tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 54/03.06.2005

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije 7270.004.3.1

Klasius-P16

Farmacija (0916)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka v logistiki farmacevtske industrije  7270.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Končana OŠ
 • Eno leto delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali v distribuciji farmacevtskih proizvodov

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programih nižje poklicne izobrazbe opravljalec farmacevtskih strojev in naprav ter opravljalec kemijskih strojev in naprav.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • higienska pravila
 • pravila ravnanja s kemikalijami in nevarnimi snovmi
 • pravila zdravja pri delu
 • požarna varnost
 • priprava in uporaba pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve

Izločilna Merila

 • neupoštevanje higienskih pravil
 • neupoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu ter požarnega varstva
 • neupoštevanje pravil ravnanja s kemikalijami in nevarnimi snovmi

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izvedba50
ustni zagovor50

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka (4131.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • skladišče farmacevtske industrije ali skladišče distributerjev farmacevtskih proizvodov
  • Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja farmacije, kemije ali kemijske tehnologije in 5 let delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali logistiki distribucije farmacevtskih proizvodov
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja elektrotehnike ali strojništva in 5 let delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali logistiki distribucije farmacevtskih proizvodov
  • najmanj en član s srednješolsko izobrazbo s področja farmacije, kemije, strojništva ali elektrotehnike in 10 let delovnih izkušenj v logistiki farmacevtske industrije ali logistiki distribucije farmacevtskih proizvodov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejme in paletizira vhodne materiale in polizdelke
 • pregleda embalažo
 • očisti prispele embalažne enote
 • ukrepa v primeru poškodovane embalaže
 • preveri označevanje
 • sortira vhodni material po serijah
 • prevzame polizdelke iz proizvodnje
 • razporeja material za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • pravilno naklada material na standardno paleto ob upoštevanju dimenzij palet in gabarita skladišč
 • pozna pomen kakovosti embaliranja
 • pozna ukrepe, če je embalaža poškodovana
 • pozna oznake materiala
 • pozna standardne EU-palete in nosilnost regala
 • Sprejme vhodni material in ga paletizira
  • preveri embalažo
  • prepakira material, če je ovojnina poškodovana
  • z delovnim strojem (električni viličar) sortira material in ga preloži na palete po serijskih številkah
  • z delovnim strojem (električni viličar ) razporedi material glede na lokacijo skladiščenja
  • opiše ukrepe, če je dokumentacija poškodovana
  • opiše standardne EU-palete
skladišči materiale, polizdelke in končne izdelke
 • razporeja material, surovine, polizdelke in izdelke v skladišču, po skupinah nevarnosti na podlagi pripravljenih seznamov
 • upošteva cone skladiščenja
 • upošteva R- in S-stavke
 • upravlja stroje v EX-prostorih
 • upravlja delovne stroje v skladišču (regalno dvigalo, viličar, prepalater, ...)
 • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
 • pozna standardne postopke skladiščenja
 • obvlada delo z računalnikom pri izvajanju procesa skladiščenja
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • loči material po vrsti in serijski številki
 • loči material glede na skupine nevarnosti
 • zaveda se pomena pravilnega skladiščenja materiala
 • zaveda se pomena ločevanja ustreznega materiala od neustreznega in od vračil s trga
 • pozna toleranco delovnega stroje in gabaritno kontrolo
 • Skladišči dostavljen material
  • očisti zunanjo ovojnino
  • razvrsti material po skupinah nevarnosti in razvrstitev utemelji
  • označi material z lokacijskimi dokumenti
  • z delovnim strojem (električni viličar) skladišči material
  • na konkretnem primeru razloži pomen označevanja materiala
  • razloži pomen ločenega skladiščenja vrnjenih izdelkov
  • pove, kako je potrebno ravnati z neustreznim in odpisanim materialom
  • pove, kako je potrebno ravnati z nevarnimi snovmi
  • opiše skupine nevarnosti materiala
  • pove, kako je potrebno ravnati ob razlitju ali razsutju
  • pove, kako je potrebno ravnati v primeru konkretne poškodbe
  • interpretira podatke na identifikacijski etiketi
  • razloži pomen serijske številke
  • pove, kaj so cone skladiščenja
pripravi in odda surovine, ovojnine in polizdelke v proizvodni obrat ter končne izdelke
 • prevzame in stehta surovino pod nadzorom tehnika
 • označi surovino in jo naloži na vozilo
 • pripravi tiskano ovojnino pod nadzorom tehnika
 • ponovno skladišči surovino in ovojnino pod nadzorom tehnika
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po končanem tehtanju pod nadzorom tehnika
 • dostavi surovino in ovojnino v proizvodni obrat
 • odda polizdelek v proizvodnjo v skladu z naročilom
 • pod nadzorom tehnika pripravi ustrezno količino končnih izdelkov po naročilu kupca
 • pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • prepozna surovine in pozna njihove osnovne lastnosti
 • pozna standardne postopke priprave in oddaje surovine, ovojnine, polizdelkov in končnih izdelkov
 • pozna in spoštuje pravila vstopanja in izstopanja osebja in materialov v tehtalni prostor
 • zaveda se pomena dezinfekcije
 • Pripravi ovojnino
  • z delovnim strojem (električni viličar) pripravi ustrezno količino ovojnine
  • preveri ovojnino
  • označi pripravljeno ovojnino
  • z delovnim strojem (električni viličar) uskladišči ostanek ovojnine
 • Pripravi surovino za proizvodnjo
  • poišče ustrezno surovino po identiteti (serijska številka, šifra, naziv)
  • našteje osnovne lastnosti določene surovine
  • preveri delovanje tehtnice
  • preveri čistost prostora
  • stehta zahtevano količino surovine
  • označi zahtevano surovino
  • uskladišči ostanek surovine
  • razloži pomen pravil vstopanja in izstopanja osebja in materialov v tehtalni prostor
 • Očisti opremo in prostor
  • preveri čistost opreme in prostora
  • očisti opremo
  • očisti prostor
  • označi prostor glede na stopnjo čistosti
  • razloži pomen dezinfekcije
  • opiše, kako se pravilno in varno uporablja konkretna čistila

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Srčič, Stanko: Farmacevtska tehnologija za srednjo stopnjo, Zavod RS za šolstvo. Ljubljana 1995
 • Eckhard, Ignatowitz: Kemijska tehnika, prevod Leon Čelik, Jutro d.o.o., Ljubljana 1996
 • Europeas Pharmacopoeia, Third Edition, Maisonneuve S.A. Sainte-Ruffeine (France) 1997 z dodatki
 • Dobra proizvodna praksa, Slovensko farmacevtsko društvo. Ljubljana 1993
 • Dobra skladiščna praksa, Slovensko farmacevtsko društvo. Ljubljana 1996
 • Willig, S. H., Stoker, J. R.: Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals. MarceDekke, INC., New York 1997
 • Standardni farmacevtsko tehnološki izrazi, Slovensko farmacevtsko društvo. Ljubljana 1996
 • Zakon o zdravilih. Uradni list RS št. 101/1999 in ustrezni podzakonski akti

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nevenka Božič, Krka d. d., Novo mesto
 • Alenka Pučko, Krka d. d., Novo mesto
 • Petra Novak, Krka d. d., Novo mesto
 • Matjaž Peršin, Lek d. d., Ljubljana
 • Vladimir Bačnik, Lek d. d., Ljubljana
 • Nataša Čebulj, Lek d. d., Ljubljana
 • Darja Justinek, Lek d. d., Ljubljana
 • Vesna Bregar, Kemofarmacija d. d., Ljubljana
 • Borut Zule, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Simona Kodra Kadunc, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word