tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 25.01.2011 , 909-2/2011/24

Duplikacija izpeljana 8.11.2010 na podlagi "Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 52000010"

1. Ime in koda poklicnega standarda

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 15555400

Klasius-P16

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

2. Ime in koda poklica

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (7233.07)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in zagotavlja kakovost lastnega dela in storitve
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci, z zunanjimi izvajalci in strankami ter sodeluje v projektnih timih
 • uporablja ustrezna programska orodja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • načrtuje procesni sistem
 • upravlja delovanje procesnih sistemov in zagotavlja kakovost procesa
 • diagnosticira napake in odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu
 • vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu
 • izvaja montažo in zahtevna popravila okvar avtomatiziranega procesa
 • vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega sistema
 • izvaja kontrolo procesa in opreme

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov

 • pozna načela organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • pregleda načrt dela
 • izbira in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • prevzema nove naprave
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo

 • pozna načine zagona strojev
 • pozna varnostne predpise, ki veljajo za delovno okolje
 • zna pripraviti poročilo oziroma dokumentacijo o zagonu stroja
Operativna dela načrtuje procesni sistem
 • pripravi načrt za vzdrževanje ter spremljanje posodobitev in razširitev komponent procesnega sistema
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega in komunikacijskega sistema
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacijo, ogledi)
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • izdeluje tehnično prevzemne pogoje za nove naprave

 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
izvaja montažo avtomatiziranega procesa
 • postavlja nove stroje
 • izvede prvi zagon stroja
 • pomaga pri demontaži, montaži (elektro)motorjev
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne načrte in programsko opremo novih naprav

 

 • pozna zahtevane lastnosti rezervnih delov
 • pozna zahtevane lastnosti električnih načrtov in programske opreme novih naprav
upravlja delovanje procesnih sistemov
 • upravlja posamezne dele procesnega sistema
 • izvaja in analizira standardne diagnostične teste enot procesnega sistema
 • pozna SW-sisteme za izvajanje/upravljanje procesnih sistemov za krmiljenje proizvodnje (MES - Manufacturing Execution System )

 • pozna osnove in tehnike procesne avtomatizacije
 • pozna orodja in jezik za procesne sisteme
 • pozna osnove robotike
 • pozna osnove CNC-tehnologije
izvaja kontrolo procesa in opreme
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne in strojne načrte ter programsko opremo novih naprav
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se odpravijo napake v najkrajšem možnem času
 • vodi arhiv večjih napak
 • vodi dnevnik servisov oziroma remontov
 • skrbi za nabavo strojnih in elektrodelov,  potrebnih za remont
 • preverja skladnost nadomestnih delov in pravilnost vgradnje
 • izdela poročilo o servisu oziroma remontu
vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu
 • nadzira delovanje posameznih sklopov v procesnem sistemu
 • menja module oz. podsklope, senzorje in aktuatorje
 • izvaja zamenjave in nastavitve elementov procesnih sistemov
 • sodeluje pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju procesnih naprav, sistemov in podsistemov
 • samostojno vzdržuje in servisira procesne in krmilne naprave
 • vzdržuje krmilne sisteme proizvodnih linij
 • vzdržuje procesno opremo
 • dodaja popravke programske opreme

 • pozna in vzdržuje aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
 • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in v procesni tehniki
 • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov
 • pozna delovanje in funkcije posameznih elektronskih sklopov
 • pozna funkcije in delovanje elementov procesnih sistemov
 • pozna osnove elektroenergetskih elementov, strojev in naprav energetske elektronike
 • pozna osnove računalniško integriranih proizvodnih sistemov
 • pozna SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik
vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega sistema
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo krmilnikov
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo procesnih računalnikov
 • vzdržuje in arhivira dokumentacijo za vzdrževanje

 • pozna osnove programskih jezikov in generativnih orodjih, ki se uporabljajo na področju krmiljenja procesov
diagnosticira napake
 • ugotavlja napake s programsko in strojno opremo

 

