tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 24.05.2017 , Ur.l. 604-19/2010/26
Nasledniki:
- Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 6466544011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 7562202021

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostnik čuvaj / varnostnica čuvajka 75622020 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika čuvaja / varnostnice čuvajke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • Končana osnovna šola.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika čuvaja v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.


V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pravilnost izvajanja ukrepov in dolžnosti varnostnika čuvaja
 • zanesljivost pri izvajanju del in nalog,
 • upoštevanje navodil za delo,
 • učinkovitost pri gašenju začetnih požarov in pri evakuaciji ljudi,
 • upoštevanje zakonitosti in pravilnosti postopkov z osebami in spoštovanje človekovih pravic,
 • pravilnost nudenja osnovne prve pomoči poškodovancem in žrtvam ter pravilnost ukrepanja v takšnih primerih,
 • pravilnost zavarovanja in morebitnega spreminjanja kraja dogodka in sledov na kraju,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja pri opravljanju del in nalog,
 • pravilnost uporabe osnovnega tehničnega varovanja,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.
 • pravilnost, sistematičnost in jasnost odgovora po pravilih slovenskega jezika,
 • sposobnost prepoznavanja nevarnosti.

 

Izločilna merila:

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika čuvaja,
 • nepoznavanje osnov gašenja začetnih požarov,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,
 • nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika čuvaja,
 • nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 20
izvedba naloge 40
ustni zagovor 40


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.

 

Praktični in/ali ustni del preizkusa sta ocenjena z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.

 

Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 % zahtevanega znanja po katalogu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica,
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja),
  • gasilniki (CO2 in prah ABC),
  • oprema za prvo pomoč (defebrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja, omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom),
  • potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij,
  • sredstva za vklepanje,
  • vzorci osebnih dokumentov,
  • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik čuvaj,
  • pripomočki za urjenje (gumijasti nož, lesena palica, gumijasta pištola…),
  • naprave in sredstva za tehnično varovanje (detektor požara, detektor gibanja, alarmna centrala)
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja osnovna varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • uporablja sisteme tehničnega varovanja v skladu z načrti
 • vklaplja in izklaplja instalacije, naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • zavaruje kraj dogodka
 • poskrbi za varnost ljudi na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • ­obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in policijo
 • ­obvesti pristojni organ o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov čuvajev
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • prepozna kazniva ravnanja
 • ustrezno reagira ob pojavih vandalizma ali drugih varnostnih problemih
 • preprečuje vnos nevarnih predmetov
 • posreduje informacije na območju mirujočega prometa tudi na javnih prireditvah
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo
 • vizualno nadzira varovano območje parkirišča, ki ga varuje, tudi na javnih prireditvah
 • usmerja vozila na parkirna mesta tudi na javnih prireditvah
 • varuje parkirišča in opozarja na nepravilnosti tudi na javnih prireditvah
 • sodeluje pri usmerjanju skupine ljudi ob zasilnih izhodih in v smeri  
 • reševanja tudi na javnih prireditvah
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika
 • pozna osnovna načela uporabe ukrepov varnostnika za varovanje človekovih pravic in svoboščin
 • pozna praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov in dolžnosti varnostnika čuvaja
 • pozna različna sredstva in oblike mehanske zaščite
 • pozna tehnike gašenja začetih požarov
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • pozna svoje naloge varovanja
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • pozna navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami na varovanem območju ali objektu
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • obvlada ukrepe prve pomoči

Opiše osebne pogoje za opravljanje dela varnostnika čuvaja

 • obrazloži pojem varnostnega preverjanja
 • navede zadržke javnega reda
 • razloži pojem varnostni zadržek in posledice ugotovitve varnostnega zadržka

 

Našteje in prikaže ukrepe in dolžnosti varnostnika čuvaja

 • našteje ukrepe in opozorila
 • opiše ugotovitev istovetnosti osebe;
 • površinsko pregleda vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago osebe
 • prepreči vstop na varovano območje ali izstop iz njega ter čas in način omejitve gibanja
 • zahteva od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem območju, da z ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje
 • zadrži osebo
 • uporabi sredstva za vklepanje
 • uporabi fizično silo in obliko uporabe fizične sile
 • upošteva načelo sorazmernosti
 • ustrezno reagira v pogojih silobrana in ravnanje utemelji
 • prepozna kazniva ravnanja
 • pove, kaj je silobran, skrajna sila
 • pove, kaj je pasivno, aktivno upiranje in napad
 • pove, katerih ukrepov varnostnik čuvaj ne sme uporabiti zoper uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil in drugih uradnih oseb državnih organov in kdaj.

