tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik/varnostnica 8610.002.4.1

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostnik/varnostnica  8610.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu policist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilnost, spretnost in hitrost uporabe izvajanja pravic in dolžnosti varnostnika,
 • zakonitost in zanesljivost pri izvajanju varnostnih postopkov, zlasti pri uporabi fizične sile in ukrepov prisile,
 • poznavanje zakonitosti in pravilnosti hrambe, nošenja ter uporabe strelnega orožja,
 • upoštevanje navodil za delo in načrtov varovanja,
 • upoštevanje zakonitosti in pravilnosti postopkov z osebami in spoštovanje človekovih pravic v postopku z varnostnikom,
 • učinkovitost pri gašenju začetnih požarov, ukrepanju na objektu in evakuaciji ljudi,
 • pravilnost zavarovanja in morebitnega spreminjanja kraja dogodka in sledov na kraju,
 • pravilnost nudenja osnovne prve pomoči poškodovancem in žrtvam,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v varnostnih postopkih,
 • pravilnost uporabe osnovnega tehničnega varovanja,
 • poznavanje načina in pogojev za naznanitev kaznivih dejanj,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna Merila

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje osnov gašenja začetnih požarov,
 • nepoznavanje osnovne prve pomoči,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge30
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja)
  • telovadnica (v skladu z normativi), blazine za ublažitev padcev in metov ali prostor za izvedbo simulacij različnih varnostnih okoliščin
  • gasilni aparat
  • oprema za prvo pomoč
  • potrebni zaščitni ukrepi pri izvajanju določenih simulacij
 • Kadrovski pogoji
  • najmanj višješolsko znanje katerekoli smeri
  • član Zbornice za zasebno varovanje ali Ministrstva za notranje zadeve (v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
varuje objekte, premoženje in osebe ter deluje v različnih varnostnih situacijah
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • prepozna varnostno ogroženost, požarne nevarnosti in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • upravlja alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
 • uporablja naprave in sredstva za tehnično varovanje
 • upravlja z instalacijami, napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • obvlada spretnosti samoobrambe in uporabo najmanjše potrebne sile
 • reagira na različne nevarnosti in ukrepa v kriznih situacijah
 • zna komunicirati v krizih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah
 • pogasi začete požare
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • zavaruje kraj dogodka
 • fizično zavaruje ogrožene osebe na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna ukrepe glede električne energije, fizikalnih dejavnikov in mehanskih dejavnikov
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načine vlomov
 • pozna načela uporabe najmanjše potrebne sile
 • pozna svoje dolžnosti med delom kriminalistično-tehnične skupine
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • V simulirani situaciji izvede obhod objekta v skladu z načrtom
  • vklopi oz. izklopi alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
  • opiše način izklopa instalacij, naprav in sistemov za preskrbo z različnimi vrstami energije
  • poroča o stanju, varnostni ogroženosti in spremembah na varovanih območjih preko komunikacijskih sredstev
  • prepozna znake vlomov in sprememb stanja na objektu
  • beleži frekvenco na kontrolnih točkah
  • opiše, kako bi opozoril osebo, ki se na varovanem območju zadržuje neupravičeno, naj se oddalji
  • razloži požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
  • loči vrste kaznivih dejanj glede na način njihovega pregona
 • Prepreči vstop v območje, ki ga varuje, ali izstop iz njega
  • prepreči dostop nepooblaščeni osebi k objektu, osebi ali na območje, ki ga varuje
  • zadrži osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju ali prekršku ali ki jo sumi storitve kaznivega dejanja, do prihoda policije in pri tem spoštuje človekove pravice in svoboščine
  • prepreči vstop ali izstop vozilu ali osebi z osebno prtljago, če tako zahtevajo na vidnem mestu obešena pravila varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda, in ravnanje utemelji
  • uporabi najmanjšo potrebno silo (strokovne prijeme, udarce in mete)
  • preveri kontrolirani tovor glede na spremljajočo dokumentacijo
  • ustrezno reagira v pogojih silobrana, skrajne sile in grožnje, in ravnanje utemelji
  • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali bi našel nevarne ali sumljive predmete, in ravnanje utemelji
  • našteje načela uporabe najmanjše potrebne sile
  • našteje pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnikov
  • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
  • pove, kaj je silobran, skrajna sila in grožnja
  • tolmači tovorni list, dobavnico ali dovolilnico za izhod
 • Ukrepa v varnostnih situacijah
  • pogasi začeti požar z različnimi gasilnimi aparati
  • v simulirani situaciji nudi prvo pomoč in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
  • zavaruje kraj in pove, v katerih primerih ga lahko spremeni
  • zavaruje sledove kaznivega dejanja pred uničenjem in spreminjanjem in utemelji ravnanje
  • pove, kako bi zavaroval ogrožene osebe v določeni varnostni situaciji
  • za opisano situacijo pove, kako in koga bi poklical, kaj bi povedal v obvestilu, ter odgovor utemelji
  • našteje vire požarne ogroženosti
  • opiše možnosti uporabe video materiala
  • opiše varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
  • našteje zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
  • opiše, kakšne so nevarne okoliščine in predmeti
  • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
  • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
  • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za ljudi
 • Napiše poročilo na podlagi danih podatkov
  • napiše poročilo o času in stanju na kontrolnih točkah
  • napiše poročilo o delu
  • napiše poročilo o dogodkih
  • napiše poročilo o uporabi najmanjše potrebne sile
  • napiše poročilo o primopredaji službe
  • poda kazensko ovadbo pristojnim organom
izvaja varnostno-receptorska dela
 • vzpostavi prvi stik s stranko
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • sprejema in posreduje sporočila v skladu z informacijskim sistemom matične družbe in naročnika
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • sprejema pisemske in paketne pošiljke
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
 • Postreže stranko
  • v simulirani situaciji postreže stranko
  • v simulirani situaciji pravilno usmeri stranko in izpelje postopek preverjanja istovetnosti osebe, ki vstopa
  • v simulirani situaciji prepozna nevarne predmete in pove, kako bi ukrepal ob najdbi
  • vpiše dogodke in sporočila v primopredajno knjigo in knjigo obvestil
  • opiše postopek sprejemanja in izdajanja ključev, pisemskih in paketnih pošiljk ter dokumentiranja izdaje ključev
  • našteje osebne uradne dokumente
varuje prodajna mesta
 • obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu
 • prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
 • obvlada uporabo videonadzornih sistemov
 • opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče škode
 • opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju ali prekršku ali v primeru suma storitve kaznivega dejanja v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
 • strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
 • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 • spremlja prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in pri prenosih gotovine v hranišče
 • da varnostne nasvete prodajnemu osebju glede hrambe ključev blagajn in uporabe alarmnih naprav ter navodila za obnašanje, ki sodi v splošno varnostno kulturo
 • prepreči vstop in izstop vozilom in osebam s prtljago, če ne dovolijo pregleda prtljage
 • nadzira osebno prtljago in vozila v skladu z zakonskimi pravicami in dolžnostmi in v skladu z navodili matične družbe, naročnika ter pravili varnostne stroke
 • izvaja varnostno patruljiranje
 • obvlada preventivno pojavljanje na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
 • pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov
 • V simulirani situaciji opravi postopek z osebo, ki so jo zalotili pri kaznivem dejanju ali ki je osumljena storitve kaznivega dejanja
  • vizualno nadzira prostor
  • prepozna sumljivo osebo
  • strokovno zadrži osebo
  • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
  • opiše najpogostejše metode kraj v prodajalnah
 • Nadzira prodajno mesto, kupce in prodajno osebje
  • vizualno nadzira prostor
  • prepozna sumljive okoliščine
  • spremi osebo pri prenosu gotovine v hranišče
  • pove, kako bi opozoril kupce in zaposlene na pretečo škodo
  • pove, katere so varnostno pomembne točke na prodajnem mestu
  • opiše, kako se varno hrani ključe blagajn
  • pove, kako se pravilno uporablja alarmne naprave
izvaja varnostno-spremljevalna dela oz. prevoze denarja in dragocenosti
 • uporablja zemljevide
 • izbira varnostno optimalno pot za transport glede na prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo
 • preventivno pregleda varovano območja in ugotovi nevarnosti
 • spremlja prevzemanje, prenos, prevoz in oddajanje gotovine ali drugih predmetov večje vrednosti – pošiljke v skladu s postopki naročnika oz. matične družbe
 • varuje ljudi, ki jih spremlja, s ščitenjem z lastnim telesom in fizično močjo ter z uporabo zaščitnih sredstev
 • deluje v skladu z načrtom transporta in varovanja denarja in vrednostnih pošiljk
 • nadzira manipuliranje in primopredajo varovanih pošiljk
 • vizualno nadzira dogajanje v okolici varovanega kraja
 • obvlada vožnjo z osebnim in s kombiniranim vozilom
 • profesionalno reagira na grožnje varovanim dragocenostim in ljudem
 • obvlada uporabo sredstev fizične prisile in strelnega orožja ko je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • Določi pot za transport varovane pošiljke v skladu z naročilom
  • pregleda zemljevid
  • upošteva prometne in hidrometeorološke informacije
  • izbere varnostno optimalno pot za transport
  • opiše možne nevarnosti na varovanem območju
 • V simulirani situaciji nadzira primopredajo varovane pošiljke
  • vizualno nadzira okolico varovanega prostora
  • varuje ljudi, ki jih spremlja – z lastnim telesom, s fizično močjo in z uporabo zaščitnih sredstev
  • uporabi sredstva fizične prisile
  • pove, v katerih primerih in kako se uporablja strelno orožje
  • pove, kako se pravilno nosi in vzdržuje službeno orožje
  • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
  • opiše varne načine prevzemanja, prenosa, prevoza in predajanja varovane pošiljke
izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru
 • sprejema, vodi in arhivira podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja naprave za snemanje govornih komunikacij in video posnetkov
 • sprejme in pravilno odčita alarmni signal na sprejemniku v varnostno-nadzornem centru
 • vzpostavi komunikacijo z varnostniki na terenu glede na vsebino njihovega dela
