tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 909-2/2010/19

1. Ime in koda poklicnega standarda

Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 20867310

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis (3131)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira svoje delo v skladu z zasnovo medijskega programa
 • zagotavlja kakovost predvajanih medijskih vsebin
 • spremlja razvoj medijske stroke
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijskokomunikacijsko tehnologijo za pripravo, obdelavo in predvajanje medijskih vsebin
 • sporazumeva se z notranjimi in zunanjimi sodelavci ter gosti
 • sposoben je pripraviti potek predvajanja medijskih vsebin z razpoložljivimi tehnološkimi sredstvi
 • oblikuje in dopolnjuje medijske vsebine
 • nadzoruje in izvaja predvajanje medijskih vsebin
 • obvlada celoten proces za obdelavo in prenos medijskih vsebin

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo v skladu z zasnovo medijskega programa
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z izvedbeno ekipo in dnevno zasnovo programa
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde
 • sodeluje pri pripravi medijskega programa
 • upošteva zakonska določila o avtorskih pravicah
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijskokomunikacijsko tehnologijo

 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • obvladuje značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme
 • razume zakonska določila o avtorskih pravicah
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti opreme in spremlja njen razvoj
 • pozna osnovne zakonitosti produkcijskih procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zna uporabljati informacijskokomunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovne zakonitosti internetnih tehnologij
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vsebine in tehnologijo za predvajanje medijskih vsebin
 • seznani se s potekom dnevnega medijskega programa
 • določi opremo in pripravi pripomočke ter druga tehnična sredstva, potrebna za izvedbo medijskega programa
 • prevzame in pregleda predhodno pripravljene vsebine za predvajanje medijskega programa

 • obvlada delo z računalniškimi programi za predvajanje medijskih vsebin
 • pozna tehnike uporabe različnih medijskih nosilcev
 • pozna estetske in tehnične primere dobre prakse oblikovanja medijskih vsebin
Operativna dela pripravi potek predvajanja medijskih vsebin
 • pregleda in rokuje z različnimi medijskimi nosilci (CD, DVD, blue-ray, magnetni trakovi, nelinearni nosilci ipd.)
 • delno obdela vsebine na nosilcih: označi začetke, konce in prekinitve ter doda opremo medijskim vsebinam
 • spremeni ali pripravi parametre za prilagoditev formata medijskih vsebin
 • preveri tehnične lastnosti medijskih vsebin
 • sestavi in/ali dodela predvajalno listo
 • nastavi potrebne aparature za produkcijska opravila, vključena v predvajanje (snemanje, živi vklopi)
 • vnese medijske vsebine v sistem
 • s pomočjo tehnološke opreme prilagaja in kombinira predvajane medijske vsebine ter jih posreduje naslednjim členom v tehnološki verigi
 • upošteva dnevni medijski program in ga sproti prilagaja zahtevam izvedbene ekipe
 • prilagodi delovno okolje in tehnologijo dnevnim potrebam medijskega programa
 • sledi tehnološkemu razvoju medijev

 • pozna dnevni program
 • zna razbrati različne oblike medijskih zapisov
 • pozna postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin
 • pozna tehnične naprave, računalniške aplikacije, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna principe delovanja in tehnično postavitev delovnega sklopa
 • pozna novosti na področju medijskih tehnologij
oblikuje medijsko vsebino
 • združi osnovne elemente medijskih vsebin
 • uporablja mikrofone, kamero, luč
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka in slike
 • uporablja predvajalne naprave
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja posredovalne naprave
 • uporablja računalniške programe za obdelavo medijskih vsebin
 • uporablja naprave za nadzor tehničnih lastnosti vsebin
 • uporablja merilne instrumente
 • obdela ali dodela medijske vsebine glede na zahteve predvajanja
 • obdela in dodela medijske vsebine glede na specifiko  objavljanja (metapodatki)
 • analizira predhodno pripravljene vsebine in jih po potrebi pretvori v druge oblike, primerne za predvajanje na vseh platformah (TV, radio, splet …)

 • pozna različne tipe mikrofonov
 • pozna osnove delovanja kamere in dela z njo
 • pozna osnove sistema osvetlitve in dela z njim
 • pozna distribucijo signalov in vsebin
 • pozna delovanje predvajalnih, snemalnih in distribucijskih naprav
 • pozna veljavne standarde s področja medijev
 • pozna osnove akustičnih lastnosti prostora
 • pozna postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin
nadzoruje in izvaja predvajanje medijskih vsebin
 • sproti preverja tehnične lastnosti medijskih vsebin
 • sproti preverja ustreznost posameznih elementov predvajanih vsebin
 • s pomočjo avtomatizacije ali ročno izvaja predvajanje medijskih vsebin v živo
 • hitro in trezno se odzove na nepričakovane situacije (izpad posameznega sistema, izpad zunanjih virov, nepredvidena sprememba v scenosledu predvajanja, prevelika obremenjenost sistema …) ter vzpostavi zadovoljivo stanje predvajanja
 • preverja in prilagaja časovni potek predvajanja
 • nadzira posredovanje medijskih vsebin končnemu uporabniku
 • zna začasno nadomestiti izpadle sisteme
 • zna obvladovati stresne situacije
 • pozna posledice svojih dejanj ob predvajanju v živo
 • pozna razliko med predvajanjem in zagotavljanjem medijskih vsebin na zahtevo
 • pozna postopke predvajanja v živo
 • pozna distribucijsko omrežje
sporazumeva se s sodelavci in gosti
 • izmenjuje informacije z avtorji, vodji ali s sodelavci v delovnem procesu ter se dogovarja o izvedbi predvajanja
 • upošteva načela timskega dela
 • komunicira z lokalno izvedbeno ekipo ali z ekipo na drugi lokaciji, terenu
 • komunicira z gosti/nastopajočimi, daje operativna navodila in se dogovarja o poteku
 • komunicira z notranjimi in zunanjimi sodelavci o posredovanju signalov in medijskih vsebin
 • dogovarja se z nadrejenimi ali odgovornimi o večjih spremembah v dnevnem medijskem programu
 • uporablja različne komunikacijske naprave
 • uporablja strokovno terminologijo

 • pozna delovanje različnih vrst komunikacijskih naprav v sklopu in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje predvajanih medijskih nosilcev in datotek)
 • prilagaja skladnost planiranih in dejanskih delovnih terminov
 • vodi evidenco napak in novosti v sistemu

 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost predvajanih medijskih vsebin
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • zagotavlja kakovost izvedbe oddaje
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • uporablja delovna sredstva v skladu s tehničnimi standardi
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij
 • uvaja nove postopke del
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti predvajanih medijskih vsebin

 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje medijskih vsebin
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju oblikovanja medijskih vsebin
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje naprav za predvajanje medijskih vsebin
 • pravilno uporablja naprave in skrbi za stalno vzdrževanje
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno vzdrževalno službo vzdrževanja o večjih napakah na opremi, ki jo uporablja

 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna pa tudi po zdravi pameti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečo Katona, Radio Slovenija
 • Arnold Marko, Radio Študent
 • Tomaž Pernovšek, Planet 9
 • Nino Budimirovič, TV Slovenija
 • Janez Strojan, IS RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irma Butina, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word