tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Medijski arhivist/Medijska arhivistka 2130.013.6.0

Klasius-P16

Bibliotekarstvo in informacijska znanost (0322)

2. Ime in koda poklica

Arhivist/arhivistka (2431.02)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in sodeluje pri načrtovanju dela skupine
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci
 8. pridobiva zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 9. strokovno obdela gradivo in ugotavlja pravice rabe gradiva
 10. skrbi za trajno in celovito hrambo gradiva
 11. zagotavlja dostopnost gradiva in kreativno sodeluje pri uporabi gradiva

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela skupine
 • načrtuje in pripravi lastno delo v timu s sodelavci
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • spremlja arhivsko in medijsko zakonodajo
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko – proizvodne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas in sredstva za izvedbo celovite hrambe, zagotavljanja dostopnosti in uporabnosti arhivskega gradiva ter nadzora, vzdrževanja in drugih aktivnosti
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna osnove delovne zakonodaje
 • pozna načela timskega dela
 • pozna poslovne pojme, s katerimi se srečuje pri hrambi in uporabi avdiovizualnih vsebin
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov in z njimi povezane delovne procese in postopke
 • pozna časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov arhiviranja
 • pozna zakonodajo in standarde na področju arhiviranja, medijev in kulture
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za delo
 • pripravi orodja in druga delovna sredstva, potrebna za celovito arhiviranje
 • pripravi predvajalnike
 • se poveže v podatkovne zbirke svojih in partnerskih institucij
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna minimalne standarde opreme prostora in aktivnosti v prostoru
 • zna ravnati s predvajalniki, strojno in programsko opremo, ki je potrebna za uporabo in hrambo gradiva
 • obvlada informacijske sisteme na področju medijev in arhivistike
Operativna dela pridobiva zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 • sprejme gradivo in pridobi podatke o njem
 • pridobiva gradivo na lastno pobudo
 • tehnično opremi in uredi zbrano gradivo
 • pozna temelje slovenske kulturne zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju medijev
 • pozna tehnične lastnosti zvokovnih, slikovnih, avdiovizualnih zapisov in nosilcev ter zna ustrezno ravnati z njimi
 • pozna tehnični in družbeni razvoj medijev
 • pozna osnove avdiovizualne govorice in likovne estetike
 • pozna avdiovizualno medijsko krajino (trg, ustanove, ustvarjalci ...)
 • obvlada različne sisteme hrambe in osnove arhivistike
 • obvlada iskanje po podatkovnih zbirkah in zbirkah arhivskega gradiva
 • obvlada spletno iskanje
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah
strokovno obdela gradivo
 • vrednoti gradivo
 • analizira gradivo
 • analitično obdela, klasificira in indeksira gradivo
 • ustvarja podatkovne zbirke
 • pozna mednarodne standarde in predpise o arhivski dejavnosti v RS
 • pozna metodiko in tehniko strokovnega dela v arhivu
 • pozna različne metodologije raziskovalnega dela
 • obvlada načela in kriterije vrednotenja gradiva
 • obvlada predpise o odbiranju in izročanju gradiva arhivu
 • zna popisati gradiva skladno s predpisi, tehničnimi standardi in glede na pomen gradiva za slovensko in svetovno kulturno dediščino
 • pozna tehnične in vsebinske možnosti uporabe podatkovnih zbirk
 • zna ravnati s strojno in programsko opremo na področju avdiovizualnih, elektronskih idr. medijev
ugotavlja pravice rabe
 • ugotovi stanje glede avtorskih in sorodnih pravic
 • pridobiva in beleži podatke o pravicah rabe
 • uporabnikom posreduje podatke o pravicah rabe
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zna ravnati skladno z njo
 • pozna najpogostejše modele licenciranja del
 • pozna alternativne modele licenciranja del, npr. CreativeCommons
skrbi za trajno in celovito hrambo gradiva
 • strokovno pregleda nosilce gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hranjenje in ga shrani
 • izvaja materialno varstvo nosilcev gradiva
 • opozarja na poškodovano gradivo in ga oddaja v konzerviranje in restavriranje
 • skrbi za izdelovanje varnostnih kopij in migracijo na nove oblike hranjenja
 • sodeluje pri sprotnem posodabljanju orodij za hranjenje
 • spremlja razvoj programske in strojne opreme
 • pozna vrste in zakonitosti delovanja predvajalnikov za zapise zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na različnih nosilcih
