POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , Ur.l.št. 67/24.08.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Posrednik/posrednica za nepremičnine 12746280

Klasius-P16

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

2. Ime in koda poklica

Posrednik/posrednica za nepremičnine (3413.01)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

 1. organizira lastno delo in zagotavlja kakovost lastnega dela
 2. varuje zdravje in okolje
 3. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 4. spremlja in analizira nepremičninski trg
 5. ugotavlja stanje nepremičnine
 6. posreduje pri sklepanju poslov z nepremičninami
 7. pomaga strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodb
 8. vodi evidence, pripravlja poročila ter hrani listine in drugo dokumentacijo
 9. deluje vestno in pošteno ter v skladu s kodeksom za poslovanje z nepremičninami, pravilom stroke in interesi naročitelja
 10. storitve opravlja v skladu s sodobno poslovno komunikacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela spremlja in analizira nepremičninski trg
 • spremlja osnovne značilnosti in trende nepremičninskega trga v Sloveniji in v tujini
 • spremlja in analizira ponudbo in povpraševanje po nepremičninah po različnih parametrih (cene, količine ipd.)
 • pozna in spremlja pomembnejše makroekonomske kazalce, ki vplivajo na promet z nepremičninami (BDP, rast zaposlenosti, inflacija, stopnja nezaposlenosti, bruto plača na zaposlenega ipd.)
 • spremlja in pozna dejavnike ponudbe in povpraševanja in značilnosti nepremičninskega trga
 • pozna osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
Operativna dela ugotavlja stanje nepremičnine
 • pridobi osnovne podatke o naročitelju
 • pridobi podatke o stanju nepremičnine iz javnih evidenc: izpisek iz zemljiške knjige, katastrske podatke (načrt parcele, izpis podatkov o parceli), potrdilo o namenski rabi zemljišča ali lokacijsko informacijo in podobno
 • preveri, ali so bila izdana ustrezna dovoljenja za gradnjo in uporabo nepremičnine
 • preveri komunalno opremljenost zemljišča
 • preveri dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati v nepremičnini
 • izvede ogled nepremičnine in ugotovi dejanske lastnosti nepremičnine ter preveri, ali dejansko stanje nepremičnine ustreza podatkom iz javnih in drugih evidenc oz. ponudbe
 • ugotovi površino objekta oziroma posameznega dela na podlagi veljavnega standarda za računanje indikatorjev površine in prostornine stavb (SIST ISO 9836)
 • pozna uporabo in razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (CC-SI klasifikacija)
posreduje pri sklepanju poslov z nepremičninami
 • naročitelju razloži splošne pogoje posredovanja nepremičnine (vsebino pravic in obveznosti naročitelja in nepremičninske družbe)
 • z naročiteljem se dogovori glede obsega storitev in višine plačila za posredovanje ter o povrnitvi morebitnih drugih stroškov
 • na primeren način išče tretjo osebo, ki bi bila pripravljena z naročiteljem skleniti pogodbo o prodaji oziroma najemu nepremičnine , ki je predmet posredovanja
 • organizira oglede nepremičnin in sodeluje pri njih
 • naročitelju oziroma tretji osebi pisno pojasni pravno stanje in dejanske značilnosti nepremičnine in opozori na posebne (neobičajne) lastnosti nepremičnine oziroma druge okoliščine v zvezi s stanjem nepremičnine (pravne in stvarne napake)
 • organizira in sodeluje pri pogajanjih med naročiteljem in tretjo osebo
 • opozarja na vse okoliščine, o katerih se morata stranki dogovoriti s pogodbo (cena, roki za plačilo oziroma izročitev nepremičnine, posledice zamude z izpolnitvijo ene stranke, hramba are oziroma listin ter druge ravni za uresničitev pravila o sočasnosti izpolnitev in podobno) ob upoštevanju konkretnih interesov strank, ki so mu poznani
 • posreduje osnovne informacije o možnostih in vrstah virov financiranja nakupa za financiranje nakupa nepremičnine
 • pripravi obvestila morebitnim predkupnim upravičencem in pridobi predpisana soglasja oziroma dovoljenja za sklenitev pogodbe
 • pozna predpise, ki urejajo naslednja področja, v tolikšnem obsegu, da lahko naročitelju in tretji osebi da ustrezna osnovna pojasnila in informacije iz točk 3.5. in 3.7. ali ga opozori na morebitna tveganja:
 • posredovanje v prometu z nepremičninami,
 • stvarnopravna razmerja,
 • obligacijska razmerja,
 • zemljiško knjigo in evidentiranje nepremičnin,
 • notarsko poslovanje,
 • stanovanjska in druga najemna razmerja
 • varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in varstvo potrošnikov,
 • davke v zvezi z lastništvom in s prometom z nepremičninami (davek na promet nepremičnin, dobiček iz kapitala, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, davek na dodano vrednost)
 • prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • organizira pridobitev podatkov o morebitnih odprtih finančnih obveznostih in terjatvah v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja
 • pozna trženjske aktivnosti, primerne za promet z nepremičninami in predpise o oglaševanju
pomaga strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodb
 • zagotovi, da univerzitetni diplomirani pravnik pripravi pogodbo v skladu z dogovorom strank, in mu posreduje vse podatke in listine, potrebne za pripravo pogodbe
 • strankam pomaga pri izvedbi davčnih postopkov za odmero in plačilo davkov v zvezi z nepremičninskimi posli
 • organizira overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
 • organizira pripravo zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske oziroma drugih pravic
 • obvesti upravnika oziroma zastopnika lastnikov večstanovanjske stavbe o spremembi lastnika posameznega dela stavbe
 • sodeluje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in strankam pomaga pri sestavi zapisnika o izročitvi in prevzemu
 • strankam pomaga pri izvedbi postopkov prenosa naročniških razmerij glede dobave storitev za potrebe nepremičnine
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila ter hrani listine in drugo dokumentacijo
 • pripravlja poročila o sklenjenih poslih za evidenco trga nepremičnin in druga poročila v zvezi s posli posredovanja v skladu s predpisi
 • vodi predpisane oziroma potrebne evidence v zvezi s posli posredovanja
 • ustrezno hrani dokumentacijo v zvezi s posli posredovanja
 • zna uporabljati sodobne računalniške aplikacije za podporo pisarniškega poslovanja
Komercialna dela storitve opravlja v skladu s sodobno poslovno komunikacijo
 • pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • pozna osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona
Zagotavljanje kakovosti deluje vestno in pošteno ter v skladu s kodeksom za poslovanje z nepremičninami, pravili stroke in interesi naročitelja
 • naročitelja jasno in pisno opozori o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami
 • varuje osebne in zaupne podatke o naročitelju in tretji osebi, ki jih je pridobil pri opravljanju poslov posredovanja
 • pri opravljanju poslov posredovanja ravna v skladu s predpisi in pravili stroke posredovanja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Nina Plavšak, Pravna fakulteta, UNI Ljubljana
 • Hinko Jenull, Vrhovno državno tožilstvo RS
 • Anita Hočevar Frantar, Sektor za stanovanja, MOP
 • Ljuba Nahtigal, Sektor za stanovanja, MOP
 • Bojana Verbec, Sektor za stanovanja, MOP
 • dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta
 • dr. Igor Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • dr. Mirko Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • Bernarda Ronutti
 • Gordana Ljubič, Sektor za graditev, MOP
 • Helena Čebašek, Sektor za graditev, MOP

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Bojana Sever, GZS Center za poslovno usposabljanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje