tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 23.07.2019 , Ur.l. 604-8/2012/91
Predhodniki:
- 3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka 3818286011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka 7272105011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK (26200)

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard 3D-oblikovalec in animator/3D-oblikovalka in animatorka: 72721050 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na področju 3D-oblikovanja/animacije, z lastno izjavo ali z delodajalčevimi referencami/navedbo v oddaji/filmu/TV-prenosa ipd., s producentovim potrdilom ali s potrdilom druge odgovorne osebe.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Način preverjanja

Izdelek z zagovorom.
Kandidat predhodno pripravi in komisiji omogoči e-dostop/link do 3D-izdelka z opisom/navedbo opravljenih delovnih nalog za ta izdelek. 3D-izdelek je lahko prikazan v video obliki (youtube, vimeo …),  sliki (google drive, dropbox …) ali v obliki 3D-modela (sketchfab …).

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

3D-izdelek

skladnost izvedbe z idejno zasnovo

 

40

poznavanje sodobnih 3D-orodij

strokovna ustreznost

celovitost, sistematičnost in preglednost

Zagovor

predstavitev in strokovna utemeljitev 3D-izdelka

 

60

poznavanje širšega strokovnega področja 3D-oblikovanja in animacije

 

Izločilna merila:

Jih ni.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljene prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • prostor z računalnikom z dostopom do spleta, in projektorjem
  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:
  • najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in pet let delovnih izkušenj na področju 3D-oblikovanja in/ali 3D-animacije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja 3D-modeliranje
 • analizira konceptno predlogo objekta/karakterja
 • pripravi in oblikuje digitalni 3D-objekt/karakter
 • optimizira 3D-geometrijo
 • razume osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • razume osnove projektiranja
 • razume osnove geometrije
 • razume osnove fotogrametrije (eng. photogrammetry)
 • vrednoti posamezne korake v postopku izdelave modela
Zasnuje in izvede 3D-objekt
 • predstavi in utemelji izvedbo 3D-modeliranja
 • utemelji potek načrtovanja in priprave na izvedbo
 • opiše načrtovanje in pripravo na izvedbo 3Dmodeliranja
 • opiše oceno zahtevnosti dela in utemelji potrebne korake za izdelavo 3Dmodela
 • pozna postopke modeliranja po skicah z več različnih pogledov
 • oblikuje 3D-objekt/karakter

teksturira 3D-modele in pripravi ustrezne materiale
 • uporablja različne tehnike generiranja, risanja, in optičnega zajemanja tekstur (fotografiranje, skeniranje ...)
 • razume in uporablja različne UV-tipe projekcij
 • uporablja primerne teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • analizira barvne informacije in primerno obdela teksture v 2D-programih
 • razume postopke teksturiranja v 3D-programih (Zbrush, 3dCoat, Allegorithmic ...)
 • analizira barvne palete scene
 • analizira lastnosti materialov, ki jih želi poustvariti v rač. programu
 • ovrednoti izbiro primernih materialov
 • ovrednoti izbiro najprimernejše tehnike glede na zadani cilj
Pripravi teksture in materiale
 • analizira izbiro tekstur
 • vrednoti izbor materialov
 • vrednoti izbiro tehnike generiranja tekstur
 • utemelji načine izdelave teksture
 • opiše potek izdelave, obdelave ali zajema teksture
 • utemelji izbiro UV- projeciranja
 • utemelji uporabo barvnega ujemanja
 • utemelji izdelavo ponavljajoče se (neskončne) teksture (angl. tiling)
 • utemelji uporabo preslikave normal (angl. normal map, displacement map)
 • utemelji uporabo preslikave UV (angl. UV-map)
 • utemelji pomen šivov (spojev)

izdeluje skeletno konstrukcijo (ang. "rigging")
 • uporablja skelet znotraj dane geometrije in razume hierarhična razmerja skeletnega sistema
 • uporablja različne vrste operatorjev za deformiranje geometrije in določanje specifičnih gibanj objektov (ang."deformers", "contraints")
 • izvede primeren sistem, tj. funkcionalno hierarhijo kosti, "deformerjev", "contraintov" za določen model/objekt
 • uporablja inverzno kinematiko (IK) znotraj sistema kosti
 • uporablja informacije na geometriji za urejanje jakosti deformacij (ang. "skinning", "weighting")
 • izvaja primeren sistem kontrolnih objektov za animatorja in jih funkcionalno povezuje s sistemom kosti
 • točkovno zajema gibanje ("mocap" obdelava) in ga aplicira na primeren sistem kosti (ang. "retargeting")
 • razume tehnike gibanja teles
 • vrednoti primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
Izdela skeletno konstrukcijo
 • utemelji pomen in izdelavo skeletne konstrukcije in njihovo hierarhično razmerje
 • vrednoti uporabo, IK- in FW- kinematike
 • vrednoti hierarhijo kosti, "deformerjev", "contraintov"  določenega modela/objekta
 • utemelji uporabo (ang. "skinning", "weighting")
 • opiše uporabo kontrolnih objektov
 • razloži uporabo točkovnega zajemanja gibanja teles, njegovo obdelavo  (ang. "mocap") ter aplikacijo (ang. "retargeting")
 • razloži primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje

