tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 02.12.2010 , Ur.l. 18/25.02.2005

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica 7620.003.5.1

Klasius-P16

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Delovni inštruktor/delovna inštruktorica  7620.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Znanja srednje poklicne izobrazbe
 • 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto v varstveno-delovnem centru ali v drugih socialno varstvenih zavodih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije si ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno porabo časa in materiala
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil varstva okolja
 • upoštevanje strokovnih načel in metod dela v socialnem varstvu

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu
 • neupoštevanje strokovnih načel in metod dela v socialnem varstvu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba50
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica za osebe s posebnimi potrebami (5132.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica varstveno-delovnega centra
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

  • najmanj en član strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu in ima 5 let delovnih izkušenj v socialnem varstvu
  • najmanj en član strokovni delavec po Zakonu o socialnem varstvu in ima 5 let delovnih izkušenj na področju varstvenih delovnih centrov
  • najmanj en član delovni inštruktor in ima 5 let delovnih izkušenj ter opravljeno preverjanje usposobljenosti za delo na področju socialnega varstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi uporabnike pri delu v delavnici
 • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v delovno skupino v sodelovanju s strokovnim timom
 • načrtuje individualne programe dela v sodelovanju s strokovnim timom
 • zagotavlja aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini v delovni proces
 • organizira skupine uporabnikov za delo
 • ocenjuje delo uporabnika in oblikuje predlog za nagrajevanje
 • usmerja uporabnika v aktivno zadovoljevanje lastnih potreb
 • utrjuje že osvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • zagotovi ustrezno psihosocialno vzdušje v skupini uporabnikov
 • pozna značilnosti oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in z dodatnimi motnjami
 • pozna individualne posebnosti uporabnikov
 • pozna osnovne metode vodenja in sproščanja
 • pozna osnovna pedagoška in andragoška načela, metode in oblike
 • pozna smotre dela oseb s posebnimi potrebami
 • Zaposli uporabnika v delavnici na osnovi njegovega individualnega programa
  • upošteva individualni program dela uporabnika
  • izbira ustrezen izdelek glede na zmožnosti uporabnika
  • pripravi potrebne materiale za delo
  • izdela pripomočke za delo po potrebi
  • pripravi stroje in orodja
  • ergonomsko pripravi delovno mesto
  • pripravi in motivira uporabnika za delo
  • organizira delo uporabnika
  • usmerja uporabnika in mu po potrebi nudi pomoč
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • upošteva pravila zdravja in varnosti pri delu
  • poroča o opravljenem delu
usposablja uporabnike za samostojno delo in življenje
 • usposablja uporabnike za samostojno delo in življenje
 • razvija delovne navade, vztrajnost in natančnost uporabnikov
 • spremlja in usmerja uporabnike pri delu
 • razvija pozitiven odnos do dela in osebno odgovornost
 • navaja uporabnike na smotrno uporabo materialov, časa in energije
 • pozna osnove spoznavnega razvoja (občutki, zaznave itd.)
 • pozna specialnopedagoška načela
 • pozna in obvlada področje samooskrbe
 • Navaja uporabnika na samostojno delo in življenje v konkretni situaciji (po izbiri komisije)
  • oceni uporabnikovo zmožnost ob upoštevanju individualnega programa dela uporabnika
  • navaja uporabnika na samostojnost v konkretni situaciji glede na njegove sposobnosti in po predpisanem individualnem načrtu
  • izbere ustrezno metodo komuniciranja
  • razvija pozitiven odnos do dela in osebno odgovornost
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • upošteva pravila o zdravju in varnosti pri delu
  • dokumentira opravljeno storitev in posebnosti pri opazovanju te osebe
organizira in izvede kreativne dejavnosti
 • organizira in izvede športne aktivnosti
 • organizira in izvede kulturne aktivnosti
 • organizira in izvede izobraževalne aktivnosti
 • pozna pomen športne aktivnosti za uporabnike
 • pozna pomen kreativnih aktivnosti in prostočasovnih interesnih področij uporabnikov
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
 • Izdela načrt organizacije športne aktivnosti (po izbiri komisije)
  • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
  • predvidi ustrezne pripomočke in pogoje za izvedbo športne aktivnosti
  • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
  • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • upošteva pravila o zdravju in varnosti pri delu
  • evalvira skupaj z uporabniki izvedeno aktivnost
 • Izdela načrt organizacije kulturne aktivnosti (po izbiri komisije)
  • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
  • predvidi potrebna materialna sredstva za izvedbo kulturne aktivnosti
  • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
  • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • upošteva pravila o zdravju in varnosti pri delu
  • evalvira skupaj z uporabniki izvedeno aktivnost
 • Izdela načrt organizacije izobraževalne aktivnosti (po izbiri komisije)
  • oceni uporabnikovo primernost za vključitev v skupino ob upoštevanju individualnega programa
  • predvidi potrebna materialna sredstva za izvedbo izobraževalne aktivnosti
  • primerno predstavi aktivnosti in motivira uporabnike
  • zagotovi aktivnost in vključenost vseh uporabnikov v skupini
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • upošteva pravila o zdravju in varnosti pri delu
  • evalvira skupaj z uporabniki izvedeno aktivnost
izvaja strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
 • krepi socialne odnose z uporabniki in s sodelavci
 • spodbuja uporabnike k samostojnosti in soodločanju
 • varuje pravice in interese uporabnikov
 • pozna Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • pozna pravice in interese uporabnikov
 • pozna vlogo delovnega inštruktorja v sistemu socialnega varstva
 • Določi prioritete izvajanja dobljenih nalog (po izbiri komisije)
  • razporedi dobljene naloge
  • določi svoje ravnanje in ukrepanje na podlagi konkretne naloge in ob upoštevanju uporabnikove potrebe
  • predstavi ravnanje ob lastni preobremenjenosti (psihični in fizični)
  • upošteva strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu
  • ozavešča uporabnika glede njegovih pravic in dolžnosti
  • spodbuja in razvija samozagovorništvo med uporabniki
  • poskrbi za povezanost uporabnika z okoljem

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o socialnem varstvu
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Danica Hrovatič, Socialna zbornica Slovenije
 • Andreja Štajer, VDC Tončke Hočevar Ljubljana
 • Sabina Petek, VDC Polž, Maribor
 • Sreto Zelen, VDC Muc, Preserje
 • Vladka Zavasnik, Želva, Ljubljana
 • Jelka Drobne, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word