tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
-
- Turistični informator/turistična informatorka 0885658011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Turistični informator/turistična informatorka 8120.003.5.1

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Turistični informator/turistična informatorka  8120.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja srednje splošne ali strokovne šole
 • znanje 1 tujega jezika na višji ravni
 • znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv Turistični tehnik / turistična tehtnica.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • opravljena storitev z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • kakovost storitve: točnost, ažurnost, izčrpnost informacij
 • učinkovito komuniciranje s klientelo: prepričljivost, sposobnost pridobivanja gostov
 • govorni nastop kandidata: verbalno in neverbalno komuniciranje
 • upoštevanje pravil bontona in osebna urejenost kandidata
 • racionalno porabo materiala in časa
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija0
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Turistični informator/turistična informatorka (4221.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • manjša predavalnica za simulacijo dela informatorja
  • osebni računalnik z internetom
  • statistične publikacije, obrazci
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja družboslovja in
  • splošna znanja na nivoju splošne ali strokovne gimnazije z delovnimi izkušnjami na področju prezentacije turistične ponudbe obrata, kraja, države oz. regij ali
  • srednješolska znanja s področja ekonomije ali turizma z delovnimi izkušnjami na področju prezentacije turistične ponudbe obrata, kraja, države oz. regij

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
oskrbuje stranke in druge ciljne javnosti s promocijskim in informativnim materialom
 • posreduje informacije preko različnih medijev in v različnih jezikih
 • redno obvešča o dogodkih vse ciljne javnosti
 • oskrbuje goste in partnerje z informativno-promocijskimi sredstvi
 • posreduje informacije direktno gostom in strankam v različnih jezikih
 • pošilja informativno-promocijske materiale
 • preverja stanje zalog informativno-promocijskih materialov pri partnerjih
 • izmenjuje informativne materiale med TIC-i
 • pozna oblike in osnovna pravila komuniciranja z različnimi javnostmi
 • pozna medije, preko katerih se komunicira z različnimi javnostmi
 • pozna dejavnike turizma in njegove pojavne oblike
 • pozna turistično ponudbo Slovenije - geografske, zgodovinske, kulturne, politične in gospodarske značilnosti
 • Pripravi informativno-promocijski tekst o določeni novosti v turistični ponudbi v okolju za objavo na spletnih straneh:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi možne uporabnike
 • Pripravi tekst za medije, obvestilo o določeni prireditvi v okolju:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi možne uporabnike
 • Oblikuje promocijsko-animacijski dopis, s katerim odgovarjamo na povpraševanje določenega gosta po izbiri komisije:
  • uporabi različna informativno-promocijska sredstva za določene turistične destinacije in proizvode
  • uporabi informacije različnih nosilcev turistične ponudbe, državnih in občinskih organov in institucij, združenj in medijev
  • oblikuje sporočilo v primerno obliko in predvidi možne uporabnike
  • sporočilo prilagodi različnim cilnjim skupinam
svetuje pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 • nudi promocijsko-informativne storitve in materiale
 • izvaja promocijske aktivnosti za pridobivanje gostov
 • sprejema in obravnava pritožbe in pohvale
 • oblikuje in posreduje pobude za oblikovanje turistične ponudbe
 • posreduje informacije o ustreznih institucijah in kontaktnih osebah
 • ima poglobljena znanja o posameznih območjih turistične ponudbe Slovenije in jih zna posredovati vsem zainteresiranim
 • pozna uporabnost in vlogo naravne in kulturne dediščine v turizmu
 • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem
 • pozna psihologijo prodaje
 • obvlada pomen ustreznega govornega nastopa
 • obvlada pravila obnašanja v različnih situacijah
 • Demonstrira pridobivanje gosta za ponudbo po izbiri komisije:
  • izbere ustrezna informativno-promocijska sredstva
  • predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in ažurnih informacij
  • ustrezno nastopi in upošteva pravila bontona
opravlja statistično analitična dela
 • anketira in intervjuja stranke
 • zbira in spremlja podatke o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu
 • pripravlja poročila za potrebe statističnih služb
 • pripravlja poročila o nastopih na sejmih, borzah
 • pripravlja poročila o odzivih gostov
 • pripravlja letna poročila za ustanovitelja
 • pripravlja finančna poročila in načrte
 • pozna osnovne metode statističnega zbiranja podatkov, analize podatkov, interpretacije in prikazovanja podatkov
 • pozna osnove poslovne matematike
 • Pripravi pisno poročilo o turističnih zmogljivostih in turističnem prometu v kraju ali državi za določeno obdobje:
  • zbere podatke iz ustreznih publikacij in drugih virov
  • izračuna izkoriščenosti zmogljivosti in povprečne dobe bivanja gostov
  • oblikuje podatke v tabelah in grafih za potrebe predstavitve
  • pripravi komentar
predstavlja lokalne skupnosti, regije oziroma države na promocijskih dejavnostih
 • sprejema stranke
 • usmerja stranke
 • animira stranke
 • informira stranke
 • opazuje dogajanje na razstavnem prostoru
 • zaznava tržne priložnosti v okolju
 • pozna pomen marketinške filozofije in prakse, specifičnosti storitvenega marketinga, proces marketinškega načrtovanja in upravljanja
 • pozna konkretne izvedbene načrte trženja turistične ponudbe
 • kandidat pozna in vrednoti prostorske danosti in geografske značilnosti Slovenije
 • pozna naravno in kulturno dediščino in zakonodajo, ki jo ščiti
 • pozna turistične tokove in inovacije v turistični ponudbi
 • pozna pomen ustrezne komunikacije med informatorjem in okoljem, pomen ustreznega govornega nastopa in obvladanja pravil obnašanja v različnih situacijah
 • pozna pravila poslovnega bontona
 • Izvede nastop na stojnici/informacijskem pultu s predstavitvijo turističnega kraja v slovenskem ali tujem jeziku:
  • pripravi stojnico z informativno-promocijskim materialom
  • sprejme gosta z upoštevanjem pravil bontona
  • predstavi ponudbo z navajanjem točnih, izčrpnih in aktualnih informacij
  • prilagodi informacije potrebam gosta, da doseže čimvečjo učinkovitost predstavitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • D. Zorko: Uvod v turizem, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1996
 • J. Bogataj: Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana, 1992
 • Brezovec: Marketing v turizmu: izhodišča za razmišljanje in upravljanje, Turistica, Portorož, 2000
 • V. Peric: Zapisi s predavanj, štud. l. 2001/02, Turistica Portorož
 • E. Osredečki: Nova kultura poslovnega komuniciranja, Oziris, Lesce, 1994
 • T. Zidar: Retorika, moč besed in argumentov, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1996
 • Gosar, M. Jeršič, M. Krušič: Slovenija - turistični vodnik, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996
 • Statistične publikacije

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Marija Rok, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož,
 • Alojz Hudarin, Skupnost TIC Slovenije,
 • Miro Pretnar, GZS,
 • Jasna Radić, Ministrstvo RS za gospodarstvo,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word