tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 23.07.2019 , Ur.l. 604-8/2012/17
Nasledniki:
- Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 0613188011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika 7756558011

Klasius-P16

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1.    STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard (Tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika: 77565580) in točko 11 tega kataloga.

2.2.    POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Vsaj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
 • 3 leta izkušenj o uporabi slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno potrdilo) ali pridobljen certifikat za NPK Asistent / asistentka za komunikacijo slovenskem znakovnem jeziku
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju (zdrav sluh, govor, zdravi prsti, roke).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE
    
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik z zagovorom
 • zagovor (predstavitev in obrazložitev) pisne naloge s področja socialnega varstva (natančnejši opis glej v nalogah za preverjanje v točki 11. tega kataloga – naloga »Oris socialnega varstva«). Pisno nalogo kandidat priloži portfoliju oz. jo pripravi v času pred preverjanjem (v času svetovanja).

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:

 • pravilnost, izčrpnost in natančnost odgovorov na vprašanja s področja socialnega varstva in pravice do tolmačenja ter povezovanje vsebin,
 • jasnost in razumljivost besedila, izraženega v govornem jeziku,
 • jasnost in razumljivost besedila izraženega v slovenskem znakovnem jeziku in
 • odnos do dela z ljudmi.
Izločilna merila:
 • nepoznavanje ureditve pravice do tolmačenja in osnov sistema socialnega varstva,
 • nejasno tolmačenje slovenskega znakovnega jezika v govorni jezik,
 • nejasno tolmačenje govornega jezika v slovenski znakovni jezik.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge
10
izvedba
65
ustni zagovor praktičnega preverjanja
10
zagovor pisnega izdelka
15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd. (2444)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z:
  • avdio opremo,
  • video opremo in
  • snemalno tehniko.
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima/je:
  • vsaj en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 leti delovnih izkušenj na področju tolmačenja ter pridobljen certifikat NPK tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika
  • vsaj en član univerzitetno izobrazbo in 5 leti delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter opravljenim strokovnim izpitom na področju socialnega varstva
  • največ en član uporabniške skupine gluhih oseb, uporabnik slovenskega znakovnega jezika, ima pa najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva s poudarkom na področju razvoja slovenskega znakovnega jezika.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi pripomočke za potrebe tolmačenja
 • uporablja spletno kamero in snemalnike
 • namešča in uporablja programska orodja spletnega komuniciranja
 • vzpostavlja delovanje komunikacijskih pripomočkov
 • zna ravnati s spletno kamero in snemalniki
 • zna nameščati in uporabljati programska orodja spletnega komuniciranja
 • zna vzpostaviti delovanje komunikacijskih pripomočkov
Predstavi komunikacijske pripomočke in njihovo delovanje:
 • načrtuje delo in se pripravi nanj
 • našteje komunikacijske pripomočke
 • predstavi delovanje programskih orodij
 • na primeru prikaže vzpostavitev komunikacijske povezave
tolmači iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
 • opazuje in posluša govorečo osebo ter ji sledi
 • pomni govorno izraženo besedilo
 • izraža povedano besedilo v slovenski znakovni jezik
 • ima spretnosti koncentracije
 • prepozna, kdaj je tolmačena vsebina za gluho osebo nerazumljiva
 • prilagodi vrste in tehnike tolmačenja glede na okolje in razumevanje ciljne skupine
 • razume vsebino tolmačenja
 • spremlja novosti na področju slovenskega znakovnega jezika
 • obvlada vrste in tehnike tolmačenja
 • pozna tehnike ohranjanja koncentracije
 • obvlada posamezne elemente slovenskega znakovnega jezika
 • pozna vire s pomočjo katerih lahko pridobi informacije o novostih na področju slovenskega znakovnega jezika
Ob poslušanju avdio posnetka simultano tolmači govor v slovenski znakovni jezik:
 • vzpostavi delovanje avdio naprave
 • tolmači različne poljudne in strokovne vsebine iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
 • predstavi tehnike pomnjenja, abstrahiranja, parafraziranja, ohranjanja koncentracije itd.
 • predstavi pomen odnosa do dela z ljudmi pri tolmačenju
 • upošteva način tolmačenja glede na okolje in razumevanje ciljne skupine
Predstavi uporabo kretnje kot orodja:
 • predstavi pomen kretnje pri premagovanju komunikacijskih ovir za gluho osebo
 • opredeli vlogo slovenskega znakovnega jezika
tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • opazuje osebo, ki se izraža v slovenskem znakovnem jeziku in ji sledi
 • odčitava z ustnic
 • pomni znakovno izraženo besedilo
 • izraža znakovno izraženo besedilo v slovenski jezik
 • pravilno in natančno izgovarja imena in pojme
 • preveri razumljivost povedanega pri gluhi osebi
 • prilagodi tolmačenje glede na okolje in razumevanje ciljne skupine
 • obvlada vrste in tehnike tolmačenja
 • je sposoben razumljivega izražanja v slovenskem jeziku
 • pozna različne načine uporabe glasu kot orodja
 • razume vsebino besedila, se zna vanj vživeti in ga ustrezno podati
 • pozna fonetična pravila
 • pozna pravila slovenskega knjižnega jezika
 • obvlada pravilne tehnike dihanja
 • obvlada posamezne elemente slovenskega znakovnega jezika
Ob gledanju video posnetka simultano tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • vzpostavi delovanje video naprave
 • tolmači različne poljudne in strokovne vsebine iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • predstavi tehnike pomnjenja, abstrahiranja, parafraziranja, ohranjanja koncentracije itd.
 • predstavi pomen odnosa do dela z ljudmi pri tolmačenju
Pri tolmačenju uporabi tehniko odčitavanja z ustnic v kombinaciji z znakovnim jezikom:
 • predstavi tehniko odčitavanja govorjene besede z ustnic in jo prikaže na primeru
Predstavi uporabo glasu kot orodja:
 • predstavi načine uporabe glasu
 • na primeru predstavi pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika
nastopa pred javnostjo
 • je vešč javnega nastopanja
 • nastopa pred kamero
 • zna premagovati napetost pred nastopom pred večjo skupino ljudi
 • obvlada nastopanje pred kamero
Predstavi načela nastopanja pred javnostjo:
 • pove, kako se pravilno postavi pred publiko in kamero
 • pove, zakaj je pomembno primerno oblačenje
 • predstavi odnos do dela z uporabnikom
 • predstavi pomen ustreznega sporazumevanja v javnem prostoru
Nastopi pred kamero:
 • seznani se z vsebino tolmačenja in se pripravi na nastop
 • premaga napetost in predstavi način premagovanja napetosti pred nastopanjem
 • na primeru tolmači pred kamero
Vodi pogovor z gluho osebo na izbrano temo:
 • informira gluho osebo o določeni temi
 • razume uporabnikova sporočila in jih predstavi
vključuje tolmačenje v uporabnikovo skupnostno in socialno mrežo
 • informira gluhe osebe o sistemu socialnega varstva ter o skupnostni mreži
 • deluje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • pojasni vlogo pravice gluhih do tolmačenja v javnih institucijah
 • zna predstaviti širši sistem socialnega varstva, ki ureja pravice za gluhe osebe
 • pozna delovanje skupnostne in socialne mreže
 • pozna in razume kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
»Oris socialnega varstva« (pisna naloga, ki jo kandidat priloži k portfoliju oz. pripravi v času pred preverjanjem; glej točko 4.2. tega kataloga)

