tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 22.12.2011 , Ur.l. 73/05.07.2004
Nasledniki:
- Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 6631573011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 8610.003.5.1

Klasius-P

Varovanje oseb in premoženja (8615)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica  8610.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Certifikat za poklicno kvalifikacijo varnostnik / varnostnica po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti št. 8610.002.4.1
 • Zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu višji policist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilnost interpretacije informacij,
 • pravilnost in optimalnost varnostnega oziroma intervencijskega načrta,
 • poznavanje naprav v varnostno-nadzornem centru,
 • poznavanje intervencijskih vozil, varnostne opreme in sredstev,
 • poznavanje komunikacijskih sredstev in zaščitnih sredstev,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v varnostnih postopkih,
 • pravilnost uporabe osnovnega tehničnega varovanja,
 • poznavanje načina in pogojev za naznanitev kaznivih dejanj,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna Merila

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge30
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (5169.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
 • Kadrovski pogoji
  • najmanj višješolsko znanje katerekoli smeri
  • član Zbornice za zasebno varovanje ali Ministrstva za notranje zadeve (v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nadzira varnostnike, zaposlene v matični družbi in zaposlene v drugih gospodarskih družbah po naročilu naročnika
 • ugotavlja prisotnost varnostnikov na razporejenih lokacijah
 • ugotavlja izvajanje predpisanih nalog varnostnikov glede na zahteve naročnikov in zahteve internega nadzora
 • prepozna osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ter utrujene osebe
 • ugotovi alkoholiziranost varnostnikov ali drugih oseb z uporabo alkotesta
 • ugotovi osebno urejenost varnostnika in urejenost delovnega mesta
 • zapiše ugotovitve in ukrepe v kontrolno knjigo na delovnih mestih varnostnikov
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna sistem nadzora zbornice
 • p­ozna sistem nadzora ministrstva za notranje zadeve
 • Izdela varnostni oziroma intervencijski načrt v skladu s pogodbo z naročnikom, z intervencijskim načrtom, s požarnim načrtom, požarnim redom in predpisi o varnosti pri delu
  • interpretira dane informacije
  • določi varnostno pomembne točke
  • določi nevarna mesta
  • določi optimalno razporeditev varnostnikov na določenem območju
  • določi in utemelji potrebno opremljanje varnostnikov in vozil
  • utemelji izdelan varnostni načrt
  • opiše vlogo državnih organov pri varovanju
  • navede ustavno zajamčene človekove pravice
  • opiše zakonsko ureditev na področju zasebnega varovanja
  • opiše temeljne pojme kazenske in kazenskoprocesne zakonodaje
  • pojasni osnove kriminalistike
  • pojasni osnove zakonodaje o varstvu pri delu in varstvu pred požarom
 • Spremeni varnostni načrt v skladu s spremembo pogodbe oziroma v skladu z dodatnimi informacijami
  • interpretira dodatne informacije
  • razloži pomen dodatnih informacij za obstoječi varnostni načrt
  • utemelji spremembe varnostnega načrta
 • Sestavi urnik dela za varnostnike oz. varnostnike čuvaje v skladu z danimi podatki
  • upošteva naloge varovanja
  • upošteva zahtevnost del varnostnika in varnostnika čuvaja ter njihovo usposobljenost
  • upošteva predpise s področja delovnih razmerij ter varstva pri delu
  • utemelji razpored in urnik, ki ga je pripravil za konkreten primer
  • pojasni osnovne pojme s področja delovnih razmerij
 • Ugotovi primernost osebe za opravljanje dela in predlaga morebitne potrebne ukrepe
  • ugotovi alkoholiziranost osebe z uporabo alkotesta
  • ugotovi osebno urejenost osebe
  • določi in utemelji ukrepe če je ugotovljena alkoholiziranost in osebna neurejenost
  • zapiše ugotovitve in ukrepe v kontrolno knjigo
  • pregleda in interpretira poročila o delu, o uporabi najmanjše potrebne sile in o uporabi orožja
  • navede primere, ko je potrebno podati kazensko ovadbo, in na konkretnem primeru sestavi kazensko ovadbo
  • pregleda in interpretira evidence in zabeležke v primopredajnih knjigah
  • opiše sistem notranjega nadzora
  • opiše sistem nadzora zbornice
  • opiše sistem nadzora MNZ
spremlja in usmerja delo varnostnikov
 • preveri strokovno znanje in spretnosti varnostnikov
 • svetuje varnostnikom o izvajanju storitev
 • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnikov
 • izdela predlog za nagrajevanje sodelavcev
 • izdela preglednico, ki je osnova za mesečne izračune plač varnostnikov ob upoštevanju vsebine dela in stopnje odgovornosti
 • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
 • pozna metode motiviranja za delo
 • pozna oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • pozna nacionalni varnostni sistem
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • pozna delovanje gasilskih in reševalnih služb
 • Za določeno situacijo predlaga varnostne ukrepe
  • določi nevarnosti za zdravje in okolje
  • določi potrebna zaščitna sredstva
  • ugotovi ostale pogoje za ukrepanje v opisani situaciji
  • opiše način pristopa na varnostno območje
  • pove, kateri so prvi nujni ukrepi v opisani situaciji
  • opiše standarde v zasebnem varovanju
  • opiše vlogo odgovornih oseb družbe za zasebno varovanje in povezavo z odgovorno osebo naročnika
 • Preveri stanje naprav in opreme za delo varnostnikov
  • preveri delovanje naprav v varnostno-nadzornem centru
  • preveri pripravljenost intervencijskih vozil, varnostne opreme, orožja in drugih sredstev
  • preveri komunikacijska in zaščitna sredstva
  • določi stanje posamezne naprave, vozila ali dela opreme
  • določi potrebne vzdrževalne ukrepe in jih utemelji
  • ugotovitve vpiše v kontrolno knjigo
 • Izdela preglednico za izračun plač v skladu z danimi podatki
  • ugotovi število ur
  • ugotovi vsebino dela in delovne razmere
  • ugotovi stopnjo odgovornosti za izvedena dela
  • utemelji izdelano preglednico
  • opiše in obrazloži pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV 2004
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Splošna in panožna kolektivna pogodba
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word