tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Viličarist/viličaristka 8400.014.3.1

Klasius-P16

Transport (1041)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Viličarist / viličaristka 84000140 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

- Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
 • obvladovanje določenega zaporedja dela,
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

       Deli preverjanja v %:

 • pisno preverjanje: 40 %
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 20 %
Izvedba 50 %
Dokumentacija 10 %
Ustni  zagovor 20 %

Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih   točk.    

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalec/upravljalka viličarja (8333.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Učilnica,
  • poligon - asfaltirana oziroma betonska površina, dvižna platforma, najmanj 4 palete z  različnimi vrstam in težami tovora, stožci za ovire,
  • viličar z minimalno nosilnostjo 2000 kg
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj  en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike
  • najmanj  en član višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri in strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
  • najmanj  en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z upravljanjem viličarja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
 • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost (vrste palet), glede na tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
 • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine dviga tovora
 • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
 • upravlja s skenerji
 • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
 • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
 • zna upravljati plinske, motorne ali električne viličarje
 • zna določiti uporabo ustrezne mehanizacije za določeno opravilo
 • pozna opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
 • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
 • pozna navodila za uporabo delovnih sredstev
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
 • pozna splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
 • seznanjen je z uporabo zaščitne opreme

Pripravi načrt za manipulacijski proces

 • opredeli vlogo načrta dela
 • naredi načrt dela
 • opredeli manipulativne naloge
 • določi načela varnega dela

Pripravi manipulativni proces

 • opredeli potrebno dokumentacijo za manipulacijo
 • se seznani z nalogami za manipulacijo
 • preveri  in določi stanje in opremo viličarja
 • pripravi viličarja za manipulacijo
 • opiše sestavne dele vozila
 • opiše delovanje sklopov viličarja

Izbere viličarja v dogovoru s komisijo

 • opredeli blagovno tovorno enoto
 • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
 • določi kriterije uporabe viličarjev
 • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
 • opredeli karakteristike viličarja
 • upravlja z viličarji
 • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in 
 • tovornega prostora
 • opredeli elemente varnega dela
 • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi pogoje varnega dela
opravlja premike blaga z uporabo viličarja
 • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • po potrebi očisti prispelo blago
 • prevzema in odvaža blago
 • vizualno prekontrolira stanje blaga
 • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
 • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
 • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
 • pravilno odlaga blago
 • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
 • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
 • preskladišči blago
 • opravlja medskladiščno manipuliranje
 • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
 • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
 • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
 • sprejme nalog za oddajo blaga
 • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
 • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
 • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
 • vodi evidenco o količini oddanega blaga
 • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
 • zna kontrolirati blago in beležiti poškodbe na prevzetem blagu
 • pozna navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
 • zna ustrezno odlagat prevzeto blago, ravnati z njim in ga skladiščiti
 • zna voditi ustrezno evidenco o mestu skladiščenega blaga
 • pozna pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
 • pozna pravila medskladiščnega manipuliranja
 • zna beležiti poškodbe, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
 • pozna načine vodenja evidenc o preskladiščenem blagu in količinah
 • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
 • zna ločevati odpadno blago in ga odvažati na ustrezne prostore za uničenje

Izvede manipulacijo z viličarjem v dogovoru s komisijo

 • opredeli blagovno tovorno enoto
 • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
 • določi pogoje izvajanja manipulacij
 • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
 • opredeli karakteristike viličarja
 • upravlja z viličarjem
 • sprejme blago za manipulacijo
 • manipulira blago
 • naklada prevozno sredstvo
 • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora
 • opredeli elemente varnega dela
 • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
 • uporabi zaščitna sredstva
 • določi pogoje varnega dela
 • evidentira dogajanja manipulacije
 • izpolni izbrano dokumentacijo
 • izda potrebno dokumentacijo

Opredeli načela in vsebine uporabe viličarja v posameznih situacijah

 • opredeli uporabo viličarja
 • določi uporabo tehničnih in eksploatacijskih lastnosti  viličarja
 • določi pogoje uporabe viličarja glede na vrsto in načine manipulacij
 • določi pogoje optimiranja uporabe viličarja
 • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
 • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji
 • določi pogoje varne uporabe viličarja
 • določi pogoje varne namestitve tovora
 • določi elemente in  način uporabe infrastrukture

Izvede ukrepe varnega dela

 • opredeli ukrepe varnega dela
 • navede ukrepe ohranjanja okolja in čistoče delovnega okolja
 • navede načela varnega dela z viličarjem
 • navede ukrepe varnega ravnanja z viličarjem
 • opredeli pravno regulativo za delo
 • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
 • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS 101/04)
 • Pravilnik o varnosti pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (UL SFRJ 30/69)
 • Pravilnik o vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (UL SFRJ 30/65)
 • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (UL SFRJ 30/68)
 • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil (UL RS  24/96)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS 87/02)
 • B. Pantar, univ. dipl. inž. str., J. Horvat, univ. dipl. inž. str.: Viličarji v notranjem transportu,  ZVD, 1998
 • A. Podlogar, univ. dipl. inž. str.: Opis Viličarjev, ZTI, 2001
 • A. Tomaževič, var .inž.: Varno delo z viličarji, ZTI, 2001
 • F. Hudnik, dipl. inž: Notranji transport
 • Marjan Metljak: Noranji transport – prometni predpisi; ZTI, 1977
 • Prospekti, katalogi in navodila za varno delo proizvajalca

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Robi Truden, SABOD d. o. o.
 • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word