tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli , Ur.l. 73/05.07.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 8610.001.3.1

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka  8610.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu policist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • preverjanje se izvaja pisno ( traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilnost uporabe izvajanja pravic in dolžnosti varnostnika čuvaja,
 • zanesljivost pri izvajanju varnostnih postopkov,
 • upoštevanje navodil za delo,
 • učinkovitost pri gašenju začetnih požarov in pri evakuaciji ljudi,
 • upoštevanje zakonitosti in pravilnosti postopkov z osebami in spoštovanje človekovih pravic v postopku z varnostnikom,
 • pravilnost nudenja osnovne prve pomoči poškodovancem in žrtvam ter pravilnost ukrepanja v takšnih primerih,
 • pravilnost zavarovanja in morebitnega spreminjanja kraja dogodka in sledov na kraju,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v varnostnih postopkih,
 • pravilnost uporabe osnovnega tehničnega varovanja,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna Merila

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje30
izvedba naloge40
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (5169.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja)
  • gasilni aparat
  • oprema za prvo pomoč
  • potrebni zaščitni ukrepi pri izvajanju določenih simulacij
 • Kadrovski pogoji
  • najmanj višješolsko znanje katerekoli smeri
  • član Zbornice za zasebno varovanje ali Ministrstva za notranje zadeve (v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja manj zahtevna varnostna dela pri varovanju deponij, skladišč, gradbišč in drugih podobnih objektov in območij ter premoženja in oseb
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • prepozna varnostno ogroženost, požarne nevarnosti in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • vklaplja in izklaplja alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
 • uporablja naprave in sredstva za tehnično varovanje
 • vklaplja in izklaplja instalacije, naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • obvlada spretnosti samoobrambe in uporabo najmanjše potrebne sile
 • reagira na različne nevarnosti
 • pogasi začete požare
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • zavaruje kraj dogodka
 • fizično zavaruje ogrožene osebe na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • ­obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • ­poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načela uporabe najmanjše potrebne sile
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • V simulirani situaciji izvede obhod objekta v skladu z načrtom
  • vklopi oz. izklopi alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
  • vklopi oz. izklopi instalacije, naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
  • poroča o stanju preko komunikacijskih sredstev
  • opiše, kako bi opozoril osebo, ki se na varovanem območju neupravičeni zadržuje, naj se oddalji
  • razloži požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
  • napiše poročilo o primopredaji službe na podlagi danih podatkov
  • našteje, v katerih primerih ni dovoljeno sklepati pogodb in opravljati varnostnih poslov
 • Prepreči vstop v območje, ki ga varuje, ali izstop iz njega
  • prepreči dostop nepooblaščeni osebi k objektu, k osebi ali na območje, ki ga varuje
  • zadrži osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju ali prekršku ali ki jo sumi storitve kaznivega dejanja, do prihoda policije in pri tem spoštuje človekove pravice in svoboščine
  • preprečil vstop ali izstop vozilu ali osebi s prtljago, če tako zahtevajo na vidnem mestu obešena pravila varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda, in ravnanje utemelji
  • preveri kontrolirani tovor glede na dokumentacijo, ki spremlja tovor ali prtljago
  • ustrezno reagira v pogojih silobrana, skrajne sile in grožnje, in ravnanje utemelji
  • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali bi našel nevarne ali sumljive predmete, in ravnanje utemelji
  • našteje načela uporabe najmanjše potrebne sile
  • razvrsti dana kazniva dejanja po načinu pregona
  • našteje pravice in dolžnosti varnostnikov
  • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
  • pove kaj je silobran, skrajna sila in grožnja
  • tolmači tovorni list, dobavnico ali dovolilnico za izhod
 • Ukrepa v varnostnih situacijah
  • pogasi začeti požar z različnimi gasilnimi aparati
  • v simulirani situaciji nudi osnovno prvo pomoč in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
  • zavaruje kraj in pove, v katerih primerih ga lahko spremeni
  • zavaruje sledove kaznivega dejanja pred uničenjem in spreminjanjem in utemelji ravnanje
  • za opisano situacijo pove, kako in koga bi poklical, kaj bi povedal v obvestilu, ter odgovor utemelji
  • našteje vire požarne ogroženosti
  • opiše možnosti uporabe video materiala
 • Postreže stranko
  • v simulirani situaciji postreže stranko, ki kliče
  • v simulirani situaciji pravilno usmeri stranko in izpelje postopek preverjanja istovetnosti osebe, ki vstopa
  • opiše postopek sprejemanja in izdajanja ključev ter dokumentiranja izdaje ključev
 • Napiše poročilo na podlagi danih podatkov
  • napiše poročilo o času in stanju na kontrolnih točkah
  • napiše poročilo o delu
  • napiše poročilo o dogodkih
  • napiše poročilo o uporabi najmanjše potrebne sile
varuje na prireditvah
 • usmerja na cestnih zaporah
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • vizualno nadzira varovano območje
 • prepoznava nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • usmerja vozila na parkirna mesta
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
 • prepozna in odvzame nevarne predmete
 • obvlada uporabo različnih detektorjev
 • varuje parkirišča, odre in garderobe
 • usmerja skupine ljudi ob zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • prepreči pojave vandalizma
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • Usmerja na cestni zapori
  • za opisano situacijo pove, kakšen je postopek in opiše komunikacijo z osebo, ki pride do cestne zapore
  • usmeri vozila na parkirna mesta
 • Ukrepa v primeru nevarnosti
  • pokaže, kako bi sprostil evakuacijske poti
  • opiše, kako se vizualno nadzira varovano območje
  • opiše, kako bi varoval parkirišče, oder ali garderobo
  • pove, kako in kakšna navodila in ukaze bi dajal za evakuacijo ob nevarnostih
 • Pregleda obiskovalce in vstopnice
  • pregleda vstopnice in vabila
  • v simulirani situaciji pregleda obiskovalca ali gosta prireditve in odvzame morebitne nevarne predmete
  • uporabi detektor
  • našteje osebne uradne dokumente
 • Izvede prve varnostne ukrepe v nevarnosti
  • našteje zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
  • opiše, kakšne so nevarne okoliščine in predmeti
  • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
  • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
  • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za ljudi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS 126 /2003)
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (grdivo ZRSZV)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ksenija Južnič, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word