 • spremlja varnostnike, ki so na terenu v mobilnih patrolah kot nadzorniki ali varnostniki interventi
 • zna spraševati sogovornike, da zbere potrebne dodatne informacije o dogodkih
 • zna ukrepati po prejetju obvestila o varnostni situaciji
 • izbere intervencijske poti
 • usmerja varnostnike na terenu v skladu z načrtom in tehnologijo interveniranja
 • svetuje in daje navodila strankam, žrtvam in oškodovancem
 • razloži osnovne podatke o dogodku in od pristojne organizacije ali institucije zahteva potrebno ukrepanje v skladu z zakonom
 • zbere potrebne podatke o izrednih dogodkih na varovanem območju, na varovanih objektih ali v zvezi z varovanimi osebami
 • pozna organiziranost in naloge varnostno-nadzornih centrov
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna delovanje sprejemnikov alarmnih signalov
 • pozna naloge intervencijskih skupin
 • Opiše vlogo varnostno-nadzornega centra pri varovanju premoženja
  • našteje naloge varnostno-nadzornih centrov
  • našteje naloge intervencijskih skupin
  • opiše organiziranost varnostno-nadzornih centrov
  • našteje sisteme komunikacije in obveščanja
  • našteje metode in sredstva državnih organov
izvaja intervencije
 • seznani se z novimi varovanimi objekti
 • sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
 • obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti
 • obvlada vožnjo z intervencijskim vozilom
 • vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
 • prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih
 • obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • vklopi in izklopi varnostne tehnične sisteme
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
 • prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
 • pozna cestnoprometne predpise
 • Varnostno intervenira na varovanem območju ali objektu
  • opiše način napotitve na intervencijo
  • pregleda okolico intervencijskega mesta in prepozna nevarnosti
  • obvesti varnostno-nadzorni center o dogodkih in ukrepih na intervencijskem mestu
  • zavaruje kraj dogodka
  • opiše prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja ali okolja
  • opiše nevarnosti za zdravje
  • opiše nevarnosti za okolje
  • razloži določeno prometno situacijo
  • za določeno situacijo določi nevarnost in potrebne nujne ukrepe
  • našteje osebna zaščitna sredstva
  • pove, kako bi poskrbel za varnost drugih interventov
varuje osebe (telesna straža)
 • izdela načrt varovanja in ščitenja varovane osebe glede na varnostno pomembne podatke o varovani osebi in v skladu z osnovnim zdravstvenim stanjem osebe
 • izbere optimalno varne transportne poti za varovano osebo
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • izvede preventivni pregled prostora in okolice, kjer se nahaja varovana oseba
 • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • vizualno nadzira okolico varovane osebe
 • zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • zna diskretno izvajati telesno stražo
 • obvlada komunikacijo v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • obvlada uporabo najmanjše potrebne sile za preprečitev dostopa do varovane osebe
 • presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • obvlada zaklanjanje varovane osebe pred napadom in nevarnostmi in varni umik iz ogrožujočih situacij
 • daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • pozna oblike in načine izvajanja varovanja oseb
 • pozna osnove protokola
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • Opiše način preprečevanja dostopa do varovane osebe
  • opiše praktični postopek uporabe fizične sile v primeru konfliktne situacije
  • opiše pravilno stopnjevanje fizične sile
  • opiše postopek zadržanja napadalca do prihoda policije
varuje na prireditvah
 • postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote
 • vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci državnega varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji in policijo
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • vizualno nadzira varovano območje
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • ureja cestni promet
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
 • prepozna in odvzame nevarne predmete
 • obvlada uporabo različnih detektorjev
 • varuje parkirišča, odre in garderobe
 • obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • prepreči pojave vandalizma
 • pozna pomen cestnih zapor
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • Pripravi in pregleda prostor, kjer bo potekala prireditev
  • vzpostavi potrebne komunikacije
  • pregleda varovano območje
  • preveri stanje zasilnih izhodov in evakuacijskih poti in opiše stanje
  • pove, kako bi varoval parkirišče, oder in garderobe
  • pove, zakaj so potrebne cestne zapore
 • Sprejme in usmeri obiskovalce v skladu z razporeditvijo prostora in zahtevami
  • ureja cestni promet na prireditvenem prostoru
  • pregleda vstopnico ali vabilo
  • pregleda obiskovalca ali gosta na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeleženca
  • uporabi različne detektorje
  • prepozna nevarne predmete in prepove njihov vnos
  • prepreči dostop na prireditveni prostor nepooblaščeni osebi ali osebi, ki ne spoštuje pravil obnašanja, oz. jo strokovno zadrži ali odslovi
  • opiše, kako in kam bi usmeril ljudi v nevarnosti
  • pove, kako bi ukrepal ob pojavu vandalizma

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS 126 / 2003)
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (grdivo ZRSZV)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word