tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 21/27.02.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave 2130.010.6.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave (3131.09)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo ekipe pri osvetljavi
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira in vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci, z naročniki in s strankami
 5. prouči vsebino projekta osvetljave in izdela terminski plan dela
 6. izdela koncept osvetlitve v sodelovanju z avtorsko ekipo
 7. izdela končni načrt postavitve luči
 8. vodi in nadzira ekipo pri osvetljavi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo ekipe pri osvetljavi
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira delo ekipe za izvedbo osvetlitve
 • določi čas, potreben za izvedbo naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira stanje in izdela potrebe po kadrih za posamezne projekte
 • pozna osnove organizacije dela pri osvetljavi
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih delovnih nalog
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovna sredstva in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • analizira primernost in opremljenost prostora
 • preveri stanje opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • preveri prisotnost in psihofizično stanje ekipe
 • obvlada funkcije opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada tehnično-tehnološko dokumentacijo opreme
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna osnove timskega dela
Operativna dela prouči vsebino projekta osvetljave in izdela terminski plan dela
 • seznani se s projektom: prebere tekst/scenarij; posluša glasbo
 • seznani se z oblikovanjem maske in kostumov ter celotnim vizualnim konceptom projekta (režiser, scenograf, direktor fotografije, koreograf ...)
 • izdela in uskladi terminski plan dela in kadrov v sodelovanju s producentom in režiserjem
 • skrbi za potek del po terminskem planu
 • ogleda si prizorišče in ugotovi namembnost, opremljenost in morebitne pomanjkljivosti prizorišča za izvedbo dogodka
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • pozna umetniške zvrsti in posamezne vrste umetniškega izražanja
 • pozna temeljne zakonitosti projektnega dela
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.
 • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • izvede simulacijo osvetlitve
 • izbere reflektorje
 • priskrbi potrebno opremo za osvetljavo
 • izbere vrste filtrov
 • izbere posebne efekte
 • uporablja računalniški program za risanje
 • načrt preda naročniku ali izvajalcu osvetlitve
 • obvlada računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev
 • pozna različne psihološke učinke barv - osnove psihologije barv
 • pozna zaznavanje vseh petih čutil in učinke na čutila
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna temeljne zakonitosti optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna bistvene značilnosti umetnostne zgodovine: umetnostnozgodovinska obdobja, prikaz svetlobe v slikarskem mediju
 • pozna bistvene značilnosti gledališke umetnosti: zgodovinska obdobja, odrski prostor, osnove dramaturgije
 • pozna bistvene značilnosti fotografije in filma: percepcija človeškega očesa, svetlobni zapis, osnove kompozicije, filmski jezik
 • pozna bistvene značilnosti scenografije
 • pozna likovno izraznost osvetljave glede na vsebino in scenografijo
izdela končni načrt postavitve luči
 • izriše končno postavitev luči na prizorišču: na papirju ali s pomočjo programov za simulacijo luči
 • organizira zapis posnetka stanja usmeritve reflektorjev na prizorišču
 • izdela načrt postavitve luči za projekt
 • pripravi in arhivira dokumentacijo postavitve luči za celoten projekt
 • izdela načrt elektroenergetskih povezav na terenu (priklopi, distribucija, agregat …)
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
 • pozna elektroenergetske povezave, inštalacije, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • zna brati in razume instalacijske sheme
vodi in nadzira ekipo osvetljave
 • organizira delo ekipe v skladu z načrtom osvetlitve
 • vodi ekipo med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
 • vodi ekipo med projektom
 • vodi ekipo med pospravljanjem
 • vodi dela pri prenovi prizorišč
 • nadzira delo ekipe pri postavitvi in pospravljanju luči v skladu s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna metode in tehnike projektnega vodenja
Administrativna dela pripravlja spremljajočo dokumentacijo projektov osvetljave
 • pripravi plane dela
 • pripravi projektne naloge za različna področja: investicije v novo opremo/adaptacije
 • zna voditi in arhivirati projektno in drugo delovno dokumentacijo
Komercialna dela izdela finančno konstrukcijo projekta osvetljave
 • izdela oceno stroškov za osvetlitev
 • sodeluje pri izboru dobaviteljev za dobavo opreme za osvetljavo
 • skrbi za stroškovno učinkovitost
 • pozna osnove finančnega poslovanja
 • zna razporejati stroške in biti stroškovno učinkovit
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost osvetljave
 • uvaja nove tehnologije v procese dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • skrbi za lastno izobraževanje
 • zagotavlja možnost izobraževanja ekipe, ki jo vodi
 • sodeluje v fazi nastajanja projekta z režiserjem in scenografom
 • sodeluje pri ocenjevanju in analiziranju kvalitete programske produkcije z vidika osvetljave
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti osvetljave
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • zna ustrezno ukrepati za odpravo napake v najkrajšem času
 • spremlja novosti v stroki
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • skrbi za osnovno in preventivno vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • sodeluje pri investicijskem vzdrževanju
 • pozna osnove servisiranja opreme pri osvetljavi
 • pozna postopke preventivnega vzdrževanja
 • pozna proizvajalce opreme
 • zna vzdrževati opremo v skladu z navodili proizvajalca
Komunikacija komunicira in vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci in z drugimi branžnimi kolegi
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z avtorsko in izvedbeno produkcijsko ekipo
 • prenaša znanje, spretnosti, izkušnje in novosti na sodelavce
 • komunicira z ostalimi branžnimi kolegi, s strankami in z naročniki
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna se pisno in ustno sporazumevati
 • zna uporabljati komunikacijske informacijske tehnologije
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva predpise z elektroenergetskega področja in predpise o varstvu pri delu
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, ekipe, obiskovalcev prireditve in drugih oseb
 • pozna predpise z elektroenergetskega področja
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, VIBA Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word