POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 85/21.09.2007
Nasledniki:
-

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varuh/varuhinja predšolskih otrok 1430.002.5.0

Klasius-P16

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)

2. Ime in koda poklica

Varuh/varuhinja otrok (5131.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. vodi administrativne procese v zvezi z delom
 3. zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela
 4. zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev
 5. komunicira z otroki in njihovimi starši
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. racionalno uporablja energijo, material in čas
 8. varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 9. zagotavlja vzdrževanje atraktivnega, stimulativnega in varnega okolja za otroke
 10. varuje otroka pred zlorabami
 11. varuje lastno zdravje, zdravje otroka in sodelavcev ter upošteva varnostne ukrepe
 12. ukrepa v nepričakovanih situacijah pri otroku, nudi prvo pomoč
 13. izvaja ali sodeluje pri hranjenju otroka
 14. izvaja ali sodeluje pri oblačenju, previjanju, kopanju otroka in ga navaja na stranišče in osebno higieno
 15. izvaja in zagotavlja ustrezen počitek in spanje otroka
 16. izvaja program varstva, vzgoje in igre ter nudi podporo in spodbuja socialni in emocionalni razvoj otroka
 17. otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
 18. sodeluje s starši pri vzgoji otroka

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje, pripravi in izvaja lastno delo
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • dnevno načrtuje in organizira lastno delo
 • pripravi varno okolje
Operativna dela zagotavlja vzdrževanje atraktivnega, stimulativnega in varnega okolja za otroke
 • pozna in zagotavlja elemente varnega okolja, ki so: talna površina, stopnišča, okna in vrata, notranje in zunanje igralne površine, ogrevalni sistemi, kopalnice in stranišča, pohištvo v igralnicah
 • primerno shranjuje material, ki ga uporablja pri delu z otroki (igrače, umetniški material – barve, čopiči, zaščitne obleke, čistila, material za prvo pomoč ...)
 • zagotavlja in izvaja varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi
 • zagotavlja in izvaja varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
 • pozna elemente varnega okolja
 • pozna načine varnega ravnanja in shranjevanja materiala, ki ga uporablja pri delu z otroki
 • pozna varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi
 • pozna varnostne ukrepe pri sprehodih otrok
varuje otroka pred zlorabami
 • identificira znake možne zlorabe
 • ustrezno reagira na otrokovo razkritje zlorabe
 • informira ustrezne strokovnjake in strokovne službe o zlorabi
 • nudi zaščito otroku glede lastne varnosti
 • pozna znake možnih zlorab
 • pozna ustrezne načine reagiranja in informiranja strokovnih služb glede na otrokovo razkritje zlorabe
varuje lastno zdravje, zdravje otroka in sodelavcev ter upošteva varnostne ukrepe
 • zagotavlja dobro psihofizično počutje otroka
 • zagotavlja telesno higieno otroka in izvaja nego
 • ustrezno reagira ob otrokovi bolezni
 • vzdržuje higieno prostora
 • deluje v skladu s standardi za preprečevanje okužb
 • uporablja delovne pripomočke, opremo in materiale v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti otrok in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • ima znanja o osebni higieni otroka in higieni prostora
 • pozna osnovne postopke negovanja kože, las, zob, rok in nog otroka
 • pozna imunizacijske programe za otroke do 6. leta starosti
 • pozna najpogostejše okužbe in načine za preprečevanje okužb
 • pozna načine čiščenja in steriliziranja igrač
 • prepoznajo znake, ki kažejo na to, da je otrok zbolel, in pozna ustrezne načine, kako ukrepati ob pojavu bolezni
 • zna otroku izmeriti telesno temperaturo
 • zna izvajati primerne telesne vaje za otroke
ukrepa v nepričakovanih situacijah, nudi prvo pomoč
 • izvaja varnostne ukrepe, če se otrok duši
 • izvaja ustrezne postopke pri nesreči in požaru
 • pozna postopke prve pomoči
 • pozna temeljne postopke oživljanja
izvaja ali sodeluje pri hranjenju otroka
 • sestavi menije ustrezne prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
 • pripravi hrano za hranjenje po steklenički
 • izvaja hranjenje dojenčka, ki vključuje: steriliziranje, pripravo in shranjevanje hrane, segrevanje, osebno higieno, primerno komunikacijo, hranjenje po žlički in hranjenje po steklenički
 • pripravi trdo hrano za hranjenje starejših otrok
 • nudi pomoč otroku pri hranjenju in pitju ter ga navaja na samostojnost
 • vodi dnevnik otroške prehrane
 • pozna ustrezno sestavo prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
 • pozna prednosti in slabosti dojenja in hranjenja po steklenički
 • pozna različne vrste prigrizkov, ki so primerni za predšolske otroke
 • zna primerno shraniti pakete z malico
 • pozna znake neustreznega prehranjevanja
izvaja ali sodeluje pri oblačenju, previjanju, kopanju otroka in ga navaja na stranišče in osebno higieno
 • spodbuja fizičen razvoj in rast otroka
 • vzdržuje opremo in sredstva za nego otroka
 • izvaja ali sodeluje pri oblačenju otroka
 • izvaja previjanje otroka, ki vključuje: pripravo varnega prostora za previjanje, poznavanje različnih vnetij kože zaradi uporabe plenic, menjavo plenic, shranjevanje uporabljenih planic, ustrezno komunikacijo z otrokom
 • navajanja otroka na stranišče oz. ročno posodo
 • nudi pomoč otroku na stranišču in pri umivanju rok
 • izvaja ali sodeluje pri umivanju otroka in zagotavlja varnost otroka
 • izvaja ali sodeluje pri umivanju dojenčka
 • voditi dnevnik previjanja otroka in navajanja na stranišče
