tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 8400.011.5.1

Klasius-P16

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Skladiščnik / skladiščnica v logistiki 84000110 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja poklicna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti po programu srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja Logistični tehnik z opravljenimi strokovnimi moduli: Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava in Logistika potniških tokov.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

           -    Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • Pripravo kandidata na delo,
 • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
 • obvladovanje določenega zaporedja dela,
 • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

Deli preverjanja v %:
 • pisno preverjanje: 40 %
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 40
dokumentacija 30
ustni zagovor 20

Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Skladiščnik/skladiščnica (4131.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Učilnica
  • ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema
  • skladišče z uporabnim dovoljenjem, ki ustreza določilom zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  • vhodna in izhodna dokumentacija za blago, ki je v skladišču,
  • viličar,
  • različne vrste in teže tovora.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • Najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike,
  • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri,
  • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom na področju logistike

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzame blago
 • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
 • vozniku vozila določi razkladalno mesto
 • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
 • s pomočjo skenerja ali s pregledom prevzemne dokumentacije prevzame blago
 • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
 • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa
 • raztovori vozilo
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • izvaja kontrolo prevzetega blaga
 • preverja in kontrolira rok uporabnost blaga
 • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov, LOT-številke, datume izdelav ipd.
 • zagotavlja sledljivost blaga
 • preverja in kontrolira čistost in nepoškodovanost blaga
 • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
 • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
 • razlike v količini in kvaliteti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
 • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
 • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje, ipd.)
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • pozna tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo
 • pozna naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk in delo z njimi
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z njo
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • obvlada postopek pregleda tovora, tako vizualno kot na podlagi dokumentacije, in zna primerno ukrepati, če je kaj narobe
 • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
 • pozna deklariranje blaga
 • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi

Prevzame blago na skladiščenje

 • opredeli potek sprejema vozil
 • prevzame potrebno dokumentacijo
 • analizira potrebno dokumentacijo
 • analizira kontrolo blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izvede potrebno manipulacijo  blaga
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • deklarira blago
 • izbere (določi) ustrezne manipulativne naprave
 • opiše celoten potek prevzema blaga
 • našteje najpogostejša neskladja pri prevzemu blaga
 • napiše komisijski zapisnik za neskladja: glede na količino blaga, poškodovanost blaga in glede na skrito napako
 • obrazloži, na kaj je potrebno biti pozoren ob deklariranju blaga
 • praktično prikaže deklariranje blaga
 • opiše standarde izmenljivih palet
skladišči blago
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • preveri označevanje
 • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
 • ročno ali računalniško evidentira, sortira uskladiščeno blago
 • razporeja blago po skupinah
 • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako daupošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
 • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • pozna in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje
 • pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • seznanjen je z organizacijo dela v podjetju in sodeluje z različnimi službami
 • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
 • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
 • pozna sortiranje tovornih enot po različnih kriterijih in zahtevah
 • pozna standarde skladiščenja
 • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
 • pozna sodobna informacijsko-komunikacijska orodja

Izvede procese skladiščenja

 • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
 • določi manipulativne enote
 • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
 • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
 • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
 • našteje opozorilne znake na embalaži
 • razloži pomen oznak na embalaži
 • razloži na kaj je potrebno biti pozoren pri skladiščenju blaga
 • našteje, katero blago je potrebno izločiti iz rednega uskladiščenja 
pripravi blago za oddajo
 • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
 • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po naročilu kupca
 • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
 • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
 • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
 • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
 • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
 • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
 • obvlada postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
 • pozna komisioniranje blaga
 • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
 • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
 • obvlada organizacijo odpreme blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
 • obvlada odpremo blaga glede na želje in zahteve naročnika
 • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
 • zna uporabljati sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
 • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže

Pripravi blago za odpremo

 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
 • tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • pripravi blagovne enote
 • komisionira blago
 • opredeli potrebne kriterije
 • pripravi in izpolni potrebne dokumente (uredi potrebno korenspodenco)
 • komunicira s prevozniki, z lastniki blaga, naročniki blaga in drugimi
 • daje potrebna navodila udeležencem
 • opiše celoten proces komisioniranja blaga
 • opiše, kako se načrtuje optimalna komisionirna pot
 • opiše, kako se zavaruje blago pred poškodbami med transportom
 • opiše, kako morajo biti komisioni označeni
 • našteje vrste izhodnih kontrol blaga
 • opiše načine izvedbe različnih izhodnih kontrol
opremlja blago
 • izbere pravilen komision
 • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
 • organizira nakladanje na odpremno vozilo
 • označeno blago naloži na odpremno vozilo
 • evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
 • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
 • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • pozna načine optimatizacije skladiščenja
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
 • pozna deklariranje blaga
 • obvlada postopke sestave in vodenja evidenc pošiljk in embalaže

Odpremi blago

 • izvede potrebne ukrepe za odpremo blaga
 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izbere ustrezne manipulacijske naprave
 • določi kriterije manipulacije blaga
 • interpretira  informacije z blaga, deklaracije in embalaže
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
 • tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opiše celoten postopek odpreme blaga
 • našteje na kaj je pozoren pri pregledu ustreznosti vozila pred nalaganjem blaga
 • našteje, proti kakšnim potrdilom izda blago
skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
 • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
 • označi vrnjene izdelke
 • vrnjene izdelke ločeno skladišči
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pozna pritožbene postopke in roke vračila
 • zna svetovati strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov

Izvede procese skladiščenja neustreznega in odpisanega blaga

 • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • določi razmere za varno delo
 • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
 • določi kriterije manipulacije blaga
 • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
 • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
 • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
 • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • izvede postopke evidentiranja blaga
 • izvede korenspodenco ob prevzemu blaga in nadaljnjih postopkih ravnanja z blagom
 • sodeluje  z udeleženci v postopkih reklamacij
 • opiše zakaj prihaja do vračil blaga s trga
 • našteje dovoljene roke za vračilo blaga s trga
 • opiše načine skladiščenja blaga glede na vrsto neustreznosti
 • razloži kako mora biti označeno uskladiščeno neustrezno blago
opravlja permanentno inventuro v skladišču
 • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen Protokol logističnih procesov, protokol dela ipd.
 • pripravi blago za inventuro
 • izvaja inventuro
 • prešteva in beleži zalogo blaga
 • prešteva in beleži določeno število artiklov
 • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokaciji
 • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
 • obvlada uporabo različnih evidenc in programskih oprem za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • obvlada spremljanje evidenc glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela s temi sredstvi v skladišču
 • obvlada postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
 • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke arhiviranja in obveščanja ob ugotovljenih nepravilnostih
 • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga

Izvede inventuro blaga

 • pripravi potrebno korenspodenco med udeleženci
 • sodeluje z ostalimi službami v podjetju
 • pripravi izvedbo in postopke inventure
 • izvede inventuro
 • izvede ukrepe za varno delo
 • izvede ukrepe za zaščito blaga
 • evidentira postopke inventure
 • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
 • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
 • opiše pomen letne inventure blaga
 • opiše pripravo skladišča na letno inventuro blaga
 • našteje postopke pred pričetkom inventure blaga
 • opiše celoten postopek inventure
 • našteje, katere podatke zajema in kontrolira inventura blaga
 • našteje možnosti internih inventur blaga
 • opiše pomen internih inventur blaga
kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • skrbi za izvajanje standardov HACCP ter beleži kritične točke sistema HACCP
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega plana skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
 • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
 • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega plana s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • pozna elemente varstva pri delu
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela z blagom

Uporabi standarde in ostale potrebne pravne vire

 • določi potrebne pravne vire in standarde za ohranjanje blaga
 • določi kriterije za ohranjanje blaga
 • izvede postopke kontrole blaga
 • določi ukrepe za sledljivost blaga
 • določi elemente-postopke nadzora kakovosti izvajanja skladiščnih procesov
 • racionalizira skladiščne procese
 • določi elemente varnega dela
 • razloži varstvo pri delu zaposlenih
 • našteje možne kritične točke za beleženje standarda HACCP
 • obrazloži sistem sledljivosti blaga od vhoda preko skladiščevanja do izhoda
 • razloži postopke dela v skladišču: vhod in prevzem blaga, uskladiščenje, preskladiščenja, pripravo blaga za odpremo in odpremo blaga
odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence
 • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) v skladu z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
 • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
 • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
 • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
 • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
 • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
 • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom

Spremlja stanje posebnega blaga

 • vodi in izvaja postopke nadzora nad blagom
 • vodi in izpolnjuje potrebno korenspodenco
 • izvede ustrezne ukrepe ob določenih običajnih odstopanjih stanja blaga
 • izvede ukrepe varnega dela
 • razloži skladiščenje blaga, ki je neprimerno za nadaljnjo prodajo
 • našteje elemente varstva pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Marko Cedilnik, Franci Pušenjak (2008). Učinkovito upravljanje logistike v proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetjih. Priročnik in zgoščenka. Ljubljana:  založba forum Media.
 • NEUFERT (2008). Projektiranje v stavbarstvu. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • mag. Cveto Godnič (2001). Tehnologija prometa. Maribor: Samozaložba.
 • Franjo Friščić (2004). Transportna sredstva, dvigala in prenašala. Ljubljana: Tehniška založba RS

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d.d
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
 • Robi Truden, SABOD d.o.o.
 • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word