tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 2130.012.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis (3131)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 9. koordinira pripravo produkcijskega načrta
 10. izdela predračun in obračun projekta
 11. organizira, koordinira in nadzira produkcijski proces
 12. motivira sodelavce za doseganje ciljev
 13. zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in pripravi lastno delo in delo skupine
 • načrtuje in pripravi lastno delo in delo skupine v sodelovanju z avtorji in v skladu z idejnim osnutkom projekta
 • prebere scenarij in sodeluje pri pripravi tehnične, estetske in dramaturške zasnove projekta
 • določi okvirni terminski, finančni in kadrovski načrt izvedbe produkcijskega projekta
 • predvidi/oceni potreben čas in sredstva za izvedbo projekta
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • upošteva zakonodajo, predpise, delovna navodila in standarde, sprejete v RS in EU
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse medijskih vsebin
 • pozna osnovne zakonitosti produkcijskih procesov, ki jih zajema produkcija medijskih vsebin
 • pozna predpise o avtorskih pravicah in druge zakone in predpise, ki urejajo področje produkcije medijskih vsebin
 • pozna temelje delovne zakonodaje
 • pozna načela timskega dela
 • pozna poslovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • pozna časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
Operativna dela koordinira pripravo produkcijskega načrta
 • koordinira pripravo načrtov projekta za scenografijo, kostumografijo, masko, kamero idr.
 • koordinira/pripravi načrt izvedbe projekta (logistika: ogledi, dovoljenja, prevozi, prehrana, nočitve, dnevnice, zavarovanja idr.)
 • preveri in zagotavlja ustreznost kadrovskih in materialnih kapacitet zakonskim določilom
 • pripravi podroben terminski načrt
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna bistvene zakonitosti scenografije
 • pozna bistvene zakonitosti kostumografije in maske
 • pozna bistvene zakonitosti kamere in osvetljave
 • pozna bistvene zakonitosti tona
 • pozna bistvene zakonitosti montaže
 • pozna bistvene zakonitosti avdiovizualnega medija, v katerem deluje (filmski laboratorij, CD-ROM-i, DVD-ji, izdelava prosojnic …)
izdela predračun in obračun projekta
 • izdela predračun celotnega projekta po načelu dobrega gospodarja
 • izdela podrobne predračune za avtorsko in izvedbeno ekipo (honorarji, potni stroški in dnevnice)
 • spremlja predpise o potnih stroških in dnevnicah
 • izdela predračune materialnih stroškov produkcije (kostumi, scena, rekviziti) na osnovi predloženih skic avtorjev in razdelave scenarija ali literarne predloge
 • izdela predračune tehničnih potreb produkcije (najem kamer, lučnega parka, scenske tehnike idr.)
 • izdela obračun projekta
 • obvlada tehnike kalkuliranja na osnovi finančne ocene scenarija
 • pozna zakonodajo in predpise o avtorskih honorarjih, potnih stroških in dnevnicah
organizira produkcijski proces
 • usklajuje pripravljalna dela vseh sodelujočih pri projektih
 • sodeluje pri pripravi pogodb z vsebinskega vidika
 • sklicuje in vodi izvedbene sestanke produkcijske skupine
 • sodeluje pri izbiri članov produkcijskega tima
 • zagotavlja ustrezno sodelovanje s člani tima
 • organizira ustrezno prenašanje delovnih informacij (dispozicije dela skladno s terminskim načrtom)
 • koordinira in nadzira produkcijsko-finančne okvire za realizacijo projekta
 • obvlada zakonitosti organizacije dela
 • obvlada načela timskega dela
 • obvlada stopnje produkcijskega procesa in njegove značilnosti za vsa področja, ki jih vključuje produkcija medijskih vsebin
koordinira in nadzira produkcijski proces
 • koordinira aktivnosti vseh sodelavcev
 • vodi in nadzoruje organizirane oglede snemalnih mest/prizorišč
 • koordinira in nadzoruje pripravo snemalnih mest, izdelavo scenskih elementov, kostumov idr.
 • koordinira tehnološki postopek
 • terminsko in finančno spremlja izvajanje projekta glede na sprejet produkcijski načrt
 • obvlada faze produkcijskega procesa in njegove značilnosti
motivira sodelavce za doseganje ciljev
 • spodbuja kreativnost
 • spremlja uspešnost produkcijskega tima
 • razrešuje konfliktne situacije med sodelavci
 • pozna osnove psihologije dela
 • pozna tehnike motiviranja za timsko delo
zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja vrhunske dosežke na področju ustvarjanja medijskih vsebin ter spremlja razvoj v stroki
 • predlaga izboljšave in korektivne ukrepe
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna pomen kvalitetno opravljenega dela
 • pozna poslovne običaje in zna ravnati v skladu z njimi
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske tehnologije
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • pripravlja poslovne dopise
 • pripravlja interna naročila in poročila o delu
 • pripravi poročila o izvedbi projekta
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila administrativnega poslovanja
 • pozna pravila poslovne korespondence
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji
 • komunicira z avtorji, vodjo in s sodelavci
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali od sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi, da so stroji, naprave in prostori ustrezno varnostno-zaščitno opremljeni
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in trende na tem področju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marjan Lah, RTV Slovenija
 • Andrej Hernec, RTV Slovenija
 • Saša Škof, Cankarjev dom
 • Igor Rozman, ProPlus
 • Dunja Klemenc, samostojna producentka
 • Ira Cecič, samostojna producentka
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word