POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

klekljar/ klekljarica 00301140

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAEIN DELA (74)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

 1. Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. Racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. Varuje zdravje in okolje
 4. Komunicira s sodelavci, strankami
 5. Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. Vzdržuje delovna sredstva
 7. Nariše in prilagodi vzorec za klekljano čipko
 8. Kleklja čipke
 9. Ohranja in razvija kulturno dediščino

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Analizira vzorce, materiale in tehnike klekljanja
 • pozna vrste in lastnosti tekstilnih materialov
 • pozna tradicionalne in sodobne vzorce ter načine risanja vzorcev
 • pozna zgodovino izdelovanja in uporabe čipk
 • zaveda se pomena kulturne dediščine v slovenskem prostoru in jo zna predstaviti
 • obvlada osnove risanja vzorcev za klekljanje
 • zna poiskati oz. pridobiti vzorce za klekljanje
 • izbere ali nariše vzorec za klekljanje
 • določi tehniko klekljanja
 • upošteva avtorske pravice avtorjev vzorcev
 • pozna zgodovinski oz lokalni pomen izdelka
Priprava dela oz. delovnega mesta Priprava vzorca, klekljarskega pribora in materiala za klekljanje
 • po potrebi vzorec prilagodi namenu
 • pripravi vzorec pred klekljanjem
 • načrtuje porabo materiala
 • izbere ustrezni material za klekljanje, navije in zveže klekeljne
 • izbere ustrezno blazino in ostali klekljarski pribor (bucike, kvačko, škarjice)
Operativna dela Klekljanje čipk
 • obvlada izdelovanje klekljanjih čipk: kitica, ažur, žagice ali stolpički, ozki ali slepi ris, široki ris z ovinki, vogali in polnitvami, rogljičke in izpeljanke, sukani ris z ovinki in vogali, predeljeni ris, polpremet z ovinki in vogali, rožica iz kitic, ribice, žabice, štručke, male smrekice, sukane slince, mizice, satovje, pajki, idrijski ris z ovinki, vogali, dvojnim sukanjem, idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom, tulipani, kantu rožica, slince, luknjice v risu, rožica s kitico, cvetka, franže, verižica v širokem risu, prečkanje risov ali polpremetov, združevanje risov in polpremetov, delitev risov in polpremetov, dodajanje in odvzemanje parov v risu in polpremetu, ovinki s puščanjem in posnemanjem parov, nasnutki in zaključki na zanke, reliefni nasnutki in zaključki
 • pozna temelje slovenske kulturne zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju klekljanja
Odpenjanje čipk
 • odpne izdelane čipke
Vzdrževanje čipk
 • pozna načine vzdrževanja čipk
Administrativna dela Vodi evidence in zapise o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • svetuje strankam
 • predstavi svojo dejavnost in klekljane čipke
 • izračuna ceno čipk
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost in estetsko ustreznost klekljanih čipk
 • tekoče kontrolira izdelavo čipk in njihovo estetsko ustreznost
 • sproti odpravlja napake
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna načine vzdrževanja naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri lastnem delu
Komunikacija Komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo in obvladuje lokalno izrazoslovje za izdelke
 • opremi izdelke s pojasnjevalnimi zloženkami, certifikati in navodili za njihovo vzdrževanje
 • zna izbrati primeren način pri reševanju problemov
 • zna organizirati delo in izvajanje posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja Skrbi za lastno varnost, zdravje in okolje
 • pravilno uporablja klekljarski pribor
 • racionalno uporablja vire energije
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • Stana Frelih, Čipkarska šola Idrija
 • Aleksandra Pelhan, Čipkarska šola Idrija
 • Maja Svetlik, Čipkarska šola Idrija
Koordinator: Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS

Koordinator: Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje