tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka zvoka 2130.014.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Tonski tehnik/tonska tehnica (3131.10)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 9. izdela načrt avdioprojekta
 10. snema, obdeluje in ureja zvok
 11. oblikuje zvočno sliko
 12. formatira zvok v končno obliko

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela - načrtuje in organizira svoje delo in delo skupine
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji in v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde in zakonodajo z delovnega področja
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive produkcijske opreme
 • sodeluje pri pripravi zasnove projekta
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo avdioprojekta
 • predvidi/oceni potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta
 • sodeluje pri pripravi izvedbenega načrta projekta
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • pripravlja navodila za delo in tehnično-produkcijsko dokumentacijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna predpise o avtorskih pravicah
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti opreme in spremlja njen razvoj
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog v projektu
 • pozna osnove finančne konstrukcije projekta
 • pozna osnovne zakonitosti produkcijskih procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje produkcije
Priprava dela oz. delovnega mesta - pripravi vse potrebno za delo
 • v sodelovanju z avtorjem določi tehnično, estetsko in dramaturško zasnovo zvoka projekta
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za izvedbo avdioprojekta
 • prevzame in pregleda predhodno pripravljen zvočni material
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pozna tehnično dokumentacijo avdioprojekta
 • obvlada delo z računalniškimi programi za obdelavo zvoka
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse oblikovanja zvoka
Operativna dela - izdela načrt avdioprojekta
 • pripravi scenosled avdioprojekta
 • prouči scenosled avdioprojekta
 • ogleda si lokacijo izvedbe projekta
 • obravnava nalog z izvajalci projekta
 • določi delovno ekipo za izvedbo avdioprojekta
 • določi opremo za izvedbo avdioprojekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo avdioprojekta
 • zna razbrati in razumeti oblike zvočnih zapisov
 • pozna terminologijo, s katero se srečuje pri pripravi načrta avdioprojekta
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna računalniške aplikacije, naprave, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna ergonomijo delovnega mesta
 • pozna tehnološke novosti na področju zvoka
- snema in/ali kreira zvok
 • uporablja mikrofone
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka (zvočniki, slušalke ...)
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator, osciloskop …)
 • sledi partituram
 • pozna različne tipe mikrofonov
 • pozna distribucijo avdiosignalov
 • pozna tehnike mikrofonskega snemanja
 • pozna različne vrste snemalnih naprav in opreme
 • pozna principe analogne in digitalne sinteze zvoka
 • pozna računalniške aplikacije za sintetiziranje zvoka
 • pozna različne formate zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna fizikalne lastnosti zvoka posameznih instrumentov
 • pozna osnove akustičnih lastnosti prostora/dvorane
- obdeluje in ureja zvok
 • procesira zvok
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo računalniških programov
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo digitalnih in analognih zvočnih procesorjev in naprav
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna računalniške aplikacije za obdelavo in ureditev zvoka
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna različne formate in kodiranja zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
- oblikuje zvočno sliko
 • upravlja z mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja računalniška orodja za procesiranje zvoka
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja mikrofone
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka
 • določi barvo, dinamiko in druge elemente zvoka
 • upošteva glasbeno zvrst projekta
 • upošteva zvočno zvrst projekta
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna osnove glasbenoumetniškega izražanja
 • pozna osnove filmskoumetniškega ustvarjanja
 • pozna računalniške aplikacije za mešanje zvoka
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna fizikalne osnove zvoka
- formatira zvok v končno obliko
 • pretvori zvok v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • določi končno barvo in dinamiko zvoka
 • oblikuje končno sliko avdio projekta
 • pripravi varnostno kopijo avdio materiala in projekta
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna različne formate in kodiranja zvočnih zapisov (mono, stereo, prostorski zvok, mp3, wav, Dolby Digital, DTS idr.) in jih zna ustrezno uporabljati
Administrativna dela - izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji avdioprojekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov o avdioprojektu)
 • sodeluje pri pripravi poslovnih dopisov
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • evidentira storitve
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela - izdeluje kalkulacije in ponudbe
 • izdeluje predračune in kalkulacije cene avdioizdelka
 • sodeluje pri pridobivanju ponudb in naročanju avdionaprav in drugih delovnih sredstev, potrebnih za izvedbo avdioprojekta
 • pridobiva podizvajalce avdio projekta
 • analizira stroške izvedbe projekta
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna vrste stroškov in njihovo strukturo
 • pozna normative dela
Nadzor dela - vodi in nadzira izvedbo avdio projekta
 • razporedi delovna sredstva in naloge
 • nadzira delo v timu
 • preverja izvajanje delovnih nalog sodelavcev, ki so vključeni v delovni proces
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v procesu
 • pozna vse faze in elemente avdioprojekta
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja avdio- in računalniške opreme
Zagotavljanje kakovosti - zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost izvedbe projekta
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • uporablja delovna sredstva v skladu s tehničnimi standardi
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij
 • uvaja nove postopke del
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti avdioprojekta
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna osnovne faze in značilnosti produkcijskega procesa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju oblikovanja zvoka
Vzdrževanje in popravila - organizira vzdrževanje avdionaprav in nosilcev zvoka
 • pravilno uporablja naprave in skrbi za stalno vzdrževanje
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno službo vzdrževanja o večjih napakah na opremi, ki jo uporablja
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija - sporazumeva se s sodelavci
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci in z drugimi, ki so povezani z delovnim procesom
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali od sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku (pasivno)
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
- komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira s predstavniki naročnikov (tehnološko usklajevanje, dobavni časovni roki)
 • komunicira s podizvajalci
 • komunicira s predstavniki dobaviteljev naprav in merilnih pripomočkov
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja - opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostno-zaščitna oprema
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Gruden, Studio Metro
 • Tonči Bakotin, SAE Institute
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Rudi Jeseničnik, VIBA Film
 • Julij Zornik, 100 d.o.o
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word