tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Menedžer/menedžerka hotelske operative 5586388011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Menedžer/menedžerka manjšega hotela 8110.012.6.1

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Menedžer/menedžerka manjšega hotela 8110.012.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • 5 let delovnih izkušenj na področju namestitvenih obratov

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • kakovost storitve: doslednost, natančnost, strokovnost,
 • nastop kandidata: prepričljivost, sposobnost pridobivanja novih gostov in ohranjanja stalnih,
 • učinkovito komuniciranje z gostom z upoštevanjem bontona in pravil poslovnega komuniciranja,
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja                           Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge              10
izvedba      50
dokumentacija 10
ustni zagovor            30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela (1315.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Prostor za preverjanje znanja,
  • osebni računalnik z dostopom do interneta.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • Najmanj en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja hotelsko-gostinske panoge;
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja ekonomskih ali organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelirstva ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva;
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja tujega jezika (angleščina ali nemščina ali italijanščina) in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelirstva ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
razvija poslovno sodelovanje med različnimi oddelki podjetja
 • načrtuje poslovanje in koordinira delo z drugimi enotami
 • organizira, vodi in koordinira delo enot hotela
 • pozna in oblikuje organizacijsko strukturo hotela
 • pozna in pripravlja delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
 • pozna ponudbo in zmogljivosti hotela
 • pozna opremo v hotelu in spremlja novosti in težnje v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, planiranje in izvajanje dela v posameznih hotelskih enotah ter sodeluje pri izvedbi večjih prireditev v hotelu

Izkaže znanje iz osnov upravljanja hotela (po izboru komisije):

 • našteje funkcije in delovne naloge menedžmenta
 • opiše možne cilje in poslovne strategije
 • za različne vrste hotelov opiše organizacijsko strukturo
 • našteje in pojasni delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
 • opiše ponudbo hotelskih storitev
 • pojasni funkcije posameznih hotelskih oddelkov
 • našteje sisteme kakovosti
 • predstavi vrste stroškov in pomen razmerja med stroški
 • pojasni pravne predpise, ki veljajo za poslovanje hotela
izvaja operativni menedžment v podjetju, s katerim zagotavlja uspešnost in učinkovitost ter kakovost
 • zagotavlja in izvaja sistem kakovosti in drugih predpisov s področja gostinstva
 • skrbi za kakovostno ponudbo v namestitvenem in gostinskem delu
 • predlaga in izvaja standarde kakovosti, kontrole poslovanja, ukrepe za zmanjševanje stroškov
 • delegira naloge in pooblašča zaposlene
 • pozna ukrepe za racionalizacijo poslovanja v vseh oddelkih
 • pozna osnove menedžmenta
 • pozna in oblikuje standarde kakovosti v posameznih oddelkih
 • pozna sodobne težnje v ponudbi hotelskih storitev
 • pozna predpise na področju hotelskega poslovanja
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov

Utemelji različne načine vodenja hotela:

 • na konkretnem primeru reši problem pri organizaciji dela
 • opiše načine vodenja
 • pojasni vodila pri sestavi tima
 • našteje elemente hotelskega kodeksa
 • pojasni pomen lika pozitivne osebnosti odgovorne osebe
 • našteje in pojasni značilnosti dobrega menedžerja
nadzira proizvodne in poslovne procese
 • nadzira izvajanje ekoloških, tehničnih, varnostnih predpisov
 • nadzira delo vseh enot v hotelu
 • preverja izvajanje delovnih nalog sodelavcev, ki so vključeni v delovni proces
 • preverja in nadzira delovne procese
 • preverja učinkovitost organizacije delovnih procesov
 • pozna procese načrtovanja, urejanja, vodenja in koordinacije ter nadziranja in analiziranje poslovanja
 • obvladuje in pozna nadzor standardov kakovosti v prehrambenem in namestitvenem oddelku
 • nadzira učinkovitost izvajanja trženjskih in promocijskih aktivnosti

Izkaže znanje iz analize poslovanja in spremljanja uspešnosti hotela (po izboru komisije):

 • pojasni kako bi v hotelu vzpostavil učinkovit sistem nadzora
 • opiše način preverjanja opravljenih delovnih nalog
 • našteje standarde kakovosti
 • na konkretnem primeru statistično obdela podatke o poslovanju, jih interpretira in napiše poročilo
 • na osnovi konkretne bilance izračuna kazalnike uspešnosti poslovanja
 • pojasni, kje lahko nastanejo ozka grla in predlaga ukrepe
 • izkaže poznavanje okoljevarstvenih, tehničnih in varnostnih predpisov
analizira in spremlja uspešnost poslovanja hotela
 • spremlja poslovanje in pripravlja statistike poslovanja podjetja ter pripravlja predloge razvoja ter organizira delo
 • spremlja trende, raziskave trga, konkurenco, uvaja nove proizvode in storitve
 • ugotavlja uspešnost delovanja hotela
 • analizira rezultate poslovanja
 • predlaga ukrepe za izboljšavo poslovanja
 • piše poročila
 • sestavlja obračune
 • vzpostavi učinkovit sistem kontrole porabe materiala
 • pozna statistične metode obdelave podatkov in izdelavo poročil s pomočjo informacijske tehnologije
 • zna poiskati, primerjati in selekcionirati različne vire informacij
 • pozna zakonodajo o materialnem poslovanju
 • vzpostavi sistem učinkovitega vodenja materialnega poslovanja (hrane, pijač, drobnega inventarja, potrošnega materiala, hotelske kozmetike, čistil ipd.)

