POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 604-19/2010/26

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik/varnostnica 00107720

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • samostojno načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja varnostno-receptorska dela
 • varuje prodajna mesta
 • izvaja dela in naloge prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izvaja intervencije
 • varuje na javnih prireditvah in javnih zbiranjih
 • prepozna znake splošne nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje splošne nevarnosti
 • izvaja zakonske predpise in podzakonske akte, deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • zna samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
Priprava dela oz. delovnega mesta izvede primopredajo službe
 • seznani se s konkretnimi nalogami
 • prevzame delovno opremo in delovne pripomočke
 • pozna postopke primopredaje delovnih nalog
Operativna dela opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovano območje v skladu z načrtom
 • prepozna varnostno ogroženost, požarno nevarnost in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • upravlja sisteme za tehnično varovanje
 • upravlja z napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • reagira na različne nevarnosti in ukrepa v kriznih situacijah
 • pogasi začete požare
 • zavaruje kraj dogodka
 • poskrbi za varnost ljudi na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo


 • pozna ukrepe in druga sredstva varnostnika ter njegove dolžnosti
 • obvlada praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načine vlomov
 • pozna svoje dolžnosti med ogledom kraja dejanja
 • zna komunicirati v kriznih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah
izvaja varnostno-receptorska dela
 • vzpostavi prvi stik s stranko
 • sprejema in posreduje sporočila v skladu z informacijskim sistemom matične družbe in naročnika
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • sprejema pisemske in paketne pošiljke
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
 • izvaja nadzor nad vstopom in izstopom na varovano območjem ter vodi evidenco


 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
varuje prodajna mesta
 • prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
 • opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče nevarnosti ter škode
 • opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
 • strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
 • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 • varuje prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in ga spremlja pri prenosih gotovine v hranišče
 • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov zaposlenih
 • nadzira vstop in izstop vozil in oseb s prtljago ter ustrezno ukrepa
 • izvaja varnostne obhode na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
 • pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov
 • obvlada uporabo videonadzornih sistemov
 • obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu
izvaja dela in naloge varovanja in prevoza denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izbira varnostno optimalno pot za transport glede na prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo
 • preventivno pregleda varovano območje in ugotovi nevarnosti
 • prevzema, prenaša, prevaža in oddaja denar ter druge  vrednostne pošiljke
 • varuje ljudi pri prevzemu, prenosu, prevozu in oddaji denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • spremlja in varuje prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • deluje v skladu z veljavnimi predpisi, načrtom transporta in varovanja denarja in vrednostnih pošiljk


 • pozna ukrepe in druga sredstva varnostnika, njegove dolžnosti ter pogoje uporabe strelnega orožja
 • pozna osnove tehnike varne vožnje z osebnim vozilom
 • pozna opremo, sredstva in posebej prirejena prevozna sredstva
izvaja intervencije
 • seznani se z novimi varovanimi objekti
 • sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
 • vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
 • prepozna splošne nevarnosti na intervencijskih mestih in zna pravilno ukrepati
 • obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • vklopi in izklopi sisteme tehničnega varovanja
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
 • prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
 • pozna vlogo operaterja VNC in varnostnika telesnega stražarja v sistemu varovanja
 • pozna osnove tehnike vožnje z intervencijskim vozilom
 • obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti
varuje na javnih prireditvah in javnih zbiranjih
 • sodeluje pri postavitvi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote oz. lokalne skupnosti
 • sodeluje z ostalimi organi in službami pri varovanju prireditev
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • vizualno nadzira varovano območje in pozna značilnosti vedenja množice na prireditvi
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • skrbi za red in varnost na parkirnem prostoru
 • preprečuje vnos nevarnih predmetov na prireditveni prostor
 • prepreči vstop na varovano območje
 • pregleda značilnosti vstopnice ali vabila
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
 • površinsko pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na oceno ogroženosti
 • razporeja obiskovalce in goste glede na podatke o  kategoriji udeležencev
 • prepozna nevarne predmete
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • pravilno ukrepa ob pojavih vandalizma in drugih pojavih nasilja v množici


 • pozna svoje naloge iz načrta varovanja prireditve
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb na prireditvenem prostoru
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • pozna pomen cestnih zapor
 • obvlada uporabo detektorjev kovin
 • obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vpisuje dogodke in sporočila v razpredelnice v knjigah obvestil in v primopredajne knjige
 • vodi evidence o frekvenci na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo z vsemi sestavnimi elementi o delu, dogodkih, o uporabi ukrepov varnostnika in o uporabi orožja
 • vodi evidenco obiskovalcev varovanega območja
 • vodi dnevnik videonadzornega sistema
 • pozna tovorni list, dobavnice in dovolilnice za vstop in izhod iz območja varovanja
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnike
 • zna uporabiti strelno orožje
 • obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna pomen pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov
 • pozna ukrepe in druga sredstva  varnostnika ter dolžnosti v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna osnovna načela varovanja človekovih pravic in svoboščin
Vzdrževanje in popravila skrbi za optimalno pripravljenost opreme in vozil za intervencijo
 • preverja pripravljenost intervencijskih vozil, varnostne opreme in sredstev
vzdržuje uniformo, komunikacijska sredstva, orožje in druga sredstva prisile, ki jih ima v osebni uporabi
 • vzdržuje in preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
Komunikacija sodeluje z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • usmerja in nadzira gibanje strank
 • organizira evakuacijo in varen umik ljudi in premoženja z ogroženih območij
 • varuje poslovne skrivnosti, tajne in osebne podatke
 • obvlada delo s telefonskimi centralami
 • obvlada postopek ugotavljanja istovetnosti oseb
 • zna opisati varnostno dogajanje, ukrepe, navodila in priporočila
 • pozna osebne uradne dokumente
 • pozna vlogo pravosodnih organov
 • pozna vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost in varnost ljudi
 • zavaruje sebe in druge ljudi
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja v primeru nevarnosti
 • pozna predpise in pravila za varno hrambo orožja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
izvaja zaščito varovanega območja v primeru nevarnosti za okolje
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja
 • pozna sistem zaščite in varovanja na varovanem območju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G 7 d.o.o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d.d., Ul. kraljeviča Marka 5, Maribor


Koordinator:

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Priprava revizije:

 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)


Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje