tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov 0354686011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/organizatorka kongresnih prireditev 8120.006.6.1

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Organizator/organizatorka kongresnih prireditev 8120.006.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost,
 • nastop kandidata: prepričljivost, sposobnost pridobivanja novih strank in ohranjanja stalnih,
 • učinkovito komuniciranje s stranko z upoštevanjem bontona in pravil poslovnega komuniciranja,
 • racionalna poraba materiala, energije in časa,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja                           Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge               10
izvedba      50
dokumentacija 10
ustni zagovor            30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti (3429.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Prostor za preverjanje znanja,
  • osebni računalnik z dostopom do interneta.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

  • najmanj en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja kongresne dejavnosti,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja ekonomskih ali organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj na področju kongresne dejavnosti ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja tujega jezika (angleščina ali nemščina ali italijanščina) in 5 let delovnih izkušenj na področju kongresne dejavnosti ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja razmere na trgu kongresne dejavnosti in trende v turistični dejavnosti
 • analizira strukturo trga kongresne dejavnosti
 • zbira in analizira informacije o pobudnikih in naročnikih kongresnih storitev
 • upošteva različne vrste udeležencev in njihove spremljevalce
 • prepozna specifične potrebe in želje udeležencev
 • spremlja trende v kongresni dejavnosti
 • spremlja delovanje zaposlenih v kongresni dejavnosti
 • spremlja stanje na turističnem trgu in pridobiva informacije ter ugotavlja nove trende na področju dopolnilnih turističnih dejavnosti v destinaciji
 • pozna značilnosti domačega in mednarodnega kongresnega trga
 • pozna domače in mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s kongresi
 • zna razlikovati vrste poslovnih srečanj in kongresov
 • pozna ekonomski vpliv kongresov
 • pozna pobudnike in naročnike kongresov

Izkaže zanje iz osnov kongresne dejavnosti (po izboru komisije):

 • predstavi trg kongresne dejavnosti
 • opredeli aktualne smernice v kongresni dejavnosti
 • navede značilnosti kongresnega trga
 • predstavi organizacije, ki se ukvarjajo s kongresno dejavnostjo
 • klasificira in opiše poslovne dogodke
 • razloži ekonomski vpliv kongresne dejavnosti
 • opredeli razliko med investitorji, naročniki in kupci
 • pojasni razliko med organizatorji in upravljavci dogodkov
svetuje strankam in sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in organizacijskimi odbori, zadolženimi za organizacijo kongresnih prireditev
 • posreduje osnovne informacije o kongresni dejavnosti in organizaciji kongresov
 • svetuje stranki pri izbiri kongresne dvorane …..
 • sodeluje s podizvajalci
 • sklepa pogodbe z naročniki in s podizvajalci ter skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • zna izbrati kraj za izvedbo poslovnih dogodkov in kongresov
 • zna upoštevati ključne dejavnike, ki vplivajo na izbor kraja poslovnega dogodka
 • pozna osnovne standarde za kongresne dvorane
 • pozna osnovno tehnično opremljenost

Pojasni vlogo deležnikov pri oblikovanju kongresne ponudbe (po izboru komisije):

 • na konkretnem primeru oblikuje kongresno-turistično ponudbo
 • opredeli vrste storitev, ki so sestavni del kongresno-turistične ponudbe
 • izpostavi vlogo operativnih servisov
 • razloži pomen vključevanja potencialnih strateških partnerjev na nivoju destinacije

Pripravi načrt za konkretni dogodek (po izboru komisije):

 • na konkretnem primeru pojasni prednosti in slabosti destinacije za organizacijo kongresa
 • opredeli ključne dejavnike za izbor kraja poslovnega dogodka
 • časovno načrtuje
 • načrtuje postavitve dvoran in pojasni osnovne standarde
 • načrtuje možne postavitve dvorane
 • opredeli osnovno tehnično opremo
 • opiše opremljenost prostorov za novinarje
 • na konkretnem primeru načrtuje celovito varovanje
 • opredeli aktivnosti organizatorja v zvezi z zavarovanjem kongresa
pripravlja kongresno-turistične ponudbe ter izvaja trženjske aktivnosti
 • oblikuje kongresno-turistično ponudbo glede na potrebe in zahteve stranke
 • upošteva strukturo potrošnje udeležencev ter njihovih spremljevalcev
 • pripravlja kandidature za kongrese in prezentacije
 • usposobljen je za trženje kongresov
 • usposobljen je za uporabo različnih načinov promocije
 • sodeluje s kongresno-storitvenimi službami (operativni servisi)
 • sodeluje s kongresnim uradom
 • zna zbrati informacije o potencialnih strankah in konkurentih
 • zna pripraviti kandidaturo za kongres
 • zna lobirati
 • zna pridobiti ustrezne licence
 • zna pripraviti ponudbo in predračun
 • zna oceniti prednosti in slabosti destinacije
 • zna narediti trženjski načrt
 • zna uporabljati trženjska orodja
 • pozna prodajne strategije
 • obvlada proces pogajanj
 • obvlada osnove pogodbenega prava oz. zna skleniti pogodbe s ponudniki in strankami
 • zna vzpostaviti strateška partnerstva na ravni destinacije

Izkaže znanje iz organizacije kongresov (po izboru komisije):

 • predstavi elemente kandidature za kongrese in prezentacije
 • izpostavi vlogo Kongresnega urada
 • našteje licence, ki so potrebne za kongres
 • na konkretnem primeru pripravi predračun
 • pojasni davčni vidik poslovanja
 • načrtuje sestavo delovnega tima
 • uporabi metode in tehnike dela pri reševanju problemov

Navede temeljne sestavine pogodbe s ponudniki in strankami.

pripravlja proračun kongresne prireditve v sodelovanju s finančno službo
 • pripravi predračun in proračun za kongres
 • načrtuje prihodke in stroške
 • kalkulira in oblikuje ceno
 • določa kotizacijo
 • oceni finančno tveganje
 • pripravi obračun kongresa
 • zna finančno ovrednotiti kongres
 • pozna zakonitosti gibanja stroškov
 • zna izračunati prag rentabilnosti
 • zna določiti načine in roke plačila
 • zna finančno voditi kotizacije
 • zna izračunati finančni izid

Na konkretnem primeru pripravi proračun za kongres (po izboru komisije):

 • izvede kalkulacijo in oblikuje ceno kongresa
 • opredeli dokumente, ki so potrebni za pripravo in izvedbo kongresa
 • predstavi metode in tehnike dela pri reševanju problemov
 • opredeli pojem denarnega toka
 • pojasni postopek izračuna finančnega izida
 • našteje metode vrednotenja in poroča o dogodku
načrtuje, organizira in izvaja kongresne prireditve
 • obvlada dela in naloge profesionalnega kongresnega organizatorja
 • načrtuje vse elemente, potrebne za uspešno izvedbo kongresa (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične zahteve, posebne zahteve gostov, gostinske storitve, časovni razpored prireditve, spremljajoča ponudba, prenočišča, varnost …)
 • načrtuje, izvede in analizira kongres kot projekt
 • vodi organizacijske priprave
 • koordinira izvajanje storitev
 • nadzoruje zaključna dela projekta
 • analizira uspešnost projekta
 • upošteva protokol
 • organizira tiskovne konference in načrtuje prostore in opremo za novinarje
 • obvlada krizni menedžment
 • zna načrtovati poslovne dogodke in prireditve
 • pozna deležnike v procesu načrtovanja in načine načrtovanja
 • zna organizirati kongres kot projekt (od pridobivanja do tehnične priprave in izvedbe kongresav po pravilu: od svetovalca – tudi finančnega in davčnega – do profesionalnega kongresnega organizatorja (PCO)
 • pozna prireditveni protokol
 • zna prepoznati probleme, ki se pojavijo pri organizaciji kongresov, in jih uspešno reševati
 • zna vzpostaviti partnerski odnos z novinarji in drugimi predstavniki javnosti
 • zna uporabiti metode in tehnike analiziranja in ovrednotenja uspešnosti izvedbe kongresa
 • pozna opremo in vrste opreme za zagotavljanje jezikovnih storitev (prevajanje, simultano in konsekutivno tolmačenje in lektoriranje)

Načrtovanje trženja kongresa (po izboru komisije):

 • opredeli faze načrtovanja trženja kongresa
 • pojasni uporabo trženjskih orodij in prodajnih strategij
 • opredeli pojem zaprtih dogodkov
 • opiše organizacijo tiskovne konference
 • pojasni pojem kriznega managementa in odzive v kriznih primerih.
organizira in koordinira izvedbo drugih dopolnilnih turističnih dejavnosti in drugih storitev
 • pripravi turistični program za udeležence kongresa in njihove spremljevalce
 • vodi sprehod, ogled, izlet – z različnimi prevoznimi sredstvi, na različne načine
 • predstavi gostom kraj, ponudbo kraja in ostale značilnosti kraja
 • organizira izredni dogodek ter sodeluje pri dokončni pripravi programa tematskih večerov, prireditev itd.
 • pozna dodatno turistično ponudbo destinacije
 • pozna različne zvrsti tematskega turizma
 • zna rezervirati nastanitvene zmogljivosti
 • zna organizirati transferje
 • zna predlagati ustrezne gostinske storitve
 • zna izbrati kulturni in zabavni program
 • pozna medkulturne razlike

Na konkretnem primeru pojasni stranki kongresno ponudbo in opiše njene sestavine (po izboru komisije):

 • našteje možne podizvajalce in različna pogodbena razmerja pri organiziranju
 • navede primere dodatne turistične ponudbe
 • na konkretnem primeru oceni uspešnost kongresa
 • pojasni pojem izrednega dogodka
 • opredeli kulturne posebnosti posameznih narodov
 • razume in upošteva zakonitosti obdarovanja
 • v simulirani situaciji opravi razgovor s tujim naročnikom kongresa

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bubnič, E. et al. (2009). Dogodek od A do Ž: Priročnik za organizacijo in vodenje dogodkov. Ljubljana: Planet GV.
 • Davidson, R., Rogers, T. (2006). Marketing destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events. Oxford: Elsevier.
 • Krug, S. (2000). The Convention Industry Council Manual: A Working Guide for Effective Meetings and Conventions, 7th. ed. Washington, izbrana poglavja.
 • Skupina avtorjev (2006). Profesional Meeting Management: Comprehensive Strategies for Meetings, Convention and Events, 5th. ed. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company, izbrana poglavja.
 • Clark, J. D., Evans, M. R., Knutson, B. J., (1997). Selecting a site for an association convention: an exploratory look at the types of power used by committee members to influence decisions in Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 5 (1).
 • Davidson, R., Cope, B. (2002). Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel, New Jersey: Pearson.
 • Crouch, G. I., Ritchie, J.  B. (1998). Convention site selection research: a review, conceptual model and propositional framework in Journal of Convention and Exhibition Management 1(1).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Miha Veberič, Zdravilišče Radenci
 • Patricija Furlan, OZS
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Iris Kociper, Športni center Pohorje
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turističn-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word