tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 23.07.2019 , Ur.l. 604-8/2012/91

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo 8583614011

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije

SOK 5, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo 85836140  in  točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim  pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
 • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.

*Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja
Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

načrtovanje delovnega postopka

10

priprava delovnih sredstev in delovnega okolja

Izvedba

skladnost izvedbe z načrtovanim delovnim postopkom

50

natančnost in doslednost pri izvajanju postopkov dela

upoštevanje delovnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje priporočil za izvajanje del na 3D-tiskalniku (izbor parametrov, vrste materialov, klimatske razmere  …)

Dokumentacija

priprava dokumentacije

10

Zagovor

utemeljitev pomena sledljivosti in kakovosti tehnološkega procesa in 3D-izdelka

30

utemeljitev izbranih postopkov dela

 

Izločilna merila:

 • nepravilno upravljanje in zagon sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljene prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • 3D-sistem npr. z ekstrudiranjem termoplasta (npr. FDM-tehnologija) ali DLP-tiskalnik
  • računalnik z ustreznimi datotekami za upravljanje in izdelavo 3D-izdelka z npr. FDM- ali DLP-tehnologijo
  • ročno orodje za upravljanje FDM-sistema in čiščenje 3D-izdelka (izvijač, lopatica za odstranjevanje, brusni papir, pile  …)
  • material za izdelavo 3D-izdelka

 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8  in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij, pridobljene v gospodarstvu ali v izobraževanju oz. raziskovalnem delu in
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 7 strojne ali ekonomske smeri in pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij in
  • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagodi 3D-računalniški model za izdelavo izdelka in prenese datoteko na stroj
 • odpravi morebitne napake in pomanjkljivosti v 3D računalniškem modelu
 • izvozi 3D-računalniški model v primeren datotečni format
 • v dogovoru s stranko izbere material glede na funkcijo, uporabnost izdelka
 • 3D-model prilagodi zmogljivostim stroja za 3D-tisk in dodajalne tehnologije
 • 3D-računalniški model ali več njih postavi v simulirano delovno območje stroja
 • po potrebi (odvisno od postopka) izriše podporje
 • datoteko prenese na stroj
 • pozna osnove programov za 3D-modeliranje
 • pozna različne vrste 3D-datotek
 • razlikuje med osnovnimi pojmi 3D-modeliranja (površine, solidi-volumenski modeli, trikotniki ...)
 • pozna prednosti in slabosti različnih možnosti priprave 3D-modela (skeniranje, modeliranje …)
 • pozna prednosti in slabost različnih materialov (kovinski in nekovinski)
 • pozna različne postopke 3D-tiska in dodajalnih tehnologij
 • pozna optimizacijo 3D-datotek

Pripravi 3D-delovno datoteko (izbere z nabora nalog s strani komisije):
 • pripravi se na delo
 • prevzame in pregleda STL-datoteko in v primeru neustreznosti ustrezno ukrepa
 • komisiji pojasni, na kaj je pozoren pri pregledu datoteke
 • 3D-model postavi v navidezni delovni prostor
 • kreira delovno datoteko
 • delovno datoteko prenese na strojupravlja sistem za 3D-tisk in dodajalno tehnologijo
 • preveri nastavitve in čistost posameznih pomembnih delov stroja
 • nastavi parametre izdelave in pri tem upošteva lastnosti stroja in materiala
 • pregleda kakovost in količino materiala
 • nadzoruje primerno temperaturo, vlago in čistost prostora
 • aktivira stroj za 3D-tiskanje in dodajalno tehnologijo
 • spremlja začetni zagon delovanja stroja
 • ustrezno reagira v primeru nepravilnosti v delovanju stroja
 • varno ugasne stroj
 • se zaščiti
 • varno odstrani izdelek iz stroja
 • očisti stroj
 • sproti beleži težave v delovanju sistema  in predlaga izboljšave/optimizacijo
 • pozna posamezne dele stroja in njihove funkcije
 • pozna lastnosti različnih materialov in specifike razmerij med starim in novim materialom
 • zna pravilno skladiščiti material
 • pozna postopek zagona in pravilnega delovanja stroja
 • pozna postopke varne ustavitve stroja in vnovičnega zagona stroja
 • pozna postopke za varno odstranjevanje izdelka iz stroja
 • zna očistiti stroj in delovno okolje
 • pozna načine lastne zaščite
 • pozna merila kakovosti za nadzor kakovostne izdelave izdelka
 • zna prepoznati težave v delovanju sistema in predlagati izboljšave

Upravlja sistem za 3D-tisk in dodajalno tehnologijo:
 • upošteva tehnološke lastnosti stroja in materiala
 • nastavi parametre izdelave
 • komisiji pojasni vpliv parametrov na kakovost izdelka in delovanje stroja
 • izvede zagon stroja in spremlja ter po oceni komisije utemelji/razloži/pojasni delovanje oziroma tehnološki proces njegovega delovanja
 • našteje in utemelji tri najpogostejše težave pri zagonu in delovanju stroja
 • varno odstrani izdelek
 • ugasne in očisti stroj ter pojasni pomeni opravljenega dela
 • ustno oceni in ovrednoti kakovost 3D-izdelka
čisti in obdela izdelek
 • se zaščiti
 • od izdelka odstrani odvečni material in/ali podporje
 • odvisno od postopka utrdi ali speska izdelek
 • površinsko obdela izdelek (npr. poliranje, barvanje …)
 • zaščiti izdelek pred poškodbami
 • poskrbi za varno ravnanje z izdelkom in ga pripravi za predajo naročniku
 • pozna izdelke za samozaščito in pomen le-teh za zdravje
 • pozna različne postopke odstranjevanja in shranjevanja odvečnega materiala
 • pozna obdelovalne postopke lakiranja, utrjevanja, brušenja, poliranja
 • zna primerno ravnati z izdelkom
Čisti in obdela, dodela 3D-izdelek:
 • odstrani odvečni material
 • očisti in pospravi delovno okolje
 • predlaga in utemelji postopek dodatne obdelave izdelka ter po potrebi izvede poobdelavo izdelka

skrbi za sledljivost in kakovost tehnološkega procesa in izdelka
 • upošteva predpise sledljivosti tehnološkemu procesu in materialu
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • zagotavlja kakovost izvedbe tehnološkega procesa izdelave izdelka
 • pozna pomen sledljivosti izdelka
 • vodi ustrezno dokumentacijo o sledljivosti izdelka
 • ustrezno ukrepa v primeru nepravilnosti
 • pozna SIST-ISO-standarde kakovosti
Sledi in skrbi za kakovost tehnološkega procesa in 3D-izdelka:
 • pojasni pomen sledljivosti in kakovosti tehnološkega procesa in 3D-izdelka

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Drstvenšek, I. (ur.): Slojevite tehnologije/Layered Technologies. Slovenija, Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004.
 • http://www.rapiman.net/technology.php

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Tjaša Zupančič Hartner, 3D-med, d.o.o., SNOP
 • Kaja Antlej, IB-PROCADD, d.o.o.
 • Erik Bačar, PIPISTREL 3D-Studio, d.o.o.
 • Gregor Kladnik, Gorenje, d.d.
 • dr. Tomaž Brajlih, Fakulteta za strojništvo Maribor
 • Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • dr. Gorazd Golob, Naravoslovno-tehniška fakulteta
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje


tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word