tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
-
- Turistični animator/turistična animatorka 5677345011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Turistični animator/turistična animatorka 8120.001.5.1

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Turistični animator/turistična animatorka  8120.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja srednje splošne ali strokovne šole
 • potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti tudi v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv Turistični tehnik in Gostinsko-turistični tehnik

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • opravljena storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • ekološko ravnanje
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil bontona in osebno urejenost kandidata

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge25
izvedba50
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Turistični animator/turistična animatorka (5145.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • predavalnica za simulacijo s tehnično opremo (avdio-vizualna, mikrofon, video, ozvočenje)
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja turizma ali hotelirstva ali športa in 5 let delovnih izkušenj s področja turizma ali rekreacije in
  • visokošolska znanja s področja komunikologije ali ekonomije ali igralstva in
  • srednješolska znanja s področja turizma ali gostinstva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Turistični animator in 8 let delovnih izkušenj s področja organizacije prostega časa

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejme goste
 • dogovarja se z marketinško službo
 • izdela plan sprejemov in informiranja gostov
 • sprejme goste
 • predstavi gostom hišni red in hotelsko ponudbo
 • predstavi gostom animacijski program
 • predstavi gostom kraj in ponudbo kraja
 • pozna bonton in protokol
 • Sprejme gosta v hotelu:
  • pripravi informacije za hotelske goste
  • pozdravi goste in upošteva pravila bontona in protokola
  • predstavi gostom hišni red in hotelsko ponudbo
informira goste
 • pripravi informacije o animacijskih dogodkih v hotelu in okolici za goste
 • posreduje informacije gostom
 • pozna osnovne zgodovinske, geografske podatke o kraju, hotelu
 • pozna osnovne etnološke značilnosti okolja
 • seznanjen je z aktualno situacijo v družbenem okolju
 • seznanjen je s kulturnimi, športnimi in drugimi dogodki v okolju
 • Informira gosta o animacijskih dogodkih:
  • pripravi informacije o animacijskih dogodkih v hotelu in okolici
  • posreduje informacije gostom
organizira in izvaja sprehode in izlete
 • tematsko pripravi izlet
 • pripravi itinerar
 • vodi sprehod oz. izlet
 • pripravi trim sprehod po stopnjah zahtevnosti
 • pozna osnovne sprostitvene tehnike
 • pozna osnovne meditativne tehnike
 • Sestavi program izleta ali sprehoda:
  • načrtuje izlet ali sprehod za različne ciljne skupine gostov in različne dolžine trajanja
  • tematsko pripravi izlet ali sprehod
  • pripravi itinerar
organizira in izvaja dnevno animacijo
 • vodi dnevna druženja za odrasle (tombola, čajanke, degustacije, prezentacije, razgovori, predavanja, demonstracije, igre za deževne dni ipd.)
 • vodi animacije, namenjene otrokom in mladostnikom (družabne igre, kreativne delavnice, tekmovalne, športne, plesne igre)
 • pozna osnove retorike
 • pozna osnove glasbene, likovne ter dramske umetnosti
 • Izvede skeč:
  • načrtuje in pripravi skeč
  • pripravi animacijske pripomočke
  • izvede skeč
 • Izvede otroško likovno ali glasbeno delavnico:
  • načrtuje in pripravi delavnico
  • pripravi pripomočke in material
  • izvede delavnico
 • Izvede delavnico branja, petja in govorništva za odrasle:
  • načrtuje in pripravi delavnico
  • pripravi pripomočke in material
  • izvede delavnico
 • Izvede kviz za odrasle in otroke:
  • načrtuje in pripravi delavnico
  • pripravi vprašanja
  • izvede kviz
organizira in izvaja večerno animacijo (show time)
 • vodi večerna druženja za odrasle
 • obvlada tehniko dela z mikrofonom
 • izvaja točke plesa, petja, igre na odru posamično ali v skupini
 • pozna osnove plesa, koreografije, petja, igre
 • Izvede večerno animacijo v domačem ali tujem jeziku:
  • pripravi večerno animacijo
  • izvede večjezično vodenje prireditve z mikrofonom
organizira in izvaja športno–rekreativno animacijo
 • organizira in izvede športna tekmovanja
 • organizira in izvede zabavna športna tekmovanja
 • izvaja športne in rekreacijske igre, prilagojene ciljnim skupinam gostov
 • pozna pravila splošno uveljavljenih športnih iger v animaciji
 • Izvedba jutranje rekreacije za odrasle ali otroke:
  • načrtuje in pripravi jutranjo rekreacijo
  • pripravi rekvizite
  • izvede rekreacijo
organizira in izvaja posebne tematske dogodke
 • izdela idejni osnutek
 • poišče izvajalce
 • pripravi scenarij programa
 • moderira in izvaja animacijo
 • pozna osnove fundraisinga
 • pozna osnove ekonomike turizma
 • Organizira prireditev:
  • izdela idejni osnutek
  • pripravi scenarij programa
  • navede možne izvajalce
  • navede možne sponzorje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Animacija v turizmu, gradivo za predavanja, Tadeja Jere Lazanski, TURISTICA, 2002
 • Special events, Jeff Goldblatt, Van Nostran Reinhold, 1997
 • Preprosti poslovni bonton, Mitja Tavčar, Novi forum 1997
 • Etični kodeks v turizmu, WTO-TZS, 2001
 • Velika knjiga iger, Roland Gööck, CZ, 1991
 • Ples (družabnost, šport, umetnost), Meta Zagorc, Domus 2001

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Tadeja Jere Lazanski, univ. dipl. org., Turistica – Visoka šola za turizem,
 • Irena Dolinšek, Hoteli Morje – Portorož,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word