Na konkretnem primeru predstavi in utemelji uporabo trženjskih orodij v hotelirstvu (po izboru komisije):

 • navede trende in pojasni metode raziskave trga
 • predstavi in opredeli uporabo trženjskih orodij
 • sestavi hotelski proizvod
 • našteje vrste tržnih poti
 • na konkretnem primeru kalkulira in oblikuje ceno
 • uporabi orodja tržnega komuniciranja
 • pojasni merjenje učinkovitosti tržnega komuniciranja
sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in gosti
 • sodeluje z dobavitelji
 • sprejema naročila za skupine gostinskih storitev
 • sprejema naročila in rezervacije namestitev za posamezne aranžmaje
 • sklepa pogodbe in skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • pozna prodajne tehnike in pristope pri prodaji gostinskih in namestitvenih storitev
 • razume in obvladuje komunikacijske kompetence in pravila poslovnega bontona
 • pozna pravne predpise in zna pravno oceniti sklenjene pogodbe in uzance v gostinstvu

Izkaže znanje iz poslovne komunikacije v slovenskem in tujih jezikih (po izboru komisije):

 • v simulirani situaciji predstavi hotel
 • v simulirani situaciji samostojno in strokovno komunicira s poslovnimi partnerji, z gosti in javnostjo
 • uporabi osnovne jezikovne funkcije in strokovno terminologijo
 • našteje pogodbe v hotelirstvu in pojasni njihovo vsebino
 • navede pravne predpise, ki se nanašajo na zaposlene in na varovanje osebnih podatkov gostov
 • predstavi potencialne ponudnike in pojasni sodelovanje z njimi
 • na konkretnem primeru reši pritožbo gosta
 • predstavi kulturne posebnosti posameznih narodov
upravlja kadrovske zadeve (izvaja kadrovski menedžment)
 • načrtuje in organizira izobraževanje in trening zaposlenih na področju gostinstva
 • planira potrebe po kadrih
 • predlaga kadrovske spremembe
 • pozna pravne predpise
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih po uspešnosti
 • pripravi kriterije za nagrajevanje po uspešnosti
 • spremlja in nadzira pravilnost izvajanja sistema nagrajevanja
 • obvlada timsko delo
 • pozna delovnopravne predpise

Na konkretnem primeru pojasni načine motiviranja zaposlenih v okviru obstoječe zakonodaje (po izboru komisije):

 • predstavi delovnopravne predpise
 • pojasni pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • našteje možne načine motiviranja in nagrajevanja zaposlenih
 • opredeli deležnike hotela in pojasni njihovo vlogo pri poslovanju hotela

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Barberis, P., Bruno, E. (2004). Deutsch im Hotel. Gespräche führen. München: Max Hueber Verlag, izbrana poglavja.
 2. Barberis, P., Bruno, E. (2005). Deutsch im Hotel. Korrespondez. München: Max Hueber Verlag, izbrana poglavja.
 3. Cerović, Z (2003). Hotelski menedžment. Opatija: Fakultet za turistički in hotelski menedžment.
 4. Drucker, P. (2001). The essential Drucker: selections from the management works of Peter F. Drucker. Oxford: Butterworth-Heineman.
 5. Hayes, K. D., Ninemeier, D. J. (2004). Hotel Operations Management. New Jersey: Pearson Education.
 6. Jones, P., Lockwod, A. (1993). The Management of Hotel Operations. London: Cassel.
 7. Lovelock, Ch. H. (1996). Services marketing, 3rd. ed., New York: Prentice-Hall.
 8. Možina, S., et al. (2002). Management, nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
 9. Pender, L., Sharply, R. (2003). The Management of Tourism, London: Sage Publications.
 10. Stutts, A. T., Worthman, J. F. (2006). Hotel and lodging management, 2nd. ed. New York: John Wiley & Sons.
 11. Venison, P. (1991). Managing Hotels. Oxford: Butterworth-Heinemann.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jasna Bračun, Terme OLIMIA Podčetrtek
 • Ferdo Gumzej, Terme 3000 Moravske Toplice
 • Marko Budja, OZS
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Iris Kociper, Športni center Pohorje
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word