tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Romski pomočnik/romska pomočnica 1460.006.5.0

Klasius-P16

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

2. Ime in koda poklica

Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok, n.o. (3320.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. sodeluje pri načrtovanju in organizaciji svojega dela in pri pripravi delovnega prostora v sodelovanju s strokovnimi sodelavci
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sporazumeva se z otroki, s starši in sodelavci v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 5. sodeluje pri delu z otroki v vrtcu in osnovni šoli
 6. sodeluje z romskimi starši in/ali skrbniki otrok
 7. upošteva in spoštuje multikulturnost, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sodeluje pri organizaciji, načrtovanju in pripravi lastnega dela
 • sooblikuje dnevno in letno organizacijo dela v sodelovanju s šolskim timom oz. timom vrtca
 • pripravi delovne, ob pomoči strokovnih delavcev pa tudi učne in didaktične pripomočke ter gradiva za izvajanje različnih aktivnosti
 • pripravi učilnico oz. igralnico za različne aktivnosti po dogovoru s timom učiteljev oz. vzgojiteljev
 • sodeluje z romskim koordinatorjem
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna in razume načrt dela
 • pozna osnovna pravila načrtovanja, spremljanja ter beleženja rezultatov lastnega dela
 • pozna osnovne faze razvoja otrok in njihove značilnosti
 • pozna osnovne vzgojne in učne metode
 • pozna faze učnega procesa
 • pozna delovne, učne in didaktične pripomočke ter njihovo vlogo v vzgojnem in učnem procesu
 • pozna posebne vzgojno-izobraževalne potrebe romskih otrok in staršev
 • pozna in upošteva hišni red
Operativna dela sodeluje pri delu z otroki v vrtcu
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga
 • pomaga otrokom pri učenju in preseganju jezikovnih ovir
 • pomaga strokovnim delavcem pri iskanju didaktičnih gradiv v romskem jeziku/dialektu
 • sodeluje s strokovnimi delavci vrtca pri razreševanju vzgojnih problemov romskih otrok v vrtcu
 • sodeluje pri navajanju otrok na skrb za samega sebe
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih vrtca ter sodeluje pri tem
 • sodeluje pri izdelavi vabil za roditeljske sestanke v romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora ter skrbi za to
 • vnaša elemente romske kulture in romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela v oddelku
 • spremlja otroke na sprehodih, pri odhodih na avtobus in raznih dejavnostih vrtca
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna osnove osebne higiene in nege ter deluje urejeno
 • pozna vzgojna sredstva
 • pozna osnovna didaktična in druga učna gradiva in pripomočke
 • pozna načine ureditve prostora za različne učne dejavnosti
 • pozna elemente romske kulture
 • pri delu zna upoštevati interese in potrebe otrok
sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • neposredno sodeluje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole
 • pomaga učencem pri odpravljanju jezikovnih težav
 • pomaga učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli pri domačih nalogah
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga
 • skrbi za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem
 • spodbuja dvojezično kulturo v oddelku
 • sodeluje pri izdelavi vabil za roditeljske sestanke v romskem jeziku/dialektu
 • vnaša elemente romske kulture in romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela oddelka
 • skrbi za dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora in to spodbuja
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih šole ter sodeluje pri tem
 • sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole
 • pripravi in ponudi prostočasne aktivnosti v romskem naselju
 • razvija učne delovne navade in utrjuje osvojeno znanje otrok
 • navaja na smotrno uporabo materialov in čuvanje lastnine (npr. razvija skrb za šolske potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje)
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna osnove izobraževalnega sistema
 • pozna vzgojna sredstva
 • pozna osnovna didaktična in druga učna gradiva in pripomočke
 • pozna načine ureditve prostora za različne učne dejavnosti
 • pozna različne oblike dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole
 • obvlada različne načine pomoči otrokom z jezikovnimi težavami
 • pozna značilnosti romskih otrok, ki izhajajo iz njihove tradicionalne kulture in načina življenja
 • pozna osnove osebne higiene in nege ter deluje urejeno
sodeluje z romskimi starši in s skrbniki otrok
 • pomaga staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca
 • komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja romske starše oz. skrbnike k čim boljšemu sodelovanju s šolo/z vrtcem
 • motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo in predstavlja pomen vzgoje in izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • motivira starše oz. skrbnike, da se redno udeležujejo roditeljskih sestankov in drugih aktivnosti vrtca/šole
 • sodeluje pri pripravi srečanj in vključevanju staršev oz. skrbnikov v organizacijo prostočasnih in počitniških dejavnosti šole/vrtca
 • seznanja starše oz. skrbnike s šolskim oz. z dnevnim redom šole/vrtca na njim ustrezen način
 • seznanja starše o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno sodelovanje
 • zbira mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov in jih posreduje strokovnim delavcem šole/vrtca
 • zagotavlja, da strokovni delavci šole/vrtca dobijo vse potrebne informacije, ki jih romski starši oz. skrbniki želijo sporočiti, in nasprotno
 • sodeluje pri dejavnostih s področja vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v romskih naseljih
 • poudarja pomen zdravega načina življenja
 • poudarja pomen domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu
 • po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti CSD, lokalnih skupnosti in drugih organizacij
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna načine sodelovanja s starši
 • pozna načine motiviranja za učenje
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
 • pozna pomen prostočasnih aktivnosti
 • pozna in razume načela zdravega življenja
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • piše poročila o svojem delu in izpolnjuje obrazce
 • (sodeluje pri vodenju evidenc prisotnosti v dejavnostih oddelka)
 • vodi evidence prisotnosti v dejavnostih, ki se izvajajo v romskih naseljih
 • zna poročati o svojem delu
 • pozna osnovne dokumente, ki jih izdaja šola o napredovanju otrok in njihov pomen
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • krepi zaupanje do vrtca in šole
 • krepi vez med romsko skupnostjo, starši in šolo
 • opozarja na probleme in išče rešitve
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov oz. podatkov o delu s posameznimi učenci
 • sodeluje pri evalvaciji uresničitve načrtovanih ciljev
 • pomaga oblikovati skupnost otrok in multikulturno klimo, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov
 • sodeluje pri načrtovanju lastnega usposabljanja in izobraževanja
 • pozna vlogo vrtca in šole
 • pozna osnove organizacije dela v vrtcu in šoli
 • pozna pomen in osnovne načine evalvacije
 • pozna in upošteva značilnosti slovenske in romske kulture
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva navodila za varnost in zdravje pri delu
 • skrbi za varnost in zdravje otrok
 • navaja otroke na skrb za okolje
 • pozna navodila in priporočila za varnost in zdravje pri delu ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • Mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • Dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič, ?
 • Dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • Dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • Mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murka Sobota
 • Mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R.S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word