 • vodi dnevnik kopanja otroka, dojenčka
 • pozna primerno obutev in obleko za otroke različnih starosti v različnih okoljih in letnih časih
 • oceniti potrebo po plenicah in straniščih
 • pozna proces navajanja otroka na stranišče oz. ročno posodo
 • pozna postopek umivanja otroka, dojenčka in zagotavlja varnost
izvaja program varstva, vzgoje in igre
 • spodbuja otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, telesni in motorični razvoj
 • spodbuja razvoj zavedanja in razumevanja zaznavnih procesov
 • spodbuja razvoj otrokove pozornosti in spomina
 • spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
 • ugotavlja, kaj otroka zanima in ga spodbuja
 • zagotavlja opremo in material ter dejavnosti za kreativno igro
 • se igra z otrokom
 • spodbuja telesno vadbo otroka, predvsem naravne oblike gibanja, in mu nudi pomoč
 • zagotavlja bivanje na prostem
 • spodbuja razvoj govora in komunikacijskih veščin
 • spodbuja socialne in emocionalne veščine
 • spodbuja otrokovo vedoželjnost
 • spodbuja razvoj otrokovega giba
 • pozna temeljne zakonitosti razvojne psihologije in osebnostne psihologije
 • pozna osnove teorije vzgoje
otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju
 • otroku s posebnimi potrebami nudi podporo pri vključevanju v dejavnosti
 • nudi podporo staršem z otroki s posebnimi potrebami
 • uporablja specialno opremo
 • ustrezno komunicira z otroki s posebnimi potrebami
 • nudi pomoč pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v skupino zdravih otrok in okolje
nudi podporo in spodbuja socialni in emocionalni razvoj otroka
 • spodbuja otroka pri spoznavanju in privajanju na novo okolje
 • spodbuja otroka pri vzpostavljanju stikov z drugimi otroki
 • spodbuja otroka pri razvijanju samopodobe in samozavesti
 • spodbuja otroka pri prepoznavanju svojih čustev in upravljanju z njimi
 • spodbuja otroka pri razvijanju pozitivnega vedenja
 • opazuje in ustrezno reagira na zaželeno oz. nezaželeno vedenje otroka
 • pozna zakonitosti stopenj v razvoju govora in komunikacije
 • pozna osnovne zakonitosti socialnega in emocionalnega razvoja otroka
komunicira in sodeluje s starši pri vzgoji otroka
 • zagotavlja interakcijo in izmenjavo informacij o otrocih z njihovimi starši
 • sodeluje pri vzgoji otroka s starši
 • pozna značilnosti komunikacije
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije
izvaja in zagotavlja ustrezen počitek in spanje otroka
 • zagotovi primerne razmere za počitek otroka glede na njegovo starost, navade
 • izvede postiljanje in prestiljanje postelje
 • pripravi otroka na spanje in počitek
 • opazuje otroka med spanjem
 • odpravlja moteče dejavnike, ki ovirajo otrokovo spanje in počitek
 • otroku ponudi njegovo najljubšo igračo
 • otroka pomirja in pestuje
 • po potrebi vključi starše pri spanju in počitku
 • ukrepa pri odstopanju od normalnega ritma spanja
 • pozna pomen počitka in spanja ter motnje spanja pri zdravem in bolnem otroku
 • pozna dejavnike za zagotavljanje počitka in spanja otroka
 • pozna nevarnosti nenadne smrti dojenčka v zibelki
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene dejavnosti
 • vodi evidenco o dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja in administracije
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • uporablja osnovna programska orodja
 • pozna osnovna programska orodja IKT-ja
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja promocijo poklicnih storitev
 • izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • sklepa in pripravlja pogodbe z uporabniki
 • pripravlja cenik storitev
 • za stranko izdela predračun in račun za plačilo
 • naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna principe ekonomike in jih upošteva pri delu
Vodenje organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela analizira in evalvira lastno delo
 • nadzira lastno delo
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • kontrolira in ocenjuje kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • spremlja razvoj stroke
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev
 • zagotavlja varno okolje
 • vzdržuje delovna sredstva in opremo
 • čisti pripomočke in materiale
 • sporoča napake o delovanju delovnih sredstev in opreme ter skrbi za servisiranje
 • pozna varen način ravnanja s čistili in z razkužili
 • pozna delovanje delovnih sredstev, njihovo vzdrževanje in postopke servisiranja
 • pozna varno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
Komunikacija komunicira z otroki in njihovimi starši
 • komunicira s sodelavci ter s strokovnjaki z drugih področij
 • upošteva partnerski odnos v medsebojni komunikaciji
 • komunicira z otroki in njihovimi starši
 • je strpen do drugače mislečih in drugačnih
 • pozna značilnosti komunikacije
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • varuje lastno zdravje, zdravje otrok in sodelavcev
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje okužb
 • upošteva predpise o varovanju zdravja in okolja
 • pozna varnostne ukrepe
 • pozna ukrepe za preprečevanje okužb
 • pozna predpise o varovanju zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Milka Arko, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
 • Metka Čas, Vrtec Velenje, Šlandrova 11, 3320 Velenje
 • Barbara Kovačič, OŠ Tolmin, Dijaška ulica 12, 5220 Tolmin
 • mag. Darinka Žagar, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
 • Olga Jukić, vodja sektorja, Sektor za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana
 • Sinidikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana
 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana