tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Montažer/Montažerka slike in zvoka 2130.016.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska montažerka (3131.01)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 9. opravlja montažo filmskih avdiovizualnih del
 10. opravlja montažo televizijskih avdiovizualnih del
 11. opravlja montažo drugih avdiovizualnih del in vsebin

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in pripravi lastno delo v sodelovanju z avtorji in v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • načrtuje in organizira delo v sodelovanju z ostalimi segmenti postprodukcije: laboratorijem, telekinom, zvokovnim studiem, studiem za posebne učinke
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko – proizvodne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti in del
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti opreme in spremlja njen razvoj
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postprodukcije
Priprava dela oz. delovnega mesta - zbere in pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala in pripravi vse potrebno za delo
 • prebere scenarij
 • določi tehnično, estetsko in dramaturško zasnovo montaže projekta v sodelovanju z avtorjem
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za izvedbo naloge
 • obvlada delo z računalniško enoto za montažo slike in zvoka
 • pozna in razume tehnično, tehnološko, arhivsko in delovno dokumentacijo
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse montaže
Operativna dela - izvaja postopke montaže filmskih avdiovizualnih del
 • pripravi avdiovizualni material za montažo slike in dialoga v sodelovanju s filmskim laboratorijem in telekinom
 • izvede montažo slike in dialoga
 • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnjo tonsko in laboratorijsko obdelavo
 • ima osnovna znanja iz teorije filma, montaže in likovne govorice
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike in dialoga
 • obvlada tehnične postopke montaže slike in dialoga
 • zna uporabljati video- in avdionaprave
 • pozna delovanje filmskega laboratorija
 • pozna in razume filmsko kontinuiteto
 • pozna pomen estetike zvoka in glasbe
 • pozna pomen estetike slike
- izvaja postopke montaže televizijskih in drugih avdiovizualnih del
 • pripravi avdiovizualni material za montažo slike in zvoka
 • izvede montažo slike in zvoka
 • opremi avdiovizualno delo z vizualnimi učinki
 • opremi avdiovizualno delo z napisi
 • opremi avdiovizualno delo z zvokom
 • opremi avdiovizualno delo z glasbo
 • pripravi avdiovizualno delo za televizijsko predvajanje
 • oblikuje sliko
 • sodeluje z ostalimi segmenti postprodukcije (laboratorij, telekino, zvokovni studio, studio za zahtevne posebne učinke)
 • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnje postprodukcijske postopke obdelave oziroma za predvajanje
 • ima osnovna znanja iz teorije televizije in avdiovizualnih medijev
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike in zvoka
 • obvlada tehnične postopke montaže slike in zvoka
 • zna uporabljati video- in avdionaprave
 • pozna pomen estetike zvoka in glasbe
 • pozna pomen estetike slike
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov
 • pripravlja poročila in evidence za produkcijo in postprodukcijo
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela
Nadzor dela - nadzoruje procese v postprodukciji
 • spremlja postprodukcijske procese
 • preverja izvajanje del v laboratoriju
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v procesu
 • pozna načela timskega dela
 • pozna organizacijo dela v postprodukciji
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške idr. opreme, ki jo uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne prednosti
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju montaže, filma in drugih avdiovizualnih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
Vzdrževanje in popravila - organizira in vzdržuje naprave za montažo slike in zvoka
 • obvešča ustrezen oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • opravlja osnovna vzdrževanja naprav za montažo
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija - sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci in naročniki, ki so povezani s procesom dela
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali od sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in trende na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vesna Nikolovska, RTV Slovenija
 • Anton Šturm, RTV Slovenija
 • Stane Kostanjevec, AGRFT
 • Janez Bricelj, VIBA Film
 • Klemen Smolej, VPK
 • Martin Mele, IAM
 • Tonči Bakotin, SAE Institute
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word