tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli , Ur.l. 18/25.02.2005

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni tehnik/varnostna tehnica 8610.005.5.1

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostni tehnik/varnostna tehnica  8610.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Znanja na nivoju srednje strokovne šole s področja računalništva, elektrotehnike ali strojništva ali
 • Znanja na nivoju srednje poklicne šole s področja računalništva, elektrotehnike ali strojništva in 8 let delovnih izkušenj s sistemi za tehnično varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Vsebine poklicnega standarda se delno pokrivajo z izobraževalnimi programi s področja elektrotehnike in računalništva v naslednjih predmetih: Računalništvo in dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Elektrotehnika, vezja in naprave, Meritve in regulacije, Digitalna tehnika, Multimedijska elektronika, Prenosna in informacijska elektronika, Praktični pouk, Elektrotehnika in električne inštalacije ter Meritve in avtomatizacija v 1., 2. in 3. letniku izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • razumevanje tehnične dokumentacije
 • upoštevanje tehnične dokumentacije
 • upoštevanje navodil za delo
 • uporabnost predloga tehnične rešitve sistema za varovanje
 • priprava in uporaba delovnih pripomočkov
 • obvladovanje zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe naloge
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije
 • poznavanje naprav za tehnično varovanje in njihovega delovanja
 • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje

Izločilna Merila

 • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov
 • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge30
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mehaniki/mehaničarke in monterji/monterke elektronskih naprav, serviserji/serviserke, n.o. (7242.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
  • naprave za tehnično varovanje (alarmne naprave, detektorji, električno napajanje, računalnik, monitoring, pristopna kontrola, signalizacija)
  • delovni pripomočki (merilci električnega toka, ročno in ročno-električno orodje)
 • Kadrovski pogoji
  • pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja
  • najmanj višješolsko znanje s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali strojništva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
montira, konfigurira, inštalira in nastavi sistem tehničnega varovanja
 • izvede inštalacije
 • montira in konfigurira opremo za varovanje in drugo potrebno opremo v skladu s slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • inštalira programsko opremo za varovanje
 • nastavi naprave za varovanje
 • rokuje s posnetim gradivom in ga presnemava
 • izvede meritve ter ustrezne prilagoditve in popravke tehničnega sistema za varovanje
 • funkcionalno preizkusi vgrajeno tehnično opremo za varovanje
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • napiše tehnična navodila za uporabo tehničnega sistema za varovanje
 • usposobi uporabnika za pravilno uporabo vgrajene opreme
 • pozna principe delovanja javljalnikov in alarmnih naprav
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna protivlomne in protipožarne alarmne centrale
 • pozna aktivne in pasivne senzorje
 • pozna delovanje senzorskih barier
 • pozna različne javljalnike ter njihove karakteristike
 • pozna naprave za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • pozna delovanje naprav za video nadzor
 • pozna principe delovanja alarmnih sistemov
 • pozna vlogo računalnika v procesu upravljanja in delovanja tehničnih sistemov za varovanje
 • pozna tehniko prenosa analognih in digitalnih sporočil
 • pozna topologijo računalniških omrežij ter pasivno in aktivno opremo
 • pozna pomen in načine zaščite programske opreme
 • pozna pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • pozna inskripcije in shranjevanje podatkov
 • pozna osnove kompresije in dekompresije
 • pozna principe delovanja varnostno-nadzornega centra
 • pozna pomen in načine prenapetostne zaščite na vseh vhodnih in izhodnih linijah sistemov tehničnega varovanja
 • Postavi video nadzor v skladu z dokumentacijo
  • prouči in opiše delovni nalog in tehnično dokumentacijo
  • prouči in opiše način izvedbe inštalacij
  • določi postavitev kamer in izbere objektive na kamerah
  • preveri možnosti prenosa poti
  • preveri brezhibnost opreme
  • namesti video opremo
  • programira sistem video nadzora (menjavanje prikaza posameznih kamer)
  • ­preizkusi delovanje video nadzora
  • ­opiše pomen in načine shranjevanja podatkov
  • ­razloži pomen in princip 24-urnega snemanja
  • ­razloži fizikalne osnove akustike oz. optike
  • ­opiše standarde in predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
  • ­opiše možnost in dopustnost snemanja in shranjevanja zvočnih zapisov
 • Na osnovi danih podatkov programira alarmni sistem
  • pregleda delovni nalog, tehnično dokumentacijo in podatke o zaposlenih (časi prihodov, odhodov, pristojnosti …)
  • programira centralo
  • programira način obveščanja ob alarmu
  • preizkusi sistem
  • opiše zaščito pred vdorom v sistem
  • razloži delovanje sistema
  • razloži delovanje VNC
  • našteje elemente varnostnih sistemov
  • opiše delovanje pristopne kontrole z vključitvijo biometrije
  • opiše pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • Na osnovi tehničnih podatkov nariše načrt razporeditve protivlomnih detektorjev
  • prouči tloris in tehnično dokumentacijo
  • vriše detektorje
  • izdela tehnično dokumentacijo
  • utemelji odločitev izbranih detektorjev
  • našteje vrste senzorjev in razloži načine delovanja
  • našteje vrste prenapetostnih zaščit in delovanje
  • opiše namen protivlomnega varovanja
  • ­opiše načine in pomen mehanskega varovanja
  • opiše namen in uporabo mehanskega varovanja
  • našteje in opiše vrste ključavnic
  • ­opiše trezorsko tehniko
  • ­našteje in opiše predpise o protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemov ter o detekcijskem javljanju eksplozivnih plinov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Sistemi tehničnega varovanja; prof. Dušan Fefer; Ljubljana, april 2004
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Milan Šprah, Varnost Maribor
 • Alojz Žavbi, G7
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • prof. dr. Dušan Fefer, Univerza v Ljubljani, FE
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Tone Bizant, Iskra sistemi
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word