tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 06.12.2011 , Ur.l. 54/04.06.2005
Nasledniki:
- Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 5076075011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 8610.006.6.1

Klasius-P

Varovanje oseb in premoženja (8615)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostni menedžer/varnostna menedžerka  8610.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Najmanj višja strokovna izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo diplomanti Fakultete za policijsko-varnostne vede.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • ukrepe in dolžnosti varnostnika
 • zakonodajo na področju varovanja
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora
 • predpise in sredstva za varnost pri delu
 • dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem
 • temeljna pravila za organiziranje varovanja
 • pravilnost interpretacije informacij
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • poznavanje komunikacijskih sredstev
 • pravilnost komunikacije
 • sistematičnost in jasnost kandidata

Izločilna Merila

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika
 • nepoznavanje zakonov o varovanju
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem
 • nepoznavanje temeljnih pravil za organiziranje varovanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
izvedba30
ustni zagovor40

Kandidat opravi preverjanje, če po navedenih kriterijih doseže več kot 50 % točk.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostni manager/varnostna managerka (1239.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska izobrazba katerekoli smeri in pet let delovnih izkušenj na področju varovanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi in usmerja izvajanje storitev zasebnega varovanja
 • sodeluje pri pripravi varnostnega načrta
 • ugotavlja ustrezanje kadrov in materialnih sredstev zakonskim pogojem
 • načrtuje aktivnosti za izvedbo varnostnega načrta in za izboljševanje varnostnega stanja
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • vodi in usmerja izvajanje storitev različnih oblik varovanja
 • spremlja izvajanje storitev zasebnega varovanja z vidika skladnosti s predpisi
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim načrtom in normativi
 • zagotavlja primerne odnose med zaposlenim varnostnim osebjem
 • pozna postopke za izdelavo in spremljanje varnostnih načrtov
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov, ki se jih ne sme uporabljati v zasebnem varovanju
 • pozna osnove organizacije dela in varovanja
 • pozna metode motiviranja za delo
 • Pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
  • pregleda in interpretira dane podatke o varnostni situaciji
  • pripravi in utemelji predlog izvajanja storitev varovanja
  • interpretira usklajenost predloga z zakonskimi normativi
  • opiše zakonsko ureditev na področju zasebnega varovanja
  • opiše temeljne pojme kazenske in kazenskoprocesne zakonodaje
  • pozna pogoje in postopek pridobivanja licence za opravljanje dejavnosti na področju zasebnega varovanja
  • pojasni osnovne pojme s področja delovnih razmerij
  • pojasni kriminalistična pravila ravnanja pri opravljanju nalog zasebnega varovanja
  • opiše vlogo državnih organov pri varovanju
  • navede ustavno zajamčene človekove pravice
  • pojasni osnove zakonodaje o varstvu pri delu in varstvu pred požarom
 • Pripravi načrt aktivnosti za izvedbo varnostnega načrta oz. za izboljševanje varnostnega stanja
  • pregleda varnostni načrt in pogodbo o storitvah zasebnega varovanja
  • predlaga in utemelji aktivnosti za izvedbo zasebnega varovanja
  • opiše in utemelji pogoje, ki bi bili potrebni za izboljšanje kakovosti storitve zasebnega varovanja oz. za odpravljanje napak
  • pove, kako bi spremljal izvajanje storitve varovanja
  • pove, kako bi spremljal delo varnostnikov
  • opiše sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
  • našteje varnostno osebje in opiše njihove funkcije in pristojnosti
  • opiše standarde na področju zasebnega varovanja
  • opiše metode motiviranja za delo
  • našteje in opiše posebne metode in sredstva državnih organov, ki se jih ne sme uporabljati v zasebnem varovanju
  • našteje sestavine pogodbe o storitvah zasebnega varovanja
 • Pripravi obvestilo za Ministrstvo za notranje zadeve
  • pregleda varnostni načrt in poročilo o delu ali poročilo o uporabi zakonskih pooblastil in ukrepov varnostnika
  • pripravi obvestilo Ministrstvu za notranje zadeve in ga obrazloži
  • našteje zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju in jih opiše
  • pove, kako in katere dokumente se hrani in arhivira
  • našteje pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti posameznih kategorij varnostnega osebja
  • opiše sodelovanje posameznih kategorij varnostnega osebja z državnimi in drugimi organi ter strankami
  • opiše sistem notranjega nadzora
  • opiše sistem nadzora zbornice
  • opiše sistem nadzora MNZ
 • Oceni uspešnost izvajanja nalog
  • pregleda pogodbo o storitvah zasebnega varovanja in varnostni načrt ter oceni ekonomičnost
  • pregleda poročilo o delu
  • pripravi in utemelji oceno uspešnosti izvajanja nalog
  • našteje in opiše kriterije za ocenjevanje uspešnosti izvajanja nalog
  • našteje možna področja stalnega strokovnega usposabljanja po kategorijah varnostnega osebja
  • opiše pomen varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
  • opiše osnovne pojme Kodeksa poklicne etike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV 2004
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Splošna in panožna kolektivna pogodba
 • Kodeks poklicne etike
 • Statut in splošni akti Zbornice RS za zasebno varovanje

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Srečko Jarc, MNZ
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Slavko Pernek, Varnost Maribor d. d.
 • mag. Andrej Sotler, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word