tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli , Ur.l. 50/16.05.2006

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 8610.009.6.1

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov  8610.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Pooblaščeni inženir E-usmeritve za področje projektiranja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, npr.: elektroinštalacij, računalništva, telekomunikacij, energetike in elektronike

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega, strokovnega ali univerzitetnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • razumevanje projektne in tehnične dokumentacije
 • upoštevanje projektne in tehnične dokumentacije
 • uporabnost in kakovost predloga projekta varovanja
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije
 • poznavanje naprav za tehnično varovanje in njihovega delovanja
 • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje

Izločilna Merila

 • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba30
ustni zagovor30

Kandidat opravi preverjanje, če po navedenih kriterijih skupno doseže nad 50% točk.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd., n.o. (2143.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom
 • Kadrovski pogoji
  • 5 let delovnih izkušenj pri delih na področju zasebnega varovanja ali na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve
  • najmanj en član pooblaščeni inženir E-usmeritve
  • najmanj en član univerzitetni diplomiran pravnik

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela načrt varovanja in posamezne načrte varovanja
 • ugotovi vrste in stopnje ogroženosti
 • ugotovi varnostno vitalne točke ter tveganja, povezana z ogroženostjo, ravnijo varnosti in zavarovanimi storitvami (struktura ogoroženosti)
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine varovanja
 • izdela model, matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi načrt: alarmnega varovanja, požarnega varovanja, mehanskega varovanja
 • pripravi načrt: varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma,ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij, drugih varnostnih elementov
 • načrtuje vire za izvedbo načrta varovanja
 • obvlada tehnično risanje in uporabniške programe
 • pozna načine in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov
 • pozna elemente varnostnih sistemov
 • pozna načine osvetljevanja prostorov
 • pozna osnove akustike
 • pozna osnove optike
 • pozna sisteme video nadzora
 • pozna industrijske alarme
 • pozna osnove elktromagnetne kompatibilnosti naprav
 • pozna lastnosti gradbenih materialov
 • Izdela matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj
  • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
  • analizira in opiše varnostno situacijo
  • določi in razloži vrste in stopnje ogroženosti
  • določi in razloži varnostno vitalne točke ter tveganja
  • določi načine in oblike varovanja in odločitev razloži
  • določi izvedbo inštalacij in odločitev razloži
  • izdela matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj in jo predstavi
  • našteje in opiše predpise o protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemih ter o detekcijskem javljanju eksplozivnih plinov
 • Pripravi zasnovo načrta varovanja
  • prouči projektno in tehnično dokumentacijo
  • prouči matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
  • pripravi zasnovo načrta varovanja in jo predstavi
  • določi in razloži potrebne ukrepe za varstvo pred požarom
  • oceni požarno ogroženost in oceno razloži
  • določi in razloži potrebne notranje in zunanje ukrepe ob požaru
  • evidentira in predstavi možne vire ekološke ogroženosti
  • opiše delovanje določenega varnostnega sistema
  • opiše pomen povezovanja varnostnih sistemov z industrijskimi alarmi
  • našteje možne soglasodajalce in državne organe, s katerimi sodeluje, ter opiše vsebino sodelovanja
 • Pripravi zasnovo načrta določenega varnostnega elementa v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo
  • prouči in predstavi projektno in tehnično dokumentacijo
  • prouči in predstavi matriko in klasifikacijo varnostnih tveganj
  • prouči in predstavi načrt varovanja
  • pripravi zasnovo načrta varovanja in jo predstavi
  • opiše vrste in delovanje sistema video nadzora
  • opiše možnost in dopustnost snemanja in shranjevanja video in zvočnih zapisov
vodi in nadzira izvedbo projekta
 • usmerja izvajanje projekta varovanja
 • sodeluje pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim načrtom in normativi
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • pozna naloge odgovornega vodja del na sistemih varovanja
 • pozna metode vodenja in motiviranja
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
 • Predlaga časovne, materialne in kadrovske pogoje za izvedbo projekta
  • prouči in predstavi projekt varovanja
  • predlaga in razloži časovne okvire za izvedbo projekta varovanja
  • predlaga tehnično in programsko opremo za varovanje in predlog razloži
  • predlaga in opiše način postavitve in montaže naprav
  • predvidi in opiše možna tveganja pri izvajanju projekta
  • predstavi in razloži potrebne ukrepe za varno delo
  • opiše predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju

12. Literatura, strokovno gradivo

 • izbrana poglavja Ustave RS
 • izbrana poglavja Zakona o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV 2004
 • izbrana poglavja Zakona o orožju
 • izbrana poglavja Kazenskega zakonika RS
 • izbrana poglavja Zakona o kazenskem postopku
 • izbrana poglavja Zakona o varstvu pri delu
 • izbrana poglavja Zakona o varstvu pred požarom
 • izbrana poglavja Zakona o delovnih razmerjih
 • Kodeks poklicne etike
 • izbrana poglavja Statuta in splošnih aktov Zbornice RS za zasebno varovanje
 • Sistemi tehničnega varovanja; prof. Dušan Fefer; Ljubljana, april 2004
 • zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Barbara Škraba, Inženirska zbornica Slovenije
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word