tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Menedžer/menedžerka turistične agencije 0654726011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Menedžer/menedžerka turistične agencije 8120.005.6.1

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih agencij 8120.005.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • 5 let delovnih izkušenj iz področja turizma

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost,
 • nastop kandidata: prepričljivost, sposobnost pridobivanja novih strank in ohranjanja stalnih,
 • učinkovito komuniciranje s stranko z upoštevanjem bontona in pravil poslovnega komuniciranja,
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja                           Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge              10
izvedba      50
dokumentacija 10
ustni zagovor            30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih agencij (1316.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Prostor za preverjanje znanja,
  • osebni računalnik z dostopom do interneta.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

  • najmanj en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 5 let vodstvenih izkušenj v turistični agenciji,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja ekonomskih ali organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma ali izobraževanja na področju turizma,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja tujega jezika (angleščina ali nemščina ali italijanščina) in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma ali izobraževanja na področju turizma.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje in organizira delo zaposlenih, da zagotovi optimalno izvajanje delovnega procesa v turistični agenciji
 • odreja delo zaposlenim v turistični agenciji
 • razporeja delo podrejenih glede na potrebe
 • obvladuje stroške dela
 • planira in organizira delo zaposlenih v poslovalnici
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna razmestiti prave osebe na prava delovna mesta
 • zna koordinirati delo v poslovalnici
 • zna prilagajati organizacijo dela različnim situacijam
 • pozna načine motiviranja zaposlenih
 • pozna vrste stroškov, njihova razmerja in zakonitosti
 • zna optimirati stroške dela
 • pozna delovnopravne predpise

Izkaže znanje iz načrtovanja in organizacije dela zaposlenih (po izboru komisije):

 • izdela razpored dela in izračuna stroške dela,
 • opredeli delovnopravne predpise
sodeluje s poslovnimi partnerji
 • skrbi za stike s poslovnimi partnerji
 • skrbi za brezhibno IT-opremo
 • pozna pomen stalnega komuniciranja s poslovnimi partnerji
 • pozna vlogo brezhibne IT-opreme, ki podpira operativno delo
 • zna vzpostaviti agentsko mrežo
 • pozna vrste pogodb na poti pavšalnega proizvoda
 • zna se pogajati in sklepati pogodbe
 • zna selekcionirati podagente (stroški)

Izkaže znanje iz poslovne komunikacije v slovenskem in tujih jezikih (po izboru komisije):

 • v simulirani situaciji opravi razgovor s potencialno stranko in poslovnim partnerjem
 • v simulirani situaciji stranki ponudi in pojasni aranžma tujega poslovnega partnerja
 • na konkretnem primeru pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji
nadzoruje delovni proces v turistični agenciji ter spremlja uspešnost dela
 • nadzoruje delovni proces ter pripravlja pobude in predloge izboljšav v zvezi s poslovanjem
 • spremlja izvajanje posameznih projektov
 • spremlja izvajanje ter preverja izvrševanje delovnih nalog
 • analitično spremlja rezultate poslovnega tima
 • pripravlja analize uspešnosti poslovanja zaposlenih
 • spremlja mesečne realizacije ter stroške, nastale v poslovalnici
 • sodeluje pri načrtovanju razvoja podjetja
 • analizira rezultate prodaje in rezultate storitev
 • načrtuje in oblikuje posebne možnosti prodaje (popusti, rabati, gratisi …)
 • odreja in potrjuje kreditne pogoje, odložena plačila in ostala dejanja za pokritje računov
 • zna raziskati trg
 • pozna potrebe kupcev in ponudbo na trgu
 • zna sprejeti odločitve o potovanju (izbira destinacije, prevoznega sredstva, nastanitve in ostalih storitev)
 • zna se pogajati s partnerji in sklepati pogodbe
 • zna kaklulirati in oblikovati ceno
 • zna izračunati minimalno število potnikov in prag rentabilnosti
 • zna razpisati in promovirati proizvod
 • zna izpeljati potovanje
 • pozna posebne pogoje prodaje
 • pozna metode odobravanja kreditov, odlogov plačil in drugih načinov pokritja računov
 • zna narediti obračun in ugotoviti uspešnost potovanja ali verige potovanj

Oblikuje konkretni pavšalni proizvod (po izboru komisije):

 • opiše postopek raziskave trga in sprejema odločitev o potovanjih,
 • opredeli vrstni red poslovnih dogodkov,
 • določi izbirne kriterije za poslovne partnerje in jih utemelji,
 • razloži uporabo vrste pogodb na poti pavšalnega proizvoda,
 • navede pogoje pridobivanja licenc za prodajo vozovnic,
 • navede elemente ponudbe
 • sestavi aranžma,
 • naredi kalkulacijo in oblikuje ceno aranžmaja,
 • na konkretnem primeru izračuna prag rentabilnosti in minimalno število potnikov
usmerja delo in načrtuje kadrovske potrebe v turistični agenciji
 • sodeluje pri zaposlovanju novih sodelavcev v poslovalnici
 • nudi mentorstvo novo zaposlenim v poslovalnici
 • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
 • skrbi za dobre medsebojne odnose
 • skrbi za usposabljanje in nenehen razvoj in izobraževanje zaposlenih
 • spodbuja in motivira zaposlene, jih nagrajuje ter nadzira disciplino in obnašanje
 • pozna metode spodbujanja in motiviranja, merila nagrajevanja in nadzora
 • zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
 • razume pomen mentorstva
 • pozna pravne vidike poslovanja
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
 • obvlada timsko delo
 • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih

Na konkretnem primeru pojasni načine motiviranja zaposlenih (po izboru komisije):

 • razloži uporabo motiviranja, spremljanja in merjenja uspešnosti posameznika,
 • sestavi vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih opravi letni razgovor z zaposlenim,
 • reši konkretno zastavljeni problem s področja ravnanja z ljudmi pri delu.
nadzoruje kakovost in učinkovitost dela v turistični agenciji
 • kontrolira kakovost opravljenega dela in ocenjuje delo zaposlenih
 • skrbi za ustvarjanje pozitivnega odnosa do dela in si prizadeva za doseganje ciljev
 • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
 • analizira trg, povpraševanje kupcev, delo konkurentov in ponudbo organizatorjev potovanj
 • postavlja pogoje prodaje aranžmajev in paketov
 • planira in načrtuje potek prodaje (časovni in količinski)
 • načrtuje in razvija spremembe in inovacije
 • pozna rezultate prodaje in vpliv na poslovno uspešnost agencije
 • pozna pravila postavljanja pogojev prodaje
 • pozna metode načrtovanj in planiranja prodaje
 • pozna poti spreminjanja in inoviranja
 • pozna metode raziskave trga

Izkaže znanje o nadzoru kakovosti in učinkovitosti dela v turistični agenciji (po izboru komisije):

 • opiše tipologijo strank
 • pojasni proces izbire in sprejema nakupne odločitve
 • na konkretnem primeru reši pritožbo
 • našteje in pojasni kulturne posebnosti posameznih narodov
vodi in skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za nemoteno izvajanje funkcije bookinga
 • skrbi za usklajenost delovanja bookinga z ostalimi poslovnimi funkcijami
 • nadzira fakturiranje, kontrolo plačil in izterjave dolžnikov
 • pozna osnovne sestavine in proces rezervacije
 • zna uporabljati rezervacijski sistem
 • pozna prednosti on-line rezervacijskih sistemov
 • zna določiti opcije in preference
 • zna izstaviti račune
 • pozna načine plačila
 • zna izdati dokumente za potovanje
 • zna voditi evidenco depozitov in vknjižb
 • pozna pravne predpise

Predstavi distribucijo in promocijo konkretnega pavšalnega proizvoda (po izboru komisije):

 • pojasni merila za izbor podagentov,
 • opiše oblike in metode tržnega komuniciranja,
 • našteje vrste in sestavine načinov promocije,
 • razloži pomen in oblike sodelovanja s podagenti,
 • pojasni namen, organiziranost in učinek delavnice
 • razloži uporabo in prednosti rezervacijskih sistemov,
 • stranki predstavi prodajne pogoje,
 • naredi rezervacijo
organizira in spremlja prodajo različnih vrst vozovnic
 • organizira in spremlja prodajo letalskih/ladijskih vozovnic
 • aktivno sodeluje pri kontroli plačil
 • skrbi za pripravo potovalnih dokumentov, vavčerjev, organizacijo vizumov …
 • pozna pogoje za pridobitev licenc za prodajo vozovnic
 • pozna postopke obračunavanja provizij
 • pozna različne vrste tarif letalskih in drugih prevoznikov
 • zna izdati potovalne dokumente oz. vzpostaviti nadzor nad njihovo izdajo

Izkaže znanja o organiziranju in spremljanju prodaje različnih vrst vozovnic:

 • izpiše vavčer in vozovnico,
 • izda račun,
 • našteje možne načine plačila
opravlja finančne, prodajne in komercialne posle
 • sodeluje pri načrtovanju trženja, prodaje in promocije proizvodov v Sloveniji in tujini
 • spremlja uspešnost poslovanja poslovalnice
 • sodeluje pri oblikovanju proizvodov
 • spremlja prodajne rezultate
 • predlaga izboljšave prodajnih aktivnosti
 • pripravlja načrt prodaje za lastno poslovalnico
 • izdeluje različna statistična in poslovna poročila
 • skrbi za ažurnost ponudbe na internetu
 • opravlja razna opravila v zvezi z e-poslovanjem
 • ocenjuje lokalne priložnosti in išče nove možnosti
 • sprejema osnovne odločitve o kakovosti proizvodov, prodajanih destinacijah, metodah prodaje
 • oblikuje plačilno politiko
 • organizira delo na terenu, opravlja promocijske obiske, predstavitve ipd.
 • skrbi za aktivno finančno stanje podjetja
 • zna oblikovati različne vrste proizvodov (naročene, specialne in pavšalne)
 • pozna pomen odločanja o kakovosti proizvodov
 • zna predstaviti ponudbo potencialnim kupcem
 • pozna trženjska orodja
 • pozna metode dela na terenu in vsebino promocijskih obiskov
 • zna organizirati predstavitvene delavnice
 • pozna elektronsko poslovanje
 • zna določiti proračun za poslovalnico
 • pozna razmerja med stroški za poslovalnico in za posamezne proizvode
 • pozna metode oblikovanja plačilne politike
 • zna narediti obračun za poslovanje podjetja in za posamezne verige proizvodov
 • pozna pomen aktivnega finančnega stanja podjetja

Izkaže znanja iz osnovnih finančnih poslov (po izboru komisije):

 • naredi načrt prodaje za poslovalnico
 • opredeli stroške
 • predvidi in vkalkulira tveganje
 • pojasni vlogo denarnega toka poslovalnice
 • na konkretnem primeru naredi analizo izvedenega posla in jo predstavi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Barberis, P., Bruno, E. (2004). Deutsch im Hotel. Gespräche führen. München: Max Hueber Verlag, izbrana poglavja.
 • Barberis, P., Bruno, E. (2005). Deutsch im Hotel. Korrespondez. München: Max Hueber Verlag, izbrana poglavja.
 • Freyer, W. in Pompl, W. (1999). Reisebüro Management. R. Oldenburg Verlag: München.
 • Rešetar, M. (1996). Turističke agencije. Zagreb: Informator.
 • Syratt, G., Archer, J. (2003). Manual of travel agency practice?. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Yale, P. (1998). The business of tour operations. Harlow: Addison Wesley Longman.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Jagarinec, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word