tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Romski koordinator/romska koordinatorica 1460.005.5.0

Klasius-P16

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

2. Ime in koda poklica

Romski koordinator/romska koordinatorka (3460.01)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira svoje delo v sodelovanju s pristojnimi v lokalnih organizacijah
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. sporazumeva se s posamezniki in z institucijami na področjih socialnega vključevanja
 5. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 6. sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 7. sodeluje s pripadniki in predstavniki romske skupnosti
 8. sodeluje z društvi in združenji, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 9. upošteva in spoštuje multikulturnost, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje lastno delo za delo na terenu
 • sodeluje z romskim pomočnikom in po potrebi z drugimi, tudi pri načrtovanju dela
 • zbira informacije o prisotnosti, vključenosti in sodelovanju otrok pri pouku pri strokovnih delavcih šole/vrtca
 • pri strokovnih delavcih šole/vrtca zbira informacije o prisotnosti, vključenosti in sodelovanju otrok pri pouku
 • sodeluje pri evalvaciji dela
 • pozna in razume načrt dela
 • pozna osnovna načela načrtovanja, spremljanja ter beleženja rezultatov lastnega dela
 • pozna razpored vzgojno-izobraževalnih dejavnosti
 • pozna posebne vzgojno-izobraževalne potrebe romskih otrok in njihovih staršev ter odraslih Romov
 • pozna in upošteva hišni red
Operativna dela sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju odraslih
 • sodeluje z organizatorji izobraževanja pri vključevanju elementov romske kulture in identitete v različne izobraževalne programe
 • spremlja organizirane skupine odraslih Romov v sklopu izobraževalnih programov/projektov na obiskih različnih krajev in institucij
 • organizatorjem in izobraževalni instituciji posreduje informacije, ki so potrebne za medsebojno sodelovanje in organizacijo dejavnosti
 • zbira mnenja, predloge in informacije o izobraževalnih potrebah odraslih Romov in jih posreduje organizatorjem izobraževanj
 • informira pripadnike romske skupnosti o izobraževalni ponudbi izobraževanja odraslih
 • različna gradiva po potrebi in skladno z zmožnostmi dopolni s prevodi v romskem jeziku/dialektu
 • obvlada komuniciranje v slovenskem in romskem jeziku/dialektu in ga ustrezno uporablja
 • pozna in razume potrebe in interese odraslih Romov za izobraževanje
 • pozna elemente romske kulture in romske ustvarjalce
sodeluje z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in skrbniki romskih otrok ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 • po potrebi opravlja obiske na domu udeležencev izobraževanja ali romskih otrok na podlagi vabila/naročila pristojne službe
 • pomaga staršem oz. skrbnikom romskih otrok pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole/vrtca
 • posreduje informacije, vabila, obvestila in ostala pisna gradiva staršem oz. skrbnikom romskih otrok
 • spodbuja starše oz. skrbnike romskih otrok in otroke same k rednemu obiskovanju šole/vrtca
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju dejavnosti v okolju
 • spodbuja odrasle k vključevanju in rednemu obiskovanju izobraževalnih programov idr. aktivnosti v okolju
 • pripadnikom romske skupnosti predstavlja pomen izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • spodbuja Rome k vključevanju v razne oblike usposabljanja za delo in k rednemu obiskovanju teh oblik ter pojasnjuje druge koristi različnih oblik zaposlenosti
 • pojasnjuje pomen osebne higiene, higiene bivalnih prostorov in urejenosti naselja posameznikom, družinam in pripadnikom romske skupnosti
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna elemente romske kulture in romske ustvarjalce
 • pozna značilnosti življenja romskih skupnosti
 • zna komunicirati v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • zna upoštevati interese in potrebe otrok ter odraslih udeležencev izobraževanja
 • pozna pomen izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja
 • pozna pomen prostočasnih aktivnosti
 • pozna in razume načela zdravega življenja in se po njih ravna
