne snemalne tehnike za realizacijo projekta
 • preveri, ali ima na voljo vso snemalno tehniko
 • preveri delovanje snemalne tehnike
 • prevaža in postavlja snemalno tehniko (vse potrebno za osvetljavo, zvok, kamero…)
 • pozna vrste in delovanje snemalne tehnike
 • pozna tehnično, tehnološko idr. dokumentacijo, ki jo uporablja med snemanjem
 • ima vozniški izpit B-kategorije
Operativna dela opravlja tehnično-snemalna dela v predprodukciji
 • testno snema sliko in zvok
 • preverja tehnične parametre kamere
 • preverja objektive
 • preverja tehnično-snemalni pribor (stativi, filtri, kompendiji, reflektorji , kabli, mikrofoni …)
 • obvlada delo s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna znanja fotooptike
 • pozna osnovne parametre slike in zvoka
 • pozna osnove zapisa slike in zvoka
 • pozna združljivost snemalne opreme
 • pozna tehnološki proces in zmogljivosti opreme, ki jo uporablja
opravlja snemalna dela v produkciji po napotkih nadrejenih
 • skrbi za snemalno tehniko pred in med ter po njem
 • upošteva navodila nadrejenih
 • snema kot druga/pomožna kamera
 • snema enostavnejše video-avdio prispevke
 • ostri sliko
 • vlaga nosilec slike in zvoka
 • obvlada osnove optike (delovanje objektivov, filtrov, formiranje slike z objektivi)
 • pozna delovanje pripomočkov za premikanje in upravljanje kamere
 • pozna osnove filmskega in elektronskega snemanja
 • pozna osnove postavitve osvetljave
 • pozna sisteme zapisov slike in zvoka
 • zna upravljati z nosilci zapisov slike in zvoka
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • piše poročila o svojem delu
 • piše poročila za laboratorij
 • vodi evidence o posnetem in uporabljenem materialu
 • v sodelovanju s snemalcem pripravlja spiske opreme snemalne tehnike za potrebe snemanja
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela spremlja proces snemanja
 • spremlja delo in predlaga spremembe
 • nadzira delovanje snemalne tehnike
 • obvlada potek celotnega procesa snemalnih del
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • predlaga možne rešitve pri snemanju
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčne prednosti
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost v Sloveniji, Evropi in svetu
 • spremlja vrhunske dosežke na področju filmskega in elektronskega snemanja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje snemalno tehniko
 • čisti snemalno tehniko
 • preverja uporabnost snemalne tehnike (baterij, kablov, stativov, monitorjev, filtrov, mikrofonov …)
 • obvesti odgovorne o okvarah snemalne tehnike
 • razume delovanje snemalne tehnike za potrebe tekočega vzdrževanja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja snemalne tehnike
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s snemalno ekipo
 • komunicira s celotno ekipo projekta
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • obvešča sodelavce o sprejetih dogovorih
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostno-zaščitna oprema
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zoran Hochstätter, ZFS
 • Radovan Čok, ZFS
 • Željko Ivančič, RTV Slovenija
 • Bojan Kastelic, RTV Slovenija
 • Jernej Pengov, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Simon Tanšek, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Sabina Smodej, samostojna ustvarjalka na področju kulture
 • Katja Podgoršek, OZS
 • Gregor Franken, GZS
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word