animira 3D-objekt/kamero/karakter
 • določi pogled (kot kamere in vidni kot objektiva), kompozicijo kadra in potek gibanja kamere
 • izdela delovno verzijo animacije (blocking)
 • pripravi predogled animacije kadra
 • izdela končno verzijo animacije karakterja/kamera
 • pozna teorijo principov animacije
 • analizira gibanje in ga primerno določi s krivuljami v času
Animira 3D-objekt/kamero/karakter
 • utemelji izbiro kompozicije kadra ter animacijo kamere
 • določi glavne faze animacije znotraj animacijske knjige (ang. "storyboard")
 • določi dolžino animacije
 • utemelji različne zorne kote kamere znotraj animacijske knjige, ki mu že služijo kot groba montaža
 • animira kamere (različni načrti, vožnje …  glede na "storyboard")
 • animira vmesne pozicije 3D-objekta/karakterja po animacijski knjigi
 • združi animacijo v celoto (z drugimi animatorji, če dela v timu)
 • upošteva zakonitosti animacije in gibanja objektov
 • upošteva načela timskega dela

osvetljuje, renderira in kompozitira 3d model/prostor (sceno)
 • uporablja osnovne tehnike osvetljevanja
 • razume osnove optike
 • pozna osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija)
 • oblikuje svetlobno sliko 3D-scene
 • pozna osnove fotografije
 • pripravi 3D-sceno za izvoz slikovnega materiala (ang. "rendering")
 • optimizira proces upodabljanja (ang. "rendering")
 • vrednoti izbiro primernih rendering plasti (eng."render layer")
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in bitnih globin (8 bit, 16 bit ...)
 • razume uporabo sestavnih slikovnih informacij (ang. "render passes")
 • razume uporabo render plasti v postopkih kompozitinga (ang. "render layers")
 • razume tehnike ustvarjanja kompozitnih slik (ang. "compositing")
 • elemente 3D-scene izvozi v primerne formate za uporabo v nadaljnji obdelavi kompozitnih slik (obj, abc, Fbx, Collada ...)
Osvetli, rendira, kompozitira 3D- model/prostor (sceno)
 • analizira tehniko osvetlitve
 • utemelji kompozicijo scene
 • razloži osnove fotografije
 • analizira pripravo 3D-scene za izvoz slikovnega materiala (ang. "rendering")
 • razloži način optimizacije procesa upodabljanja (ang. "rendering")
 • vrednoti izbiro primernih rendering plasti (eng."render layer")
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in bitnih globin (8 bit, 16 bit ...)
 • razloži smiselnost uporabe sestavnih slikovnih informacij (ang. "render passes")
 • razloži postopek kompozitinga rendering plasti ( ang. "render layers")

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Murdock, Kelly: 3ds Max 2012 Bible.
 • Derakhshani, Randi: Autodesk 3ds Max 2012 Essentials (Autodesk Official Training Guides).
 • Gahan, Andrew: 3ds Max Modeling for Games, Second Edition: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I.
 • Gerhard, Mark: Mastering Autodesk 3ds Max Design, 2011.
 • Derakhshani, Dariush: Introducing Autodesk Maya, 2012 (Autodesk Official Training Guides).
 • Palamar, Todd: Mastering Autodesk Maya, 2012.
 • Blain, John M.: The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling and Animation.
 • Tony Mullen: Introducing Character Animation with Blender.
 • http://www.3dtotal.com
 • http://cg.tutsplus.com/
 • http://www.3d-tutorials.com/
 • http://www.lynda.com

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Kumperščak, Uniki, d.o.o.
 • Matjaž Celič, RTV Slovenija
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Voranc Kumar, samozaposlen na področju scenografije in filmske animacije
 • Andrej Gregori, Andrej Gregori, s.p., Postprodukcijske dejavnosti
 • Matjaž Celič, RTV Slovenija
 • Simon Luznar, RTV Slovenija
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word