1.    Predstavi okvir socialnega varstva
 • poveže vlogo tolmačev slovenskega znakovnega jezika s sistemom socialnega varstva
 • na primeru prikaže etično ravnanje in ga pojasni s pomenom etičnih načel v socialnem varstvu
 • predstavi pravice gluhih in naglušnih oseb
 • predstavi možnosti vključevanja in zadovoljevanja potreb gluhih in naglušnih oseb
2.    Predstavi vlogo Združenja tolmačev slovenskega znakovnega jezika Slovenije
 • našteje javna pooblastila ZTSZJ
 • predstavi vodenje dokumentacije svojega dela in način poročanja
 • predstavi tarifo tolmačev
 • predstavi postopek disciplinske odgovornosti tolmačev
3.    Predstavi specifične lastnosti in potrebe gluhih oseb
 • na primeru predstavi, kako lahko sodeluje pri urejanju socialnih posledic gluhote
prepoznava potrebe uporabnikov po uporabi slovenskega znakovnega
 • uresničuje potrebe gluhih oseb, povezanih s sporazumevanjem v slovenskem znakovnem jeziku
 • uveljavlja poklicno vlogo tolmačev pri delu
 • pozna poklicno vlogo tolmačev slovenskega znakovnega jezika pri zadovoljevanju potreb gluhih oseb
Predstavi pravico do tolmačenja
 • predstavi postopek pridobitve pravice do tolmačenja in na kratko predstavi bistvo vsebine Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Predstavi poklicni kodeks in kodeks področja
 • opredeli pomen posameznih členov kodeksa poklicne etike za tolmače znakovnega jezika
 • poveže poklicno vlogo tolmačev znakovnega jezika z gluhimi uporabniki znakovnega jezika

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Temeljna zakonodaja s področju socialnega in invalidskega varstva: Zakon o socialnem varstvu Ur.l.RS št. 3/2007 in naslednji, Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Ur.l.RS št. 96/2002
 • Temeljni akti s področja delovanja združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik: Pravilnik o dežurni službi tolmačev, Pravilnik o disciplinski odgovornosti, Tarifa  
 • Kodeks poklicne etike za tolmače znakovnega jezika
 • Kodeks etičnih načel na področju socialnega varstva
 • Bauman, J. (ur) (2009). Stanje slovenskega znakovnega jezika, ekspertiza, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, Ljubljana
 • Bešter, M. (1994). Nekaj značilnosti slovenskega kretalnega jezika v primerjavi s slovenskim glasovnim jezikom. Defektologica Slovenica Vol 2, No1 april 1994 in Vol2, No2.
 • Kogovšek, D. (2007). Vloga kulturne identitete v rehabilitaciji gluhih mladostnikov: doktorska disertacija. Ljubljana.
 • Košir, S. (1999). Sluh: naglušnost in gluhost. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
 • Kuplenik, N. (1998/99). O jezikovnih napakah pri pisnem izražanju gluhih srednješolcev. Jezik in slovstvo, 44/5.
 • Ozbič, M. (2005). Primerjalna analiza statusa oseb z motnjo sluha: manjšinski, deficitarni ali priseljeniški?.  Defektologica Slovenica, letnik 13, št. 3, str. 43-53
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007 – 2011 (Ur.l.RS št. 43/07) in prihodnje
 • Žele, A. (2002). Nekaj spoznanj ob srečanju z znakovnim jezikom. Iz sveta tišine, letnik 22, št. 6, str. 10-11
 • Žele, A. (2002). Med znakovnim jezikom in pisnim sporočanjem. Iz sveta tišine, letnik 22, št. 7, str. 8-10
 • Žele, A. (2007). Kako nevsiljivo povezovati znakovni jezik s pisnim sporočanjem. V: Standardizacija slovenskega znakovnega jezika v luči Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007 – 2011 (Ur.l.RS št. 43/07)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jasna Bauman, univ. dipl. soc. del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc.in dipl. soc. del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
 • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Tanja Dular, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
 • Matjaž Juhart, prof. def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Inge Prašnikar, viš. upr. del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word