tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli , Ur.l. 50/16.05.2006

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8610.007.6.1

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka  8610.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Certifikat za varnostnika / varnostnico, srednja strokovna izobrazba in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v zasebnem varovanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilnost interpretacije informacij,
 • pravilnost in optimalnost reagiranja v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe,
 • priprava in uporaba delovnih pripomočkov,
 • kakovost izvedbe naloge,
 • pravilno načrtovanje porabe materiala in energije,
 • poznavanje sredstev in tehnik telesne straže,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna Merila

 • nediskretnost, neprimeren izgled in neprimerno obnašanje pri izvajanju telesne straže,
 • neobvladovanje samoobrambnih veščin,
 • nepoznavanje komunikacijskih sredstev in načinov komuniciranja,
 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika telesnega stražarja,
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje20
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba40
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Osebni varnostnik/osebna varnostnica (5169.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom in projektorjem
  • katalogi prisluškovalnih naprav in eksploziva
  • telovadnica
  • osebni avtomobil s štirimi vrati
  • neprebojni jopič
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja)
 • Kadrovski pogoji
  • pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja ali na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve in
  • najmanj višješolska izobrazba katerekoli smeri

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela načrt varovanja varovane osebe
 • izdela oceno ogroženosti osebe
 • izbere optimalno varne transportne poti za varovano osebo, na podlagi ogledov
 • izvede preventivni pregled prostora, okolice, kjer se nahaja varovana oseba ter trase potovanja
 • pridobi informacije o higienskem in sanitarnem stanju objekta
 • izvede preventivno-tehnični pregled prevoznih sredstev
 • predvidi evakuacijske poti in določi varen prostor
 • ­prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • ­pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil
 • Predlaga načrt varovanja osebe
  • preveri in predstavi varnostno pomembne podatke
  • preveri prometne in hidrometeorološke informacije
  • razloži določeno prometno situacijo
  • izdela in predstavi oceno ogroženosti osebe
  • predlaga optimalno varne transportne poti ter izbor utemelji
  • v simulirani situaciji preventivno pregleda prostor in okolico
  • opiše možne nevarnosti na varovanem območju
  • najde nevarne predmete in opiše postopek
  • predlaga evakuacijske poti in določi varen prostor ter izbor utemelji
  • opiše značilnosti nevarnih okoliščin in nevarnih predmetov
  • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
  • opiše in obrazloži pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnega osebja, ki izhajajo iz predpisov o zasebnem varovanju
  • našteje in opiše metode in sredstva državnih organov
  • opiše vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
  • opiše vlogo pravosodnih organov
  • našteje dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
varuje osebe
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • ­obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • ­sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • vizualno nadzira okolico varovane osebe
 • ­zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • ­diskretno izvaja telesno stražo
 • ­pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
 • ­varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe
 • ­komunicira v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • ­uporablja fizično silo za preprečitev dostopa do varovane osebe v skladu z zakonom
 • ­presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • zakloni varovano osebo pred napadom in nevarnostmi in zagotovi varen umik iz ogrožujočih situacij
 • ­daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • ­obvlada samoobrambne veščine in zna strokovno uporabiti fizično silo
 • ­uporablja komunikacijska sredstva
 • ­obvlada specialne tehnike vožnje
 • ­zna uporabiti strelno orožje
 • ­obvlada ukrepe prve pomoči
 • ­po potrebi vključi drugo varnostno osebje in pristojne organe v izvajanje varovanja osebe
 • pozna oblike in načine izvajanja varovanja oseb
 • pozna osnove protokola
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • obvlada samoobrambne veščine in zna strokovno in v skladu z zakonom uporabiti fizično silo
 • obvlada strelno orožje
 • obvlada specialne tehnike vožnje
 • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov
 • V simulirani situaciji prepreči dostop do varovane osebe
  • prepozna sumljive okoliščine in oceni ogroženost varovane osebe
  • napadalcu prepreči dostop do varovane osebe
  • pravilno stopnjuje fizično silo
  • daje navodila varovani osebi
  • uporabi zaščitna sredstva in zakloni varovano osebo pred napadom
  • nudi prvo pomoč
  • zadrži in identificira napadalca
  • obvesti drugo varnostno osebje in pristojne organe o napadu
  • opiše simulirano situacijo in utemelji svoje ravnanje
  • opiše praktični postopek uporabe fizične sile v primeru konfliktne situacije
  • pove, kako se pravilno nosi in vzdržuje službeno orožje
  • pove, v katerih primerih in kako se uporablja strelno orožje
  • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
  • pove, kaj je silobran, skrajna sila in grožnja
  • našteje osebne uradne dokumente
 • V simulirani situaciji izvaja telesno stražo
  • spremlja varovano osebo in nadzira okolico varovane osebe
  • diskretno, s primernim izgledom in obnašanjem, izvaja telesno stražo
  • upošteva protokol
  • pregleda pošiljko ali prtljago in najde nevarne predmete
  • pregleda vozilo in najde nevarne predmete oz. poškodbe
  • opiše načine varovanja oseb
  • opiše značilnosti nevarnih okoliščin, eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov
  • našteje nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
  • opiše osnove protokola
  • opiše pravila vožnje v varnostni koloni
  • našteje zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
  • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
  • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
  • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za ljudi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (grdivo ZRSZV)
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike
 • Sistemi tehničnega varovanja, dr. Dušan Fefer
 • Ukrepi in dolžnosti varnostnika, mag. Bečir Kičanovič
 • Osnove komuniciranja, Renata Kranjčec
 • Psihologija množic, Renata Kranjčec
 • Obvladovanje stresa, Renata Kranjčec
 • Metodika dela zasebnega varnostnika, Štefan Gostič

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Žarko Žakelj, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Peter Bach, Iba varovanje
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Milan Šprah, Varnost Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word