 • pozna fizikalne, kemične in druge tehnične značilnosti nosilcev zapisov
 • pozna pomen in namen hrambe zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin z vidika kulturne dediščine
 • pozna dolžnosti pravnih oseb na področju hrambe gradiva
 • zna fizično urejati nosilce gradiva
 • pozna možnosti pretvorbe med analognimi in digitalnimi zapisi
 • zna posodabljati digitalne zapise
 • pozna načine in tehnike zaščite in varovanja pred poškodbami, uničenjem in izgubo
 • pozna načine uporabe informacijskih tehnologij pri medijskem arhiviranju
zagotavlja dostopnost in kreativno sodeluje pri uporabi gradiva
 • uporabnike obvešča o lastnem in drugem gradivu
 • omogoča ogled gradiva in metapodatkov
 • zagotavlja dostopnost in opozarja o pravicah rabe
 • opravi izbor gradiva in kreativno sodeluje pri rabi
 • soustvarja nove vsebine
 • spremlja in evidentira uporabo
 • ravna v skladu s kodeksom poklicne etike
 • pozna načine za dostopanje do gradiv in zbirk sorodnih ustanov
 • pozna načine uporabe spletnih storitev za iskanje gradiv in del neodvisnih ustvarjalcev
 • pozna načine distribucije zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na svetovnem spletu
 • pozna načine uporabe programske opreme za ravnanje s podatkovnimi zbirkami
 • pozna različne žanre in načine oblikovanja medijskih vsebin
 • pozna načine delovanja in ravnanja s programskimi orodji za delo v skupini
 • pozna kodeks poklicne etike
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • vodi pregled naročil, izposoje in hranjenja
 • pripravlja poslovne dopise in poročila o delu
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja
 • pozna pravila poslovne korespondence
Komercialna dela pripravlja izračune in ponudbe arhivskih storitev
 • sprejema zunanja naročila za iskanje, izdajo in hranjenje gradiv ter pripravlja ponudbe
 • pripravlja predračune in račune cen arhivskih storitev
 • pridobiva podatke o storitvah zunanjih izvajalcev
 • pozna osnove zakonodaje o javnih naročilih
 • zna časovno in finančno ovrednotiti posamezne postopke arhivskega dela
 • pozna normative dela
sodeluje pri izračunih stroškov delovanja arhiva
 • pridobiva ponudbe in naroča nosilce in druge delovne pripomočke
 • sodeluje pri analizi stroškov delovanja arhiva
 • sodeluje pri investicijskem načrtovanju
 • pozna vrste stroškov in njihovo strukturo
 • pozna normative dela
 • pozna zakonitosti delovanja tehnologij, povezanih z arhivskim delom
 • zna časovno in finančno ovrednotiti tehnološke spremembe posameznih delovnih postopkov in načinov hrambe
Vodenje sodeluje pri vodenju tima
 • sodeluje pri načrtovanju metod in tehnik vodenja
 • vodi skupino pri izvedbi nalog
 • pozna načela timskega dela
Nadzor dela nadzira proces arhiviranja gradiva
 • nadzira proces urejanja gradiva
 • nadzira proces hranjenja gradiva
 • nadzira proces uporabe gradiva
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne kakovosti medijskih vsebin
 • pozna metode spremljanja procesov urejanja, hranjenja in uporabe gradiva
 • zna spremljati tehnično brezhibnost delovnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovostno delovanje arhiva
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisano zakonodajo
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna pomen kvalitetno opravljenega dela
 • pozna poslovne običaje in zna ravnati v skladu z njimi
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje prostorov in opreme
 • spremlja stanje prostorov in opreme
 • obvešča ustrezno službo o potrebnem vzdrževanju prostorov
 • obvešča ustrezno službo o potrebnem vzdrževanju opreme
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju naprav in sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, ki so povezani z delovnim procesom
 • sprejema informacije od vodje ali od sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku (aktivno)
 • uporablja elektronsko pošto in svetovni splet
 • uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s predstavniki naročnikov o tehnološkem usklajevanju in storitvenih časovnih rokih
 • komunicira s predstavniki zunanjih sodelavcev in izvajalcev
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna kodeks spletne etike
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi da so stroji, naprave in prostori ustrezno varnostno-zaščitno opremljeni
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Melita Zajc, RTV SLO
 • Aleksander Lavrenčič, RTV SLO
 • Alojz Teršan, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS
 • Andraž Tori, Kiberpipa
 • Igor Rozman, PRO-PLUS
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word