 • pozna možne napake
 • pozna programsko in strojno opremo za ugotavljanje napak
 • pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov
odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu
 • lokalizira in odpravlja manjše napake v procesnem sistemu
 • lokalizira kompleksnejše napake  in jih posreduje ustreznim strokovnjakom, da jih odpravijo
 • odpravlja napake delovanja procesnih sklopov s pomočjo vizualizacijskih (SCADA) sistemov

 

 • pozna merilno opremo, merilne metode in tehnike ter se usposobi za izvajanje meritev zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna meritve zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna generativna SW-orodja za razvoj sistemov SCADA
izvaja zahtevna popravila okvar avtomatiziranega procesa
 • izvaja generalna popravila pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • zamenjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove
 • vzdržuje in popravlja pnevmatične kompresorje, hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile
 • izdeluje in vzdržuje pnevmatske in hidravlične cevovode
 • odpravlja napake in vzdržuje elektronske in elektrosisteme
 • zamenjuje elektronske module
 • izvaja manjša programiranja PLC-krmilnikov
 • konfigurira enostavne elektronske komponente (frekvenčni regulatorji, merilniki temperature)
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin

 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • pozna zgradbo in delovanje avtomatiziranih proizvodnih linij
 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih kompresorjev, hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk
 • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov
 • pozna računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
 • pozna metode merjenja električnih in neelektričnih veličin
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vodi evidence pogostosti okvar
Komercialna dela naroča in prevzema rezervne dele ter nudi strokovno pomoč pri nabavi
 • sporoča potrebo po rezervnih delih
 • omogoča razpoložljivost rezervnih delov
 • naroča in prevzema rezervne dele
 • nudi strokovno pomoč pri nabavi

 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Vodenje vodi tim pri delu
 • pozna in izvaja elemente situacijskega načina dela in vodenja
 • pozna in izvaja timsko delo in vodenje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • ustrezno ukrepa, da se odpravijo napake v najkrajšem možnem času
 • upošteva načrt dela
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • se stalno strokovno usposablja, uri

 • pozna sodobne standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje procesne opreme
 • pozna orodja za uporabo statističnih podatkov
Komunikacija komunicira s sodelavci, z zunanjimi izvajalci in sstrankami ter sodeluje v projektnih timih
 • vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • sodeluje v projektnih timih, ki izvajajo večje projekte procesnega vodenja
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku
 • obvlada osnovno komunikacijo v tujem jeziku
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • uporablja strokovno terminologijo

 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • pozna in uporablja načela poslovne etike
 • pozna osnove IKT-ja
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja pravila o varstvu in zdravju pri delu, o požarni varnosti in varovanju okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
 • sortira in skladišči odpadni material

 • pozna zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ter o varovanju okolja
 • pozna tehniško regulativo in standarde

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Bojan Hudej, Gorenje Velenje
 • Andrej Trampuž, Iskra Avtoelektrika
 • Borut Marjetič, Pivovarna Unoion, d. d.
 • Damjan Hajsek, CPI
 • Darko Hribar, CPI
 • Franc Hribar, Iskra Vzdrževanje
 • Rajko Gorečan, Gorenje d. d.
 • Jože Horvat, Mura d.d.
 • Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola
 • Darko Rener, Šolski center Celje
 • Marjan Starič, Revoz Novo mesto
 • Marko Zupančič, Festo Didactic
 • Peter Tovšak, Gorenje d.d
 • Miloš Požar, Iskra avtoelektrika
 • Tomaž Jelenko, Comet Zreče
 • Zdravko Zore, Pivovarna Union, d.d.
 • dr. Darko Lovrec, Fakulteta za strojništvo Maribor
 • Evgen Zgoznik, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • Rajko Fajt, Šolski center Ptuj

Koordinator: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda


 • Miloš Požar, Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Peter Tovšak, Gorenje d. d.
 • Andro Glamnik, Šolski center Celje
 • Viktor Jemec, Srednja šola Domžale
 • Sergio Tončetič, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinator:
Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word