sodeluje s pripadniki romske skupnosti, ki se ukvarjajo z romsko tematiko
 • sodeluje z romskim svetnikom z namenom obveščanja lokalne skupnosti o potrebah Romov
 • sodeluje z Romi v organih za romska vprašanja na občini/ah z namenom izboljšanja položaja pripadnikov romske skupnosti v lokalni skupnosti
 • sodeluje z romskimi društvi in združenji v okolju in na ravni države
 • sodeluje z ostalimi romskimi koordinatorji v okolju in na ravni države
 • pozna romsko tematiko
 • pozna delovanje romskih društev
 • zna primerno komunicirati
sodeluje s Centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Rdečim Križem, Karitasom in drugimi organizacijami
 • pomaga odraslim Romom pri komunikaciji (pisni in ustni) z različnimi institucijami na področju izobraževanja, uprave, socialnega varstva in zdravstva
 • po potrebi posreduje informacije pristojnim službam/organizacijam o dogodkih, dejavnostih v okolju
 • po potrebi posreduje informacije o morebitnih težavah/potrebah/posebnostih v romskih družinah
 • obvešča starše oz. skrbnike otrok o razpisih in posreduje ustrezne obrazce
 • sodeluje pri zagotavljanju materialne in nematerialne pomoči za otroke in odrasle
 • obvešča pripadnike romske skupnosti o aktualnih informacijah v okolju in državi, še posebej o tistih, ki se nanašajo na Rome in so zanje koristne
 • pomaga pri informiranju in obveščanju Romov o prostih delovnih mestih
 • spodbuja pripadnike romske skupnosti k aktivnemu iskanju zaposlitve ali samozaposlitve in osvešča o pomenu njihove ohranitve
 • spodbuja pripadnike romske skupnosti k humanitarnemu delu oz. k aktivnostim na področju nepridobitnih dejavnosti
 • sodeluje pri pripravi priporočil Romom pri iskanju zaposlitve
 • pomaga Romom pri tolmačenju in uporabi informacij
 • pozna način delovanja javnih in drugih organizacij
 • pozna organizacije v okolju, ki lahko nudijo pomoč otrokom in odraslim pripadnikom romske skupnosti
 • zna oceniti naravo informacije in potrebo po njeni obravnavi v določeni organizaciji
 • zna poiskati ustrezne informacije in jih posredovati na ustrezen način
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • piše poročila o svojem delu in po potrebi pomaga pri zbiranju podatkov za potrebe organizacij
 • pridobiva informacije z interneta in podatke vnaša v računalnik
 • zna poročati o svojem delu
 • pozna in razume pomen zbiranja podatkov
 • razume obrazce in njihov pomen
 • pozna delo z osnovnimi računalniškimi programi (urejevalniki besedil, elektronsko komuniciranje)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • spodbuja primeren odnos do institucij (npr. ZRSZ, CSD, OŠ, SŠ, občine, NVO idr.)
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov oz. podatkov o delu
 • spodbuja sodelovanje med starši oz. skrbniki otrok in šolo/vrtcem
 • skrbi za lastno usposabljanje in samoizobraževanje
 • spodbuja sodelovanje med romsko skupnostjo in organizacijami
 • ravna v skladu z načeli primernega vedenja
 • pozna in upošteva značilnosti slovenske in romske kulture
 • zna izbrati primeren način komuniciranja za reševanje problemov in za izvajanje posameznih nalog
 • pozna osnove primernega vedenja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva navodila za varnost in zdravje pri delu
 • pojasnjuje pomen vzdrževanja reda in čistoče
 • pojasnjuje pomen urejanja domov, naselij in okolice
 • pojasnjuje pomen primernega ravnanja z odpadki
 • pojasnjuje pomen pravilnega ravnanja z naravnimi viri
 • pozna navodila in priporočila za varnost in zdravje pri delu ter za varovanje okolja
 • pozna nevarnosti neprimernega ravnanja z odpadki in to tudi upošteva
 • pozna pomen, vlogo in načine gospodarnega ravnanja z naravnimi viri
 • razume povezanost med zdravjem ljudi in ohranjanjem zdravega okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • Mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • Dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič, ?
 • Dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • Dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • Mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murka Sobota
 • Mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R.S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word