POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 28.4.2010

1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 15325330

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

2. Ime in koda poklica

Gozdarji/gozdarke ipd., n.o. (6141.00)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno porablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in predstavniki institucij  
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. izvede montažo in demontažo žične naprave
 9. izvede spravilo lesa z žično napravo
 10. izvede vzdrževanje žične naprave

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo v delovni skupini
 • organizira si lastno delo in delo v delovni skupini
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami v sečno-spravilnih enotah (v nadaljevanju SSE) in na delovišču s pomočjo delovnega naloga, sečno-spravilnega načrta,  gozdnogojitvenega načrta ali pogodbe
 • opravi ogled delovišča in SSE
 • ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki je na delovišču ali v njegovi bližini
 • ugotovi lokacijo objektov visokih in nizkih gradenj in drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela

 • zna brati gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev na delo
 • razlikuje delovne stroje in opremo po uporabnosti ter obvlada tehniko dela
 • izbere primerno delovno sredstvo, orodja in pripomočke glede na navodila
 • pripravi dokumentacijo za sprotno vodenje evidenc
 • opravi pregled žične naprave
 • preveri stanje delovnih pripomočkov
 • preveri ustreznost in količino goriva in maziva v pogonskem delu žične naprave ter v ročnih prenosnih strojih

 • zna pripraviti delovne pripomočke
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev
Operativna dela montira in demontira žično napravo

Montaža žične naprave:

 • opravi premik stroja
 • pripravi linijo
 • namesti stroj
 • sidra stolp
 • namesti montažne vrvi (po potrebi)
 • montira nosilno vrv in voziček
 • montira povratno vrv
 • montira sidrno vrv
 • montira vmesne podpore
 • pripravi skladišče gozdnih lesnih sortimentov

Demontaža žične naprave:

 • spusti nosilno vrv na tla in odstrani voziček
 • odstrani povratno, montažne in sidrne vrvi
 • odstrani čevlje in sidra vmesnih podpor
 • odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter skladišča gozdnih lesnih sortimentov
 • pripravi žičnico in kamion za premik na drugo delovišče
 • sanira poškodbe, ki so nastale v skladišču gozdnih lesnih sortimentov

 • pozna vrste in delovanje žičnih naprav
 • pozna pomen pravilnega rokovanja s stroji in z napravami za dober učinek in preprečevanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike sidranja žičnih naprav
 • pozna postopke montiranja vseh vrst vrvi pri žičničnem spravilu lesa
 • pozna vrstni red postopkov pri demontaži žične naprave
 • zna uporabljati varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zna racionalno porabljati energijo, material in čas
 • zna upoštevati načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
izvede spravilo lesa z žično napravo
 • dvigne prazen stožec z zankami do vozička
 • pošlje prazen voziček v delovišče
 • spusti prazen stožec od vozička k tlom
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno ali dvigovalno vrv do bremena
 • veže breme
 • privlačuje breme do vozička
 • dviguje breme do vozička
 • vlači (ali spušča) bremena po liniji do skladišča
 • spusti breme od vozička do tal
 • odveže breme
 • sortira sortimente

 • pozna postopke varnega dela spravila lesa z žičnimi napravami
 • zna uporabljati varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zna racionalno porabljati energijo, material in čas
 • zna upoštevati načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • redno pregleduje žičničarske naprave
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov žičničarskih naprav
 • opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • čisti stroje, orodja in naprave po vsakodnevni uporabi
 • shrani stroje in naprave na ustrezno mesto

 • pozna osnovne ukrepe za vzdrževanje žičničarskih naprav
 • pozna pomen rednih pregledov
 • pozna postopke čiščenja strojev, orodij in naprav
Komercialna dela razvija podjetništvo
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • trži storitev naprave na trgu
 • vodi nabavo goriva, maziva in nadomestnih delov žične naprave ter osebnih varovalnih sredstev
 • izvaja promocijo
 • ekonomično posluje

 • obvlada osnove trženja
 • pozna ciljno skupino porabnikov storitve
 • pozna svojo konkurenco
 • zna predstaviti in promovirati svojo dejavnost
 • zna nastopati v medijih
 • zna izdelati kalkulacijo žičničnega spravila lesa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva
 • vodi evidenco o dnevnih, tedenskih in periodičnih pregledih

 • pozna evidence, potrebne za svoje delo, ter jih zna uporabljati
komunicira s sodelavci, strokovnimi službami in z naključnimi obiskovalci
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo
 • poroča svojim nadrejenim ali naročnikom del o vseh za njegovo delo ali stanje gozda pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • opozori naključne obiskovalce na nevarnost gibanja po delovišču
 • razloži namen svojega dela s strokovnimi argumenti (po potrebi)

 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna opozarjati sodelavce in naključne obiskovalce na nevarnosti in razložiti namen svojega dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • preveri pravilnost odločitev pri krojenju debla, točnost zahtevanih dolžin sortimentov, pravokotnost rezov na os sortimenta
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela, zlasti pravilnost postopkov dela na skladišču lesa ob gozdni cesti
 • racionalno porablja material, energijo in čas

 • pozna slovenske standarde krojenja lesa
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Silvo Peljhan, SGG Tolmin
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Koordinator: Majda Stopar, CPI