tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 604-19/2010/20

1. Ime in koda poklicnega standarda

Nadzornik/ nadzornica sob 15204250

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih,
 • ureja pripravljalnico in pripravlja pripomočke za delo,
 • organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo,
 • nadzira delo sobaric,
 • izvaja končni pregled sob,
 • komunicira z gosti in sodelavci,
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira delo iz svojega področja
 • načrtuje delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo,
 • analizira in kontrolira rezultate opravljenega dela,
 • načrtuje, spremlja potek generalnega čiščenja v posameznih prostorih in izvaja kontrolo ,
 • predlaga hotelski gospodinji vzdrževalna dela, investicije in ostale nakupe,
 • pripravlja osnovna sredstva in drobni inventar v nadstropjih za letno inventuro,
 • pozna osnovna pravila organizacije dela.
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi sebe in delovno mesto
 • pripravi se na delo,
 • seznani se z dnevnim razporedom zaposlenih,
 • prevzame poročila o zasedenosti hotela,
 • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
 • pozna pravila osebne higiene, estetike in varnega okolja.
Pregleda priprave in pripomočke za delo
 • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov,
 • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih,
 • skrbi za čistočo in urejenost priročnih skladišč hotelskega gospodinjstva,
 • pozna sistem priprave delovnega vozička,
 • pozna vrste sredstev za čiščenje in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost,
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev,
 • pozna osnove dobre higienske prakse,
 • pozna navodila za naročanje potrošnega  materiala in perila,
 • pozna sistem »uporabljeno za čisto«,
 • pozna način dezinfekcije.
Operativna dela Organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo
 • organizira delo sobaric,
 • organizira dnevno menjavo hotelskega perila, oddajo umazanega in prejem čistega,
 • poskrbi za likanje osebnega perila gostov in enostavna ročna šivanja,
 • poskrbi za dodatne standarde ob namestitvi gostov,
 • pozna osnove organizacije dela v podjetju
 • uvaja novo zaposlene v delo,
 • pozna standarde hotela.
Nadzira delo sobaric
 • nadzira delo sobaric in jim svetuje,
 • nadzira čiščenja v sobah in hodnikih,
 • preverja in kontrolira kakovost opravljenega dela sobaric,
 • preveri cvetje in zelenje v sobah, balkonih in hodnikih,
 • zbira in oddaja poročila sobaric za operativno kontrolo,
 • evidentira opravljeno delo posameznikov in poroča hotelski gospodinji,
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje sob,
 • pozna načine vzdrževanja cvetja,
 • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja,
 • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje,
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila,
 • pozna osnovna načela za dobre medčloveške odnose v delovni skupini,
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov.
Izvaja končni pregled sob
 • pregleda sobe za nove goste in občasno pregleda sobe gostov, ki ostanejo ter izpolni predpisan obrazec o pregledu sob,
 • obvešča recepcijo o statusu sob za goste,
 • predlaga hotelski gospodinji naročila dekoracije v sobah,
 • postavlja v sobe darila VIP gostom,
 • obvešča tehnično vzdrževalno službo o potrebnih popravilih v sobah,
 • preverja opravljena popravila tehničnih in drugih naprav,
 • pozna standarde hotela,
 • pozna postopek zapisa v določenih primerih (evidentiranje nastale škode, najdenih predmetov ter shranjevanje le-te).
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • odpravlja napake nastale pri svojem delu na vztrajen in dosleden način,
 • zagotavlja kakovost storitev,
 • varuje poslovne skrivnosti,
 • zagotavlja kvaliteto opravljenega dela, racionalno rabi energijo, material in čas,
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov,
 • pozna, spoštuje in upošteva etični kodeks hotela,
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti.
Komunikacija Komunicira z gosti
 • pozdravi gosta,
 • skrbi za dobro počutje gostov,
 • ravna v skladu s pravili laepega obnašanja,
 • komunicira z gosti in jim pomaga pri informacijah v nadstropjih,
 • pozna pravila bontona,
 • pozna etični kodeks hotela,
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom,
 • zna z gosti komunicirati vsaj v enem tujem jeziku,
 • zna izbrati ter uporabiti pravilen pristop in način ob poslovitvi,
 • zaveda se pomena pisanih in nepisanih pravil poslovnega komuniciranja.
Komunicira s sodelavci
 • skrbi za dobre medsebojne odnose,
 • skrbi za timsko delo,
 • komunicira z nadrejenimi, podrejenimi in kolegi iz drugih oddelkov,
 • komunicira preko računalnika in telefona,
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in vsa enem tujem jeziku,
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil.
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu,
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev, 
 • izvaja ekološke predpise,
 • uporablja čistilna sredstva in opremo v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta,
 • svetuje zaposlenim, kako varovati okolje pri svojem delu,
 • osvešča zaposlene o osebni higieni in higieni delovnega okolja,
 • svetuje zaposlenim glede uporabe čistilnih sredstev in opreme v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi,
 • pozna varovalna in zaščitna sredstva, potrebna pri delu v hotelskem gospodinjstvu,
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti ter predpise za varovanje okolja in ravna v skladu z njimi.

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
 • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
 • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
 • Srečko Koklič, GZS, Turistično gostinska zbornica Slovenije
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinator:

 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje,
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje.

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word