tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 07340370

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Osebni varnostnik/osebna varnostnica (5169.05)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravi predhodna opravila varovanja
 • izdela načrt varovanja varovane osebe
 • varuje osebe
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi in zzahtevami naročnikov
 • komunicira s strankami, sodelavci in pristojnimi organi
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere, varuje in samostojno intrepretira pomembne informacije na podlagi interesa varovane osebe - naročnika (ogledi, razgovori, zbiranje informacij, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • pozna taktike osebnega varovanja
Priprava dela oz. delovnega mesta predvidi potrebna sredstva in opremo za izvajanje osebnega varovanja
 • predvidi potrebna sredstva glede na posebne potrebe varovane osebe
 • se seznani z lokacijami in izdela seznam telefonskih številk nujne zdravstvene medicinske pomoči in vseh mest, kjer bi lahko v primeru napada dobili pomoč (policijske postaje, vojašnice…) na območju, kjer se bo gibala oseba,
 • se seznani z udeleženci varovanja
 • planira in pripravi vse potrebno za zmanjšanje nevarnosti in tveganja varovane osebe 
 • pripravi varno okolje, kjer se nahaja oziroma se bo nahajala varovana oseba (javni nastopi, hoteli …)
 • pozna naloge in vlogo osebnega varnostnika
Operativna dela opravi predhodna opravila varovanja
 • seznani se z lokacijami in mesti, kjer se bo gibala varovana oseba
 • seznani se z udeleženci varovanja  (odgovorne osebe, policija, reševalne službe, tehnično osebje, druge varnostne službe…)
 • planira in pripravi vse potrebno za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za varovano osebo 
 • pripravi varno okolje, kjer se nahaja oziroma se bo nahajala varovana oseba glede na različna tveganja (javni nastopi, hoteli…)
 • zbere podatke o potencialni nevarnosti in ugotovi stopnjo ogroženosti glede na varovano osebo
 • izdela oceno ogroženosti osebe
 • pridobi informacije o varnostnem, higienskem in sanitarnem stanju objekta in okoliša
 • izbere prevozna sredstva (privatna, javna)
 • na podlagi ogledov izbere optimalno varne primarne in alternativne transportne poti za varovano osebo
 • se seznani z načrtom zgradbe, v kateri se bo nahajala varovana oseba in izvede preventivni pregled zgradbe (prostorov in okolice, kjer se nahaja varovana oseba)
 • predvidi evakuacijske poti, določi varen prostor in določi čas prihoda pomoči
 • Predvidi točke vstopa-izstopa varovane osebe iz vozila in zgradbe
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • vzdržuje varno okolje kjer se oziroma se bo nahajala varovana oseba
 • ­pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil
izdela načrt varovanja varovane osebe
 • na podlagi informacij, pridobljenih v predhodnem postopku, izdela načrt varovanja, ki obsega oceno stopnje tveganja in načrt fizičnega varovanja
 • pri izdelavi ocene stopnje tveganja upošteva naravo prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditev ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora
 • za izdelavo ocene stopnje tveganj zbere podatke o varovani osebi, opiše varovan objekt in območje, oceni stanje varnosti, oceni pričakovane in nepričakovane dogodke ter izdela splošno oceno  stopnje tveganja
 • pri izdelavi načrta fizičnega varovanja izdela opis varovanega območja, načrt ali skico varovanega območja, opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega območja, organizacijo službe varovanja, načrt uporabe zvez, ukrepe in postopke službe varovanja ter predvidi sodelovanje s policijo in z regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami
varuje osebe
 • vizualno nadzira osebo in okolico
 • izvede preventivno-tehnični pregled prevoznih sredstev
 • ­prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • ­sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • ­zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • ­diskretno izvaja osebno varovanje
 • ­pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
 • ­varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe
 • ­komunicira v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • ­presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • zaščiti varovano osebo pred napadom in nevarnostmi (zdrsom, padcem, zastrupitvami, naravnimi nesrečami)  in zagotovi varen umik iz ogrožajočih situacij
 • ­daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • komunicira z varovano osebo in ostalimi udeleženci  (predstavniki varovane osebe, družinskimi člani, mediji)
 • upošteva želje in zahteve varovane osebe
 • prepozna potencialne konfliktne situacije
 • ­obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • obvlada ukrepe in dolžnosti varnostnika ter praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načela varovanja človekovih pravic in svoboščin v postopkih
 • ­uporablja komunikacijska sredstva
 • ­obvlada specialne tehnike vožnje
 • ­obvlada uporabo strelnega orožja v skladu s taktiko osebnega varovanja
 • ­obvlada ukrepe prve pomoči
 • ­pozna vlogo drugega varnostnega osebja in pristojnih organov pri varovanju oseb
 • pozna taktike varovanja oseb (varuje varovano osebo med hojo, med prevozom, med športnimi aktivnostmi…)
 • pozna osnove protokola
 • pozna posebnosti javnega in osebnega prevoza varovane osebe
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov in postopek pri odkritju le-teh
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • obvesti pristojne organe in osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo o delu z vsemi sestavnimi elementi, o dogodkih, o uporabi ukrepov in dolžnosti varnostnika in o uporabi orožja
 • pozna predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • ­pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov in druge predpise o  video nadzoru
 • ­pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela sodeluje pri kalkulaciji cene varovanja
 • pripravi in izpolni nalog za obračun storitev
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • ­varuje osebne in poslovne skrivnosti
 • ­deluje v skladu z etičnim kodeksom
 • ­deluje v skladu s standardi kakovosti
 • ­stalno vzdržuje psihofizično pripravljenost
 • ­spremlja novosti v tehnologiji, opremi in taktikah osebnega varovanja
 • ­pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • ­pozna standarde v zasebnem varovanju
 • ­pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnika telesnega stražarja
 • obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • ­zna uporabiti strelno orožje
 • ­pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz predpisov o zasebnem varovanju
 • pozna postopek uporabe ukrepov varnostnika z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin
 • ­pozna razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • ­pozna osnove kriminalistike, kazenskega prava in zakonodaje s področja prekrškov
Komunikacija vzdržuje prevozna, komunikacijska sredstva, orožje in druga sredstva prisile, ki jih ima v osebni uporabi

vzdržuje in preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva

­vzdržuje in preverja orožje

vzdržuje in preverja tehnično stanje prevoznih sredstev

pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev prisile

pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
komunicira s strankami, sodelavci, pristojnimi organi in z varovanimi osebami
 • dogovarja se z varovano osebo o izvajanju osebnega varovanja
 • ­usmerja in nadzira gibanje varovane osebe
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • ­zna strokovno pravilno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­pozna osebne uradne dokumente
 • ­pozna kode za preverjanje istovetnosti
 • ­pozna vlogo pravosodnih organov
 • ­pozna vlogo gasilskih in reševalnih služb
 • ­pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • ­pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • ­pozna specialne tehnike komuniciranja
 • ­pozna govorico telesa
Varovanje zdravja in okolja ustrezno zaščiti sebe in varovano osebo
 • predvidi potrebna sredstva v skladu z vremenskimi in krajevnimi razmerami
 • ­skrbi za varno gibanje varovane osebe glede na posebnosti kraja gibanja
 • ­pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • ­pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Peter Bach, Iba varovanje
 • Marko Bradač, G 7 d. o. o.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinator: Bojana Sever, CPI

Priprava revizije:

 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)

Koordinator revizije: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word