 

V simulirani situaciji izvede obhod objekta v skladu z načrtom

 • upravlja sisteme tehničnega varovanja
 • vklopi oz. izklopi naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • poroča o stanju preko komunikacijskih sredstev
 • opiše, kako bi opozoril osebo, ki se na varovanem območju neupravičeno zadržuje, naj se oddalji
 • razloži požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
 • napiše poročilo o primopredaji službe na podlagi danih podatkov
 • našteje, v katerih primerih ni dovoljeno sklepati pogodb in opravljati varnostnih poslov
 • preveri kontrolirani tovor glede na dokumentacijo, ki spremlja tovor ali prtljago
 • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
 • tolmači tovorni list, dobavnico ali dovolilnico za izhod

 

V simulirani situaciji izvede ukrep v posameznih varnostnih situacijah

 • v simulirani situaciji nudi osnovno prvo pomoč in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
 • zavaruje kraj in pove, v katerih primerih ga lahko spremeni
 • zavaruje sledove kaznivega dejanja pred uničenjem in spreminjanjem in utemelji ravnanje
 • za opisano situacijo pove, kako in koga bi poklical, kaj bi povedal v obvestilu, ter odgovor utemelji

Prikaže ravnanje s strankami v simulirani situaciji

 • v simulirani situaciji sprejme in usmeri stranko
 • v simulirani situaciji izpelje postopek ugotavljanja istovetnosti osebe, ki vstopa
 • opiše postopek sprejemanja in izdajanja ključev ter dokumentiranja izdaje ključev
 • izpolni evidenco obiskovalcev
 • prepozna dokumente in podatke, ki jih mora varovati
 • našteje osebne uradne in neuradne dokumente
 • pregleda vabila

Napiše poročilo o delu

 • napiše poročilo o času in stanju na kontrolnih točkah
 • napiše poročilo o delu
 • napiše poročilo o dogodkih
 • napiše poročilo o uporabi ukrepov varnostnika čuvaja

 

Prikaže sodelovanje s pristojnimi organi in službami

 • za opisano situacijo pove, kakšna je vloga posameznega organa in službe

Prikaže usmerjanje na cestni zapori

 • za opisano situacijo pove, kakšen je postopek, in opiše komunikacijo z osebo, ki pride do cestne zapore
 • usmeri vozila na parkirna mesta

 

V simulirani situaciji izvede ukrep v primeru nevarnosti

 • pokaže, kako bi sprostil evakuacijske poti
 • opiše, kako se vizualno nadzira varovano območje
 • opiše, kako bi varoval varovano območje
 • pove, kako in kakšna navodila in ukaze bi dajal za evakuacijo ob nevarnostih
prepozna varnostna tveganja, nevarnosti in pozna postopke za preprečevanje
 • reagira na različne nevarnosti
 • prepoznava nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • pozna varnostna tveganja, ogroženost, požarne in druge nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna postopek ravnanja z nevarnimi predmeti

Izvede ukrepe v primeru varnostnih tveganj v simulirani situaciji

 • pogasi začeti požar z različnimi gasilnimi aparati
 • našteje vire požarne ogroženosti
 • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali bi našel nevarne ali sumljive predmete, in ravnanje utemelji
 • opiše, kako bi preprečil nastanek splošne nevarnosti in zavaroval ljudi

 

Opiše prve varnostne ukrepe v nevarnosti

 • pove, kako in koga bi obveščal o nevarnih okoliščinah in predmetih
 • našteje tehnična in zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
 • opiše, kakšne so nevarne okoliščine in predmeti
 • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
 • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
 • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za ljudi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 in 102/07)
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika (Ur. list RS, št. 75/04)
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ksenija Južnič, G 7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

 

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

 

Priprava revizije:

